กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

2 W; V) {, W! G! _4 [, E' ^
' h8 ^- ^, o% k, Z4 l
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย: S$ Y% F+ e' v3 t' _& s6 G

" l# g% I4 K+ q7 e* W5 p/ O6 f2 m9 e" d/ g9 S
B                  F#         E
, L+ s; n9 j- `# x- T: `" P5 VToday I don't feel like doing anything
8 s( ~8 x9 Z: O2 ZB            F#        E# E7 A4 \4 B! B- A3 n
I just wanna lay in my bed
& T8 L5 \- g8 C/ d+ Y" [B                       F#3 G5 p9 i+ }/ E! D' P+ Y
Don't feel like picking up my phone
5 [; i4 W2 d9 u& J% \1 x+ ?  t% qE$ _& L; c% U1 a/ n
So leave a message at the tone( e$ r: W/ S1 L' M# C# t
B                       Ebm       E      
6 L0 {, }& A4 H0 eCause today I swear I'm not doing anything
  D% _' a1 n9 ~6 D1 c1 m
, o. c, F) e$ w6 J+ zVERSE 1:' n: }7 a! @) f  X& I

0 V3 R- m4 H- G  P+ S4 B0 w9 k6 d    B                             F#) Y0 E  E0 F2 G5 b( j; n5 z
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
* c7 I& ~4 U5 U- d; OE
* p1 T  s& M& ^$ @/ pTurn the TV on, Throw my hand in my pants
' z$ u; D- s' @% ^  |B              Ebm       E                  - c) \2 T! U+ N% w( q0 M4 C$ n! a- {
Nobody's gonna tell me I can't, nah( }: T! n" n2 q0 f! A
8 l, ?1 s5 |4 o' O
B                               F#8 S: A1 Z* T% J0 @& C: R! i1 r
I'll be lying on the couch just chillin in my snuggie
0 m3 s' N1 E4 t$ z  D, rE, l; D# ?' T$ M
Click to MTV so they can teach me how to dougie
5 o+ D8 X6 G* n- D8 h6 I4 }B                  F#              E5 `' D. M$ ^4 p& K
Cause in my castle I'm the freakin man
. p9 R1 l* n! R0 ^+ _
) F2 u* r' r( H2 FPRE-CHORUS:/ u+ V3 ^3 y) K0 w3 \! h
9 B% I) X& y1 k# T
       C#m
( b# [: A- ?) Q$ z4 kOh Oh, yes I said it2 E4 @: T1 N/ g" v8 ~4 O
Ebm1 D' r0 q: l& ~; ?) O# U
I said it4 k  R  }, g1 E; d: ?
E                 F#              4 }9 s1 B/ P8 K* `# K8 t
I said it cause I can
. i. ~6 i2 o! P+ e( G% W
4 K. @1 b$ I! V5 }CHORUS:
. p% ^" K; U9 W5 cB                  F#         E
, D$ ?1 @! \: V' [% WToday I don't feel like doing anything
4 a; Y$ [0 E; L1 f$ o7 p0 |9 ~B            F#        E
1 E8 S  ~( j1 ^- [: S: a5 Q8 F$ n5 xI just wanna lay in my bed  q# I; v& b0 y3 A- V8 |- W
B                       F#2 h' F" K9 N0 G' K. H0 v3 V% x
Don't feel like picking up my phone+ V+ Y- I/ Y9 N# J4 a0 g
E
  |) ]4 t5 V; G! O7 \- Z* q1 ?' ^5 cSo leave a message at the tone5 G) B4 J& n. |* R' R, e; H
B                       Ebm       E      2 }+ q9 \. L. C
Cause today I swear I'm not doing anything: N, r+ T" U* K" e6 y2 S  N2 D

5 f4 h  H- _! d4 _3 t9 {4 Q0 fNothing at all1 D' H' m8 o7 \
B       F#
8 r3 [0 l: ]6 e4 l/ D' LOoh hoo ooh hoo' ]9 H* i6 k" M
E6 G" j+ _" A0 E, n
Hoo ooh ooh, Nothing at all
: C8 {9 M7 `3 W  [  C: h) \B       F#
; g/ p6 E* S6 u, i9 MOoh hoo ooh hoo
1 [. |' M9 d' _$ x. v, ?E
- E% x0 O6 n$ A+ Q' [Hoo ooh ooh9 C( o, D6 B; |- q; H1 }" j
5 t  R- q& u9 q5 Y( G% u8 e
VERSE 2:
. r. u7 E' M: h! U2 t
/ T4 D! A* W1 `' T6 t; p6 GB                           F#
% I2 @5 |0 Z$ [7 hTomorrow I wake up, do some P90X6 z8 ~- `7 b0 z% i) Y- _3 t0 B
E0 Z! T0 P% z9 {$ o( u7 u/ h3 |3 f
With a really nice girl have some really nice sex
" c" m. X; X/ C' p2 SB                      F#              E   ; ?- Z9 f* `- F$ c8 O& R. A
And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)' h: ?8 |5 w% N7 x
B                              F#( B5 g/ i' I) k4 @: A9 X
I might mess around and get my college degree- R7 l5 Z  P. q9 ?# F
E
0 o+ f" b9 i* N! @I bet my old man will be so proud of me1 |8 }9 G* Q: f( z  F4 P
B                  Ebm          E
2 |, T4 T5 ^" C( BI'm sorry pops you just have to wait
4 d; `. x; a6 _2 V* c( S, N9 w# y
PRE-CHORUS:
$ ~. v+ M1 r. h/ l5 N& G+ H( S! n+ q; I/ u
       C#m, G+ U* k( N# I+ o1 M
Oh Oh, yes I said it9 b5 D) T6 p* C& e; w3 W
Ebm( w* L7 j# P7 f) [# T& l' j) h
I said it
; O4 O- o* J8 D! v5 {7 Y9 XE                 F#              * [0 b- t) H4 H1 m; L' ^
I said it cause I can
; h+ W* D: R3 b1 p  k; W9 a& ?  b: ?& I: I) Q" `- S5 _, |9 Q
CHORUS:3 V$ {  ]" l; J$ d) N
B                  F#         E
7 O5 I7 b& ~: U% w$ m+ p* |Today I don't feel like doing anything+ I1 Q/ ?5 _( r0 k
B            F#        E" t& a  x3 c9 I8 w* p* y
I just wanna lay in my bed, L0 [1 r$ Z/ P2 B3 o# d( W+ W
B                       F#
+ A, s( b' _4 uDon't feel like picking up my phone
& {1 d- `  ]; L# R6 R% sE' P  Q% P9 _0 U* d
So leave a message at the tone6 v/ P+ K/ P, V" c2 d, |% e* @1 |
B                       Ebm       E      
/ L% E3 b4 W" E  ]5 E& {Cause today I swear I'm not doing anything: w; c4 V2 s: l3 r$ ]: T

" e8 K6 s% {& r6 f' ?) nBRIDGE:
0 o% c" d$ A' U/ W) }: g- l; X  {! c6 k# o
     C#m                 F#( Z9 K* Z9 R0 ~8 Z' {
No I ain't gonna comb my hair
7 Y5 v4 g1 r; r        B              F#; {5 `* w4 o1 m5 m" ~7 l1 V0 J) _: B
Cause I ain't going anywhere. q" H/ ]3 g' P3 q
E           Ebm         B  X& J5 B! k  |  r/ x
No no no no no no no no nooo8 U' i+ k, l5 {# K5 C6 G
          C#m                  F#3 S" X* G/ b* \/ z  x+ w2 ]
I'll just strut in my birthday suit) L8 t6 y% e$ t4 m( r
    B                   F#9 P+ f3 x) ^4 B' V$ C! \
And let everything hang loose
) z7 F) w  r# u. ZE                   Ebm                 B      Abm- b5 ~; a9 }; {3 x- _  Q2 r
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh" I; k: H, g/ \- P# K
9 A2 R6 G% A( a. N6 _8 ?
CHORUS:
1 `* Z9 P1 d5 Z3 P. A    B                  F#         E
. |* q, Q9 x$ @; S5 _" w2 YOhh,Today I don't feel like doing anything
( e- t0 M: f% w9 gB            F#        E
6 L1 }: Q/ M1 s3 l8 B. P3 s( gI just wanna lay in my bed! `8 W, q# Q9 t( |6 U: l) i
B                       F#
1 k" G8 \& d. D; FDon't feel like picking up my phone
3 _$ v% O8 a% Q# L# yE
0 N: F7 g  Z9 t$ V4 p" C, V. f% WSo leave a message at the tone3 u8 A4 }- Y+ E/ O# }  m/ e
B                       Ebm       E      " U7 N! @0 m8 \9 U! d
Cause today I swear I'm not doing anything- }2 w$ D& k$ @" L1 I- S) E/ b; w/ m
; T% @9 g: f: a* K2 I: b
Nothing at all0 V$ Y% y1 F; `1 U9 v1 d3 A
B       F#
1 C/ o0 j3 S- ?3 I6 k3 ?2 bOoh hoo ooh hoo
# `6 p1 ^, W0 C  `& ^0 yE
) w' c+ l2 I7 hHoo ooh ooh, Nothing at all
) b# J$ d9 [4 n2 i* S# ^& j$ IB       F#% x; t6 y4 u0 k$ t
Ooh hoo ooh hoo
1 G) [, ^, O7 {2 O( K: |! @E
( d: T8 w( G& }2 L) F5 n- p' IHoo ooh ooh
& W/ ], `  G- J* @( R) S           B1 E. Y8 ]" I% X: [, ?
Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด