กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

+ g, k8 s6 \8 B$ i! Q! s
7 ?6 r* i6 c) B; Y2 @7 r
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย# [' k# ?+ A" Y4 F+ c- x+ h7 c( o& q
5 S# |0 t8 j& L  I% n( b
( j! C4 y4 T& l0 d& ]9 K' E
B                  F#         E
* N; c- m; N, r6 cToday I don't feel like doing anything
, V* T1 X! j5 fB            F#        E# n8 f4 x! W, s6 Y1 t
I just wanna lay in my bed4 G  j* |" h% t8 G4 R3 ~$ }$ u) t
B                       F#
6 f) ]6 S; }% q% g" j' \. LDon't feel like picking up my phone
1 P. n5 K, u5 n' u$ @- iE
: D. E5 H+ \8 p" y4 f7 uSo leave a message at the tone
" w8 |- A7 e& }* }: p2 R2 |  `B                       Ebm       E      " Y0 k5 J3 u% }8 Y4 y
Cause today I swear I'm not doing anything% N9 q2 f! w5 g, w. y) }

7 [7 W: \0 M; qVERSE 1:
; j; d: p4 Q1 N& H0 m, _9 B7 J: n& w1 m; \# f  a) e
    B                             F#7 C2 D6 _$ Q  ?' w( m0 q  p
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
3 l* D2 a2 l1 y$ k6 [E
5 B  L6 K2 G" JTurn the TV on, Throw my hand in my pants2 W' n* \4 S7 T8 A9 b
B              Ebm       E                  ; a: S( p1 m% N* ~/ H
Nobody's gonna tell me I can't, nah
, M9 F' f1 g7 j3 d- l, ]3 v8 E1 c) C
% }2 {, C( z2 Y  E, y( V  ?B                               F#
# Y% s) ~, }2 e2 S. A) P! ZI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie
; S5 d' L9 @$ G7 S2 A2 p) ~' i! ^& gE
2 ]& f0 ^. t7 H# D- AClick to MTV so they can teach me how to dougie8 S$ R+ d, m, \2 U, K9 |, F  F
B                  F#              E
4 M9 b. i! ?4 _- T# qCause in my castle I'm the freakin man4 ^8 _# U/ y% |1 S6 T6 V  H& l
9 r1 I* N& {! A1 G
PRE-CHORUS:
* O( M0 G/ K% E- I4 C) A1 m7 s: i. R+ e
       C#m
7 B: {/ b& V3 U% B3 @: \Oh Oh, yes I said it0 \  T5 F$ d/ M6 F$ w
Ebm
3 N: T3 j% D" O. E* r6 [+ E' zI said it
. E9 {' k) l2 @& F" Q8 RE                 F#              . @8 _* I  }- I; j5 i% q
I said it cause I can
$ u/ K- W/ F2 W& ^- w3 [
' S  t( B) y# g# C5 gCHORUS:' U5 N6 w: z6 Y, z
B                  F#         E
; z. F* e% T- k, i$ v0 wToday I don't feel like doing anything/ @2 ?. ?8 Z& Z/ b7 U# r. w
B            F#        E2 J  P1 Q* g* N* P8 m
I just wanna lay in my bed. Y, H+ j7 }- `; k7 |
B                       F#
$ [6 b: Y) M1 x. RDon't feel like picking up my phone
  r+ f" G6 v& r; AE3 \" _- L- o  ]5 v* y
So leave a message at the tone, Q/ d& T0 m  J  C$ D9 s
B                       Ebm       E      
9 |' C4 U: X# Q7 n5 FCause today I swear I'm not doing anything
7 m4 i$ p* ^6 O/ I  k
$ Y# O! h2 J- B; ONothing at all4 Y4 Y( a" e1 t0 N4 G
B       F#
/ f# ]3 W: l6 R1 l  p0 [% I; NOoh hoo ooh hoo" i* L9 z0 D* r
E
/ [: ]7 _/ T/ d- H, S) bHoo ooh ooh, Nothing at all& O& e" g* T& a& z
B       F#6 C3 Z9 W4 u- p+ L
Ooh hoo ooh hoo# U, ]2 b5 B# x7 y" z! f
E
! q- m4 [' G- H6 t7 U, QHoo ooh ooh
& P* l0 I- b+ s, P! b: V' e
5 y  ?- N/ v+ f( s5 \2 O3 SVERSE 2:. b5 v8 A8 u0 g. y. f' q- S
. R# s% D/ U  V
B                           F#7 [* ?5 o( P1 S
Tomorrow I wake up, do some P90X
9 u! t$ {- B6 Z4 v% Q2 n: O- K2 VE; s& v) ]. J6 o
With a really nice girl have some really nice sex; z8 `' q! u- q3 O7 s
B                      F#              E   
% ^3 s- t& m$ Z6 {8 AAnd she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
# f) X% o7 r5 c  m$ aB                              F#
+ o( Y) K  U9 Y4 KI might mess around and get my college degree
' \+ I: \4 M/ q# oE
& a' e- r- C) S+ h9 iI bet my old man will be so proud of me" Z# V. z  D2 E9 G& N  \
B                  Ebm          E8 j6 A& Q9 o$ V1 Z
I'm sorry pops you just have to wait
+ ^6 n, E3 q3 h9 b0 D' d7 `1 d3 b  a0 G
PRE-CHORUS:( |/ N) A" v) d/ o- c8 V, z. \
  j$ R: J1 b4 h! S4 @
       C#m) l7 |, ?) |, q7 }
Oh Oh, yes I said it! H$ O8 p* @+ D7 u# E* ]
Ebm% q* V, w# A+ @$ Z! d
I said it4 F" z2 {4 M1 O) G0 ?
E                 F#              
$ n& H4 b, O# k$ q3 v3 fI said it cause I can
' V6 Y" D  r3 C/ O0 [3 Y  v
1 A) `4 C$ n( |% \CHORUS:
0 [* p; t3 z$ m( [6 B, B7 T4 RB                  F#         E
, A! p  a4 @5 [5 X5 @7 F3 WToday I don't feel like doing anything# t' X3 m% M/ k* c2 k# k1 @9 a
B            F#        E; z0 u, x5 D8 ^/ O
I just wanna lay in my bed: t0 m8 R& n+ u& t
B                       F#6 s2 v, Y$ v$ S2 O: Z% }! M7 [" I
Don't feel like picking up my phone" }6 D; |2 ~- X! _1 @. k* U
E
: j6 f8 B2 D' V" E7 O" m8 ]So leave a message at the tone% s- A+ k- O; A+ Z0 B) n! b' G: B
B                       Ebm       E      ' ~) d7 C- g; o% ~( p
Cause today I swear I'm not doing anything
: k* {- X3 u7 M  j% X; p! ?0 v0 K+ S- l  T1 D' M' Y8 p7 U
BRIDGE:, X( ~" b$ \' x6 W, D

3 Z( R; [( i: K) _5 W0 J     C#m                 F#1 Q2 H- m. [6 y6 k- Q* R1 |4 q
No I ain't gonna comb my hair
: @; z& k+ a7 S6 @6 f        B              F#& i2 e/ t$ O* i) I  g6 Q2 m
Cause I ain't going anywhere6 F, f* U8 @: ~8 P$ o
E           Ebm         B' }! K8 m6 X7 I- p. ]( b& j) y9 b2 W, t
No no no no no no no no nooo
) l: y& M# w- M          C#m                  F#, d, @3 s" \5 t1 I3 b5 L" N
I'll just strut in my birthday suit2 k+ h0 [/ Q, O1 J
    B                   F#' R9 }% |( f" Y! T, F
And let everything hang loose' u! A4 @" U  |- d- }/ t9 x
E                   Ebm                 B      Abm
6 O% S8 W  Z+ f4 w$ {8 ~5 hYeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh
! X) u8 H) a, [' `& m- C
5 I8 H8 T) p' P0 v$ V! h3 XCHORUS:
8 Z6 `# [: a. O, |& U) M8 W    B                  F#         E
  N  w1 ~7 F" R6 v5 U1 MOhh,Today I don't feel like doing anything
1 N  K# s" d) X/ Z  Y: O) X# F& \B            F#        E
& e! ]. O1 x5 U$ Y* m8 KI just wanna lay in my bed6 T* Q+ y5 b- r( O" Q
B                       F#& C) L& J8 Z. g# ^
Don't feel like picking up my phone. Z# |4 |( u6 K" r9 W
E: r3 D1 W/ J7 n  p' ]6 |) F7 \( a
So leave a message at the tone
. c$ K/ [! d3 J" E1 l. uB                       Ebm       E      : i8 S: S# |$ X
Cause today I swear I'm not doing anything' Y' t  l$ [/ f% x, k
' `$ [5 R$ f# _. D$ B1 Q/ R, K; x
Nothing at all8 o8 o( @) c0 e4 J; q+ v
B       F#
' H* ~& K  o" I* BOoh hoo ooh hoo
4 y) v9 A: K( U3 ^, \3 V& YE3 T9 q- B# i% K1 E
Hoo ooh ooh, Nothing at all
3 E1 J& ]( }0 u  m0 H2 @4 o/ HB       F#6 M# w7 v$ |/ M; z
Ooh hoo ooh hoo
/ x/ K; Q+ u5 D9 k5 B2 i# SE
& b: v8 s; t! W9 QHoo ooh ooh
% z9 L% p7 B4 G8 t- e; Y           B, w$ `) S% m& M$ L3 S9 w
Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด