กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars


; J3 ~) i  u- T+ I2 W. \6 ~& t' z: H/ Z" |
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย
, _7 A/ P: ^/ [, p6 D5 C: U. a$ \
% |% f) E- U! \7 b: Q
1 W7 x8 U, t  ?! |; `B                  F#         E% [+ i7 q: W, e6 S' N0 v3 r
Today I don't feel like doing anything4 b! L; k3 j4 ?# T2 b
B            F#        E* g5 p9 n7 V6 i- o
I just wanna lay in my bed+ O# ~4 a% v) W. K
B                       F#
# l) J1 E* u# p5 c. s7 y$ e2 gDon't feel like picking up my phone
2 X1 [8 {/ Q+ n0 K0 _5 |! PE! F% g+ r: h9 X% }8 O1 X
So leave a message at the tone
# V4 @4 e$ d% q* U- `; `  zB                       Ebm       E      " K" J; ^' y1 ~% e; \3 |- U
Cause today I swear I'm not doing anything
: H2 O1 ?  j  u" r8 Y, H+ c' J8 i, M
VERSE 1:
# `0 V  p0 @4 h$ h$ I9 E/ E1 _+ r' h/ P5 I8 V
    B                             F#
6 ^! ^4 n% Z+ hUh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
4 z2 O. f/ G; a4 @. h2 PE
$ g- h$ P6 D1 U+ N5 b1 vTurn the TV on, Throw my hand in my pants
! z5 z/ K+ q* ^( m# PB              Ebm       E                  
; W7 @* ~: B: i& D% ]) D+ z% oNobody's gonna tell me I can't, nah
, c2 @# @% z; G- W( G
  Y& `( l* d7 R3 L4 F1 s, MB                               F## u1 R& ?8 P) J4 Q9 g
I'll be lying on the couch just chillin in my snuggie
8 Y$ _/ D: s. WE8 s- _. m% q% k  Y( z6 N+ U) Z' s  A
Click to MTV so they can teach me how to dougie$ _  A/ ~. u, [; n2 M
B                  F#              E
' b! h- X, D; A2 cCause in my castle I'm the freakin man: t* f1 F5 L  R1 W' t+ T

$ W+ ], i$ ^0 rPRE-CHORUS:
# o/ o5 f( Z# v6 H2 l! G: ]
2 _6 {' M& X# j  H       C#m6 h% C! H* `6 `, f8 N
Oh Oh, yes I said it
- s* w# }8 p! O& rEbm) z) R5 t6 i& W3 A- I
I said it
: f- s) m; Z4 y# j: i/ |& ]) DE                 F#              
1 r) k5 T- q  W8 zI said it cause I can
& M% s* G& X2 ?1 U5 c! z
' `! L3 ^" K7 pCHORUS:. I" c& N% p9 Q! x3 Z
B                  F#         E% e# @! u6 Q' F/ _! r1 g
Today I don't feel like doing anything
* N3 D+ D7 _! pB            F#        E, g; k4 m! [  n7 w  }: v+ K
I just wanna lay in my bed5 C) g1 [' ^0 ~9 h8 R5 m
B                       F#
4 d6 p6 Y% o$ f" w8 IDon't feel like picking up my phone- q! p9 a3 Z& \& u# R. m% ?. n
E
2 T% i) P. g2 ]) t7 \6 S/ QSo leave a message at the tone
4 Z# \/ t7 ]9 H4 Z& Y6 pB                       Ebm       E        f. u) v5 a) U  Q' D
Cause today I swear I'm not doing anything, @0 _: B, v8 |/ G
* C3 x$ I. P2 r4 B+ ?# s
Nothing at all
  w1 k, [& k! GB       F#
9 c4 @2 D+ y& O8 E' kOoh hoo ooh hoo
' X1 `8 O  d8 W2 [: i& s( G' AE
" M( R  \& Z  T. n+ Z5 DHoo ooh ooh, Nothing at all
/ b& w" t% \4 \- k$ pB       F#
4 {4 z. j5 M/ ^+ @  IOoh hoo ooh hoo
3 `6 v5 n% k/ b$ c/ y' EE
- D2 q3 S. F( JHoo ooh ooh
, S0 o* r5 m) v4 F# i( |, G3 ~0 d: h' m- U0 F
VERSE 2:8 |, b$ ?3 H: _6 i; W5 `

6 B4 x2 w& S# l- a+ l# QB                           F#
6 x9 x9 v# t) [; l) D# R3 iTomorrow I wake up, do some P90X; E% R, Z# }9 [
E% N6 R  h' \' y* U0 ], z% y
With a really nice girl have some really nice sex
$ B* i: ?/ I8 |B                      F#              E   
" f/ n: ~( i9 @! ~. _8 b- sAnd she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
4 L' Z1 Y! D+ LB                              F#
& y6 ^" j+ P( T) }. dI might mess around and get my college degree
/ Z2 T  v3 ]; tE
% O6 [+ d4 ?" D9 NI bet my old man will be so proud of me- s; Y0 ^1 L1 b
B                  Ebm          E3 M* Z$ P$ w+ t
I'm sorry pops you just have to wait
5 H( F/ e3 {, z4 c6 c
$ i; d- U" s0 P8 y& rPRE-CHORUS:
2 h/ v1 P3 S) X( Q5 d4 ]$ e6 a& ^# g  f2 g! S* E. y! G
       C#m: N' g  [4 ~# S3 P  @
Oh Oh, yes I said it
; X, j; e: _  R9 ~8 J* vEbm8 }$ ], n6 C: B" P2 c
I said it9 c# `* Y% W- g2 M/ ]
E                 F#              ' q4 S  l6 M7 E! H1 K8 W0 D
I said it cause I can
) I2 W1 o5 ^- L5 G$ O) u$ |3 I: d4 {0 \! e+ |+ A& D/ ]0 `3 D/ M+ p( T
CHORUS:
6 d: Q8 w) l/ t6 [) ?5 TB                  F#         E
) ?3 [9 j( f# j7 m+ X, Q7 D; O9 ~: AToday I don't feel like doing anything
& H5 y( c' D4 ~5 BB            F#        E
; k' ^5 x& }3 v  i, GI just wanna lay in my bed
) F% R7 K) I$ q) ]' JB                       F#: d9 f( Z" @4 ]- b% Q, l4 q
Don't feel like picking up my phone; J8 ?. ^7 F5 ]5 \: S4 L
E6 z, A$ H3 r$ `
So leave a message at the tone; I5 G) O2 i0 E* N
B                       Ebm       E      % s$ t' h" m9 L. p+ A3 d, u
Cause today I swear I'm not doing anything. Y' F! d3 n2 i% D
. ?! z0 W  W7 s, B) @
BRIDGE:( P2 W  g5 r$ h$ W. |) P
# Z) I0 U" S- C, [! x' m) p7 k
     C#m                 F#6 Q% y$ T! ]6 K3 U% h
No I ain't gonna comb my hair
/ R# [1 C& _& Z1 Z5 k1 ?; C5 d, {        B              F#: @: j% N( P7 }/ Y
Cause I ain't going anywhere
0 ]; I  d; ~6 U  x( [* d6 Y* M5 _E           Ebm         B
" L! G& X3 J  S- I; Q1 I3 ONo no no no no no no no nooo
8 K' q- u9 }* W4 {7 z/ c          C#m                  F#
' H- @% x- i; x0 |' N6 ^: s* gI'll just strut in my birthday suit% T& _. N8 O8 C+ }
    B                   F#
( q0 S  [; w) ?4 e  VAnd let everything hang loose
* `/ ?4 @  Z) T* o/ r1 QE                   Ebm                 B      Abm
5 [6 t+ ?, U! ]0 p6 m" o1 ?& e0 ?Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh
9 D/ g6 S" U; w$ i9 p/ l) F5 ]" |+ f) A  `
CHORUS:3 q  G0 S+ F) R9 _* v8 d
    B                  F#         E# O6 _, ?% n) |) G  I$ e: Q
Ohh,Today I don't feel like doing anything
; }+ i" z. t, b0 [$ s+ ?B            F#        E
$ U4 o8 G% _( W0 s5 \I just wanna lay in my bed8 p2 J/ V9 ?7 T0 i' J; S+ n' \
B                       F#4 X# ~  a0 j2 r- F, }. F" C2 a
Don't feel like picking up my phone
; R* [9 D' b, n9 @$ m$ wE
- e; s$ E& R- F7 a2 T6 NSo leave a message at the tone5 K- n9 Q" O; U) r' |6 p) f$ T
B                       Ebm       E      4 p' z# }  E( t4 E2 f% n
Cause today I swear I'm not doing anything
: w* g& u: d7 \' G- l: C0 W6 l! Y
Nothing at all/ }! z' G8 {9 e* \
B       F#5 Z# H0 q/ \  Z# O/ @/ \
Ooh hoo ooh hoo
. B/ y/ @/ R1 N4 [! _& h! BE7 X9 f9 P2 v; F% w
Hoo ooh ooh, Nothing at all
6 Z# u0 F' s1 u: l. K- ~! aB       F#! K0 Y) g. o# t, h9 d
Ooh hoo ooh hoo! r0 e$ r/ ]: H9 P3 e) H
E# c( h5 u/ K* Y1 K2 |6 g8 T
Hoo ooh ooh/ `$ z& W4 O/ b$ ?
           B
4 K- i; h4 i0 P" o0 h, pNothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด