กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

6 j0 _, z( j" |

! B, m! i3 x! g! A! f0 Sมาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย
1 L) h& R# z- i5 o# u. O+ y  N5 m) ]

6 a; b0 s4 t2 u* kB                  F#         E
; g7 B# |' y3 |) j/ c/ ?* uToday I don't feel like doing anything% i8 ~4 N  G8 w
B            F#        E! h# G  O( _/ K2 D& G
I just wanna lay in my bed
5 t( ^) V* \5 [B                       F#( J. A' b  j# |& |1 ]# K; l! j
Don't feel like picking up my phone$ Z% n( J$ t' s8 N
E9 P$ v' H4 j3 I* u4 v
So leave a message at the tone
' {' d8 r) H% I) DB                       Ebm       E      " c! j# @$ k$ @2 A2 ?
Cause today I swear I'm not doing anything
7 C. R" A) a3 I( M+ C' q7 P
7 z' E$ U* e# c9 k$ [1 QVERSE 1:+ \* J* J: E5 D" \$ ^

7 l3 u1 y4 `( S  z* f4 f2 v    B                             F#
* w. L1 t( d# y8 zUh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan8 ~3 \' y  v" L
E$ E6 ^+ {0 }5 L: R
Turn the TV on, Throw my hand in my pants
* ~/ B6 Q) k/ `- X/ ?2 V3 d( lB              Ebm       E                  # [- O6 e+ ?7 W! ?% ?. I' G9 n9 F
Nobody's gonna tell me I can't, nah
# Y' o) ~# h, v7 l; B" `( Y4 K# T' J- Q3 D4 f% G
B                               F#
: K# p& x( u) d% X) w, B, ZI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie7 O: [8 H1 {+ l; G9 n) d8 f
E
' G4 P% o# \3 `0 R; c/ V$ YClick to MTV so they can teach me how to dougie' d# \2 U* p* G. B4 [
B                  F#              E
7 O4 o% B: V( a% m' NCause in my castle I'm the freakin man  D( R9 x% Q% l! r$ n5 q* n

5 @" `( J0 [, c) ~2 e+ RPRE-CHORUS:
6 Z7 Z( R: N& U7 I. I& V
; q2 F1 A( S& C) b  Q1 ?2 S) q  n       C#m6 E( ^$ `! z. B( `7 W" n
Oh Oh, yes I said it& r& C$ A! H' u/ A
Ebm
" k: ?% a' E( z3 ?$ k" vI said it$ |& }+ {: b, A0 a. ~
E                 F#              " a0 k- o1 m- n, v
I said it cause I can7 }1 l6 ?# f6 D% c9 [
9 G# r8 m5 O, S9 ?
CHORUS:8 f* s7 |% r! x9 h9 W
B                  F#         E
! C  x! N$ b% I& M  U6 J( d6 HToday I don't feel like doing anything
/ @9 s" ^$ i. b8 ~B            F#        E7 N  D& E6 {  F( `2 R
I just wanna lay in my bed2 r; t' \5 C. E! O# w3 A9 d
B                       F#
, t( Q: i2 \3 q$ r' HDon't feel like picking up my phone
+ C' H8 B# K, Z# lE
' {# r- d6 o4 i/ N& g& rSo leave a message at the tone
/ h+ ?. ~7 L5 T9 n, NB                       Ebm       E      & }: d+ H* y* o3 M9 {5 |
Cause today I swear I'm not doing anything  ?2 Y! u, O" C

/ N1 |5 x. n; D1 F5 l4 PNothing at all: C9 H; F7 F2 [1 t* M9 Y0 Y4 x, }
B       F#
4 E8 N0 Q  F. U0 |* I4 P7 J: ^" O& hOoh hoo ooh hoo5 D+ A0 P8 `5 G5 @+ g, l
E
. A$ D3 i8 Z) O. e* Q- `Hoo ooh ooh, Nothing at all- M* h/ {* _! ^# a; F4 j' I
B       F#
8 l: o) i( ]2 I; W8 o) ZOoh hoo ooh hoo
: {4 h" u- y( J8 K2 Q/ sE5 u( ^' k, ~- o! A+ `' a
Hoo ooh ooh( W& P" [- a# a* B4 r
" b% l0 U0 }4 u: O/ A7 {  v
VERSE 2:
- b( u. c0 ], b+ ]
$ A8 Y  @1 t, e; Q# V* UB                           F#) G/ ]: v0 m% p* Q" e+ W
Tomorrow I wake up, do some P90X. S2 C# Z5 e: ]5 _
E* g; Z6 [. Q9 s4 p/ n8 j
With a really nice girl have some really nice sex$ f0 K1 V% o& [
B                      F#              E   
; D. t4 I  X& X) z: Y$ \And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)0 L$ h! M/ G7 a2 L! W1 T: S. c0 _* h  J
B                              F#
  K6 n5 i, K/ Q+ [" @I might mess around and get my college degree
5 H  ?$ e- u  @, A9 j% K" N2 F" s( ~E
8 Y( o3 z( t( G4 wI bet my old man will be so proud of me6 ~: G& I, X- Z& `
B                  Ebm          E
2 i, I- o# z! o7 x4 x2 _) v) o% Y9 QI'm sorry pops you just have to wait
$ G# {# g; o* Z
# x' j% \/ V* I2 e' M. YPRE-CHORUS:: N& g5 _: i- r  H1 y  v3 u( }

9 B3 z  Y! J  W! }% F       C#m
1 m! z& i9 S+ kOh Oh, yes I said it% E4 J/ Q# |, Y' z9 M) D% _
Ebm
/ a' N$ q8 X- m( s' dI said it" @; |" _3 V$ x2 `4 Z4 K3 m. b
E                 F#              , F0 {7 g) s# `- Y" ^. T) @0 J
I said it cause I can
( q9 O7 Q2 c, V, I  b1 a1 K% A4 M& X, h$ ^; y. E9 t; U
CHORUS:
+ G  H; M! x0 `6 ?: EB                  F#         E
6 ^& f  b& v4 p; dToday I don't feel like doing anything
' d* r' l' d: xB            F#        E
* }0 U1 _$ J* \& L5 e/ K. I) xI just wanna lay in my bed% U% G! T& x" Y& p) |
B                       F#( R! P7 k7 Y3 E% J5 |! s
Don't feel like picking up my phone) l5 u1 f" g* h) o- K0 K% n9 l
E
- m- l  H0 R- a6 TSo leave a message at the tone
" P. I8 I+ c) ]8 a4 J0 tB                       Ebm       E      4 x  _+ y. k4 P% C& Y# ]* ~
Cause today I swear I'm not doing anything
; N, ~( R/ n1 u$ y' @$ b5 T2 l
& V' ~, N7 i3 K1 ?- d0 tBRIDGE:
6 P( O" n- @/ h! j/ r9 k% f6 M1 [( V- o6 Y4 @& J; U2 b
     C#m                 F#
& w9 f2 \- M' K7 Q6 ZNo I ain't gonna comb my hair
" t1 D: U& n, [9 W3 r" B9 S        B              F#
& U4 @: A9 G2 {Cause I ain't going anywhere% k  o% ?% G$ \9 l$ [1 |
E           Ebm         B1 n. O+ @' Q9 o- e
No no no no no no no no nooo
8 s% l; Q. Q; z; y& p5 H0 J. `          C#m                  F#
3 C" n; c- r; Q- BI'll just strut in my birthday suit  j, E9 g1 w% L
    B                   F#( P1 P1 m' z3 q! M) U  z0 P
And let everything hang loose
; Q1 g/ e9 `/ s* \. p/ a9 VE                   Ebm                 B      Abm6 n8 W$ d! H% }
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh5 j/ R+ W3 F% u* P' o

! P5 V. G9 `/ S8 bCHORUS:( J/ w% f& f% O
    B                  F#         E
! X2 M3 u, p3 t9 R6 }0 y& p9 zOhh,Today I don't feel like doing anything8 N  w3 s7 s' r* ?& E4 p  V
B            F#        E, `. z: T0 R5 |! f8 ?
I just wanna lay in my bed* C8 o, ~( }% f# ^. \' r5 G
B                       F## e+ v/ {9 H3 q, G
Don't feel like picking up my phone
7 Y" |# i% t7 W! q  s3 IE
; o! z* U! U- I2 m  c& mSo leave a message at the tone. G  i; o8 ^4 o
B                       Ebm       E      
6 P% ~4 p' t# `, ^. f) b9 U- uCause today I swear I'm not doing anything8 [5 _% w) H! p3 j2 o$ \1 t
3 b, S, H4 }) A
Nothing at all
$ B6 h; _% t8 V* W$ K! W! zB       F#& O. _0 a! [9 o/ x
Ooh hoo ooh hoo
& c# _0 K- Q. `$ Z7 C" X$ _E
& |6 s; c' z: l% g# ^Hoo ooh ooh, Nothing at all# s! z9 R3 E5 Q$ Y' g
B       F#
8 \0 ]* {) C1 Q* J6 IOoh hoo ooh hoo5 {9 T4 v' i  n9 X8 n  H5 f
E
) T2 v/ A& `# \+ EHoo ooh ooh
" D; A3 N& c0 k$ x           B
7 T3 d# v  T' p8 Y+ _3 j4 Q3 |Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด