กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

; ?/ z7 U; v8 u( j0 ~$ P1 n, d
' J# A- x2 B5 Y7 r# L7 q5 ~
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย- d& M9 q# c+ V7 F6 i% X
) A9 ^. R! c' [- {/ Z* \

6 f8 D" L4 F4 S3 g# F) l3 ?1 qB                  F#         E' l) u( D6 T! I+ `/ i+ X. e) W6 ?
Today I don't feel like doing anything. ?) s6 z) [8 R2 V9 T
B            F#        E
  `  @: o. B/ T# Q1 kI just wanna lay in my bed, s: u) _! C* a
B                       F#7 b9 A# W5 O* J- _6 V& O2 v3 `
Don't feel like picking up my phone& G: H* x+ t+ R5 c7 Q" u
E7 E2 d/ s* p" d% G/ P6 k; q
So leave a message at the tone
8 @" |& S+ ^5 ?9 j7 l4 e$ C2 b6 q/ [! TB                       Ebm       E      
9 N! h  K  t9 ^# K  rCause today I swear I'm not doing anything
* n. a$ H2 ?6 M; s4 C, B2 |
: k. T- q* h1 y8 y- {9 iVERSE 1:
5 W  k. p& e$ N3 c1 }! C
+ H. y5 |+ u! _' p+ {% X$ e* K/ l' D    B                             F#- B8 p; K$ U3 q% H
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan" d1 [0 {4 j2 g* k, w4 {6 A$ c
E! |- y% n+ r3 {
Turn the TV on, Throw my hand in my pants
/ a' e4 A$ L, J1 J3 Y2 zB              Ebm       E                  * B. q6 x# V3 ^/ W7 U
Nobody's gonna tell me I can't, nah
5 j. S" o- F3 |% h6 B) L7 h; D: K4 P& d
B                               F#
) S  X+ K' \) OI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie
9 X9 z) k  q! c* G" B+ u5 ~$ a( TE* _# _% h. ]0 H  ~
Click to MTV so they can teach me how to dougie2 F% L0 Q' Q1 I" g& q; ~
B                  F#              E
! g; e$ \( l  g6 W6 v  aCause in my castle I'm the freakin man) J0 c4 h# _4 f6 T( K' V

0 u& \; }1 Z+ ^$ aPRE-CHORUS:4 k) @: L7 z! u+ ^

  J9 s2 c: w$ T       C#m! W( c0 F3 n# Y3 Q; C! m! R
Oh Oh, yes I said it5 m/ S+ s8 Z& r( O/ P
Ebm! G" @* m  H$ o" ?
I said it
9 s3 V( T  g0 n. WE                 F#              
$ g2 n% W7 w3 b6 g. u4 ^4 @. MI said it cause I can2 I2 k& a7 t) o! B% {: c
8 I- f8 H# |/ g0 H9 J
CHORUS:0 `. B7 x* E: z% e9 [
B                  F#         E4 t0 U) j# ~9 O! c) w& x( \3 O* D1 u
Today I don't feel like doing anything
, s5 U9 N: y. t, H5 L* pB            F#        E
+ E1 S+ [, ~2 D4 O0 y, BI just wanna lay in my bed
  E4 ]. x+ ~0 V9 hB                       F#
( b& L+ h+ G7 j& c/ `Don't feel like picking up my phone* O* R) ~) g9 M. n, i
E$ X  _0 ^6 n6 a. Y% M
So leave a message at the tone; Z# O: E$ }# ]- z
B                       Ebm       E      6 b$ G# F5 y1 f  ]8 X, e
Cause today I swear I'm not doing anything! R& T+ t$ o7 d5 m) T  y
5 w. O. g# A0 Q8 m! C2 ^  a9 i6 G
Nothing at all6 s4 v6 y; O* P. i; b* a' f! ]
B       F#
: _# Y! F! O, y3 @6 p" BOoh hoo ooh hoo$ m8 ~2 R* y2 [! [. Q
E# Q: g* x) T3 t" z: k5 ^8 e
Hoo ooh ooh, Nothing at all
$ N: q, d- B) C* k& {( h: HB       F#; H  j5 _$ A) g& T
Ooh hoo ooh hoo
) U8 G* p' {$ T5 \1 kE( t# i6 _2 f; [5 |
Hoo ooh ooh9 k: C7 J8 V$ j4 {) g$ [4 |. f

" J1 }- d5 ^, bVERSE 2:
  n0 u0 L! [) B6 l- {, R; ?" l& y" Z8 j' g5 P. f5 ^- F1 T
B                           F#
0 }0 @4 Z9 B8 @# u9 E' }( KTomorrow I wake up, do some P90X
* @; `* n' V) x8 d9 q% FE
. \# W1 `& D. F; f- gWith a really nice girl have some really nice sex7 R$ M: c6 h4 C3 K/ H
B                      F#              E   
% F; t: r8 B( n4 _: C# MAnd she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)& [3 H6 [( T; N9 ]9 U; t
B                              F#5 v( H7 ^9 z" S4 S% d
I might mess around and get my college degree
) n0 C/ Z8 ]& [/ pE* z& j/ W: J5 g' ^
I bet my old man will be so proud of me( a; W0 q, n) A$ [2 e
B                  Ebm          E3 R' ?% E  p( Y' K2 D. x/ F
I'm sorry pops you just have to wait8 b! f4 V- Z( K3 N( k' I

5 d9 C& x8 u. X+ h4 B1 KPRE-CHORUS:% d) V" q: j2 x; x: X
( c# k3 |0 {! s8 P5 v
       C#m' _! C  p/ b& S5 ]% B; O* a* B
Oh Oh, yes I said it
8 J9 g5 ]2 e. a2 {/ JEbm
; x# z; M2 \# k0 d8 K$ u( G' GI said it5 t/ E8 [! ]4 p: O7 c7 D$ Z3 H
E                 F#              
* [* B+ G. o/ }4 ?5 }, yI said it cause I can
4 ?( O. C% E" Z+ L9 H5 p; J
( P" s! X0 ^. k: ^- Q5 @0 A- QCHORUS:
7 O2 }2 |, z" {. n6 c5 U% v3 hB                  F#         E
3 c0 Q" j3 `# ]# D- g* sToday I don't feel like doing anything
* U7 `. o( c& K0 P9 n, Y5 h! P. XB            F#        E
3 G, M3 E: B! B: M- hI just wanna lay in my bed
0 L, J# h& h5 rB                       F#
9 i, C' O/ q/ a6 ~. h' w6 ?7 x- MDon't feel like picking up my phone$ A/ n9 \3 V; m. V4 N
E5 C1 C5 G% \6 d( P& s
So leave a message at the tone# d8 R9 F& S3 ~: C: R# F
B                       Ebm       E      
3 D6 {# d4 h+ v. [1 {+ J1 WCause today I swear I'm not doing anything
7 J! g$ R- v5 R. k. |
/ Q! n# {/ ^3 e! n1 sBRIDGE:% c/ I" q0 ?; H

( A5 f1 h0 c* s+ v) G1 b3 O     C#m                 F#
+ h1 }2 d7 s5 Q' [" c8 s- n/ W& [8 w1 ]3 YNo I ain't gonna comb my hair
& g# L  x3 p/ j5 b6 R$ B. ~        B              F#; g; m& j# T0 H3 V0 W$ J5 I
Cause I ain't going anywhere
- Q9 \: I! O4 ZE           Ebm         B! k! @8 P; N+ Q, \
No no no no no no no no nooo
9 E4 A4 E5 ~6 C: Q* W          C#m                  F#, O! E; t) C0 P1 J% n9 z1 u2 T
I'll just strut in my birthday suit
4 G. Z- f! x3 ?; h    B                   F#" N/ V* g" A/ |  u
And let everything hang loose
2 l) \; g( c/ J& e/ D/ E2 L  [E                   Ebm                 B      Abm# w1 g' k; D% ^: k) R8 g: e( N
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh* C! D. [9 N4 Y3 h
' N( s; v1 M8 w- C) \# q
CHORUS:
/ J8 Y: {2 C9 T8 Q! C0 r0 n    B                  F#         E
- E- p( A2 U9 VOhh,Today I don't feel like doing anything$ c& ]5 k( S& m& C
B            F#        E
# C. f0 A) Z& S3 F# SI just wanna lay in my bed1 J- I5 }  c& q! j- N
B                       F#
1 K' C6 S5 h3 Y8 _% ~( ~Don't feel like picking up my phone
+ U( E; a. O2 h3 {+ XE; f( R: o. Q7 D; y' F
So leave a message at the tone/ ?7 b$ H" i4 t8 I* j; d
B                       Ebm       E      
4 Q$ }9 a+ x' OCause today I swear I'm not doing anything% C& q& Z8 e/ j- G4 \
' S# Z$ O0 O8 S& E- B# B' L! Y0 j$ c6 Q. X
Nothing at all
+ E$ V: F, }6 h- d6 YB       F#5 ~" Z) }" |. k
Ooh hoo ooh hoo  x( l2 V7 N; x/ h$ B  e" F! x
E
( |! k. Y" M) u1 F. I( uHoo ooh ooh, Nothing at all
8 m0 H0 G1 r% X/ x* _1 C3 \B       F#
8 M: u/ H) U+ Y2 i7 N" UOoh hoo ooh hoo2 F+ ^' t  r% B% {. e
E4 O0 }2 I6 U( ?# {! n1 j
Hoo ooh ooh
3 U! Z- X+ k# K4 _; ~           B
2 `" C0 b1 U5 |; E) ONothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด