กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars


8 b( ^! U8 h9 V3 D
0 J3 I; X6 B. F& V* i& a, X& Dมาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย9 O: X' m9 }' a$ R) C) ~

& L1 W& I* Z: O
% Z0 [8 k) G4 f$ ~B                  F#         E
$ v/ q8 R* n! @5 hToday I don't feel like doing anything
! U! v% ?( s0 ~! |. W! p' v0 T: cB            F#        E: E; Q  _, ]  b* `' i
I just wanna lay in my bed# j. y% Z+ d# g6 S) _3 P& x
B                       F#& w5 p0 n4 C2 `* U" v# B& }* e
Don't feel like picking up my phone
) |" [6 h# f) V  C6 h' O) JE3 g1 e! [9 p7 {# ~
So leave a message at the tone7 B& C* u' J) R7 K1 G
B                       Ebm       E      
. t+ a* Z: V9 B- tCause today I swear I'm not doing anything" e# {- g5 I3 c; d

, l# c( q! E1 s5 Q; I0 `VERSE 1:
9 a% s6 F/ b0 x1 ?
5 c: f; i6 \1 u/ P! Q! J) F7 O    B                             F#- N. H7 b$ Q* M2 T* p- Z; Y
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
/ Y2 R3 }" |. v  C* y+ J! {, CE
0 Z' Y- ~# \7 w% U; s0 cTurn the TV on, Throw my hand in my pants- K- o1 k  N' q. ]* H
B              Ebm       E                  ' }" o+ O' Y- r6 a9 a2 w3 T. W
Nobody's gonna tell me I can't, nah9 K4 H/ q  w! ?; n' I! u
+ ?; p  Q; ^5 [" V3 F. u' b' \
B                               F#: r3 T$ p$ t5 j- W8 C5 S8 `
I'll be lying on the couch just chillin in my snuggie5 f, }" A; V+ G, J. k) q  R+ L9 c/ C
E
" ?; z! Q+ l. D& wClick to MTV so they can teach me how to dougie
- \: P  _6 `3 S$ n$ JB                  F#              E2 l0 |5 R5 U7 }% T) e7 J0 u
Cause in my castle I'm the freakin man; p: C) L0 f. O) K' {. B
3 Q. g, h7 R  G  F) ?/ U/ c, I
PRE-CHORUS:4 o2 Q- n9 U2 h2 A

9 G' P2 r9 _5 T4 j       C#m& F% V; ^% s$ ?! w5 W( {# K
Oh Oh, yes I said it2 D7 P7 O2 A# w% B* v- _5 g0 z
Ebm
2 U+ W) F4 S; m! N3 u5 XI said it
1 @( y4 F+ S( V/ G8 a( u  _E                 F#              3 M9 p2 N  F/ ?+ e! H+ r. j4 p% S
I said it cause I can: \% Z. h$ h4 j* r8 V

7 \1 w: m3 ?4 E. p' E: ECHORUS:2 o* Z7 m: y' t
B                  F#         E
. @. W% s% V* O4 @: l% H' dToday I don't feel like doing anything5 G3 }$ `- ]- p( K" J5 `; e9 q
B            F#        E
( I! U7 s- i9 J2 ?, xI just wanna lay in my bed
* Z5 V* G6 o% _. E5 \B                       F#
* P7 x6 q2 _( c7 w% yDon't feel like picking up my phone
/ G3 ]: p; x. c3 C% yE
) W% Z* ]- {: G, @4 r# ?+ @3 \' a& jSo leave a message at the tone
  _  Z: R* r; B" ?3 f' d" {: c0 g3 ]1 w, DB                       Ebm       E      7 H/ R4 `# @, B$ m: d
Cause today I swear I'm not doing anything
8 C; d! y  y% S5 g2 k
# H" r' G. W6 _- O+ U( BNothing at all
6 `* Z7 e$ _" `# y6 y4 y/ }B       F#0 U& n0 d! k9 a8 ]
Ooh hoo ooh hoo  `; a6 C( ~! L
E- I- w/ U' t7 C* t: m
Hoo ooh ooh, Nothing at all( _# b6 D4 h5 s( O" i* M/ u+ I# m0 ]
B       F#* H5 s  j2 Z+ g3 V
Ooh hoo ooh hoo. h+ a+ W6 J; R" k2 ^
E
8 X+ C% T1 v5 Q) HHoo ooh ooh) c# i. P: h& ]

! i& u: Z  @! J0 B4 w$ _  Z! FVERSE 2:
8 b) _+ p: z; z5 l9 }" H, U6 ^# `9 v9 N3 ^) W
B                           F#( ?# R  U! b' Y/ O* U( a( `
Tomorrow I wake up, do some P90X& ?) ?& }5 Z$ e4 ?) d
E/ O# R, V0 Q, N+ X% j# y$ o
With a really nice girl have some really nice sex
2 v6 z6 z( A* J: c3 K3 ~- bB                      F#              E   . Y+ T3 A; |0 m1 N) y# q% f
And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great). p; I. h6 g: h4 V% C5 w" O* D
B                              F#. Y% K- ]) C5 Y/ P) O% D
I might mess around and get my college degree3 Y3 ~& M6 j, w- F8 g/ _
E
, u* S& |& e/ d$ ]1 E2 f+ yI bet my old man will be so proud of me, w/ t9 ?: |1 r, B2 _+ M! S
B                  Ebm          E5 E" i& n) A( V" R/ Q3 x" g2 m
I'm sorry pops you just have to wait
  v' `% q# }/ j/ g- k+ ^8 B9 h% v' m& ^. u' j! t% n
PRE-CHORUS:; L- T# |9 A5 ^- j9 O
3 W0 y1 G8 [6 L1 X- @
       C#m6 c3 R7 i3 c8 f# [2 [9 _; X" ~
Oh Oh, yes I said it
7 e9 z+ W- k/ n& w3 Y2 l9 nEbm+ h9 g- H& h  ^8 t- h, F3 j& r7 _
I said it7 P$ R* ^* P* f" G( @" P# L, l5 ?7 w
E                 F#              ! E# l- F6 {" ^2 l
I said it cause I can
7 l% O; t! h& N4 }) B7 _" n0 E* f2 e7 n0 W) E
CHORUS:
4 A% X" X9 I9 \7 NB                  F#         E, v  A  u- w7 D, @8 |
Today I don't feel like doing anything) J" z- A/ [' H! I' [
B            F#        E
4 G$ S6 T% w5 @0 N2 W9 gI just wanna lay in my bed
  e' g- l$ a; nB                       F#
( Z; r$ B. T4 A& D; G, qDon't feel like picking up my phone
1 S( a& {/ K" J0 }+ r  pE
/ _. N* J  p: @: M! rSo leave a message at the tone
9 g7 `, s5 M% _/ c+ _) aB                       Ebm       E      
1 f$ r- ^6 C5 A3 O! a; l5 D. @Cause today I swear I'm not doing anything5 }, j# K! C5 P. v

  y( m! E8 o3 uBRIDGE:2 h& y3 V4 R: K- y

4 |4 ?1 F" H2 M6 @' Y  [( g3 t     C#m                 F#" C6 S% T( M2 }* i
No I ain't gonna comb my hair) o  G* ~  W- {. N( `, k2 @' q
        B              F#
  i: U' J6 O: R1 _Cause I ain't going anywhere
% n, l" e/ F2 H! l$ b; lE           Ebm         B( t" }8 @* L% z+ ^: f
No no no no no no no no nooo* U6 \. a1 ?- p9 }) w
          C#m                  F#
8 z; h$ t) V; `5 @7 Y9 X8 @I'll just strut in my birthday suit3 Y; M1 O5 K) I* i3 U* ~4 @& M0 H
    B                   F#1 g, K* n# _8 u6 f, I# }8 z' j
And let everything hang loose. r* y+ m- Y% }  b( D
E                   Ebm                 B      Abm( ~7 e! _7 O% H+ s8 i$ [
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh
. I2 R# V! A  r9 O0 ]7 [4 b3 j: N! s, ?2 F
CHORUS:
" v) h# L2 }+ S5 W4 n    B                  F#         E8 ?4 L+ D$ T! W3 P. ^6 L! X; S
Ohh,Today I don't feel like doing anything: x% D" B( @9 L; l
B            F#        E
% P' v* o/ |; f- GI just wanna lay in my bed
/ w; h& l, ?: O" Y9 M, P& H# A4 iB                       F#
& w) u/ }( t/ X8 M3 a- `& ?- bDon't feel like picking up my phone
+ a; ~% `( |# H% y3 h0 M; b" x  VE
2 D6 V$ Z9 l6 e4 N) O# q' lSo leave a message at the tone
: _+ f5 [; I+ m: |B                       Ebm       E      ) {* b2 w' ]' b# d
Cause today I swear I'm not doing anything
6 W9 m0 i' d+ e# z  i& M  G6 a; }- W  z4 I5 e* c" _
Nothing at all
; F: A, y* J9 a3 F; T$ i5 ?B       F#
1 D2 J; n* ?- IOoh hoo ooh hoo( T0 T0 `0 m) i$ Q1 u
E, V8 R7 _1 |/ G8 K
Hoo ooh ooh, Nothing at all
, b& N: K7 h2 V. H( [& X* N8 TB       F#" ^7 R7 X$ ?8 L
Ooh hoo ooh hoo3 [3 _0 T: A$ b# \
E* U6 W. X. Y. p( j5 E% A& W  j& f
Hoo ooh ooh& k5 c* f% d  }! v
           B1 t7 D6 Q: x& e6 V
Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด