กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

+ j' B/ _) q& x( J6 w2 s3 Y
' l) C% f5 X1 g1 T) ^7 a$ g
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย
/ E% y" v/ P  Z; t( L8 }
5 n& K" a( w$ [2 t1 \( G# Q$ j3 z. x( A% {
B                  F#         E
, a" m8 X, G1 P# EToday I don't feel like doing anything
; j( x- _8 T' _6 z. ?/ IB            F#        E
" M# z0 c7 R* F; v: c2 N, UI just wanna lay in my bed
2 @. ~& F8 N! `" [+ N" `' GB                       F#3 O+ N8 I% R$ v1 J; y) T* B. X
Don't feel like picking up my phone5 |  r: X! ]% E* P
E
, O' ?  N  R: ~* m' h9 y' |4 I; U5 LSo leave a message at the tone% p0 _0 U# g& p) n. U$ [
B                       Ebm       E      " P1 ~. I. N4 A
Cause today I swear I'm not doing anything
: U6 \. L1 K+ |
" r% a& H  Z$ i& Y* d2 K" d6 {( FVERSE 1:  p/ I" \" Z" q, l
/ `, F; k4 K: L4 ~( o( \  ~5 t! \; Z2 T
    B                             F#) R9 L$ k  k% ?8 O4 m5 J0 W/ [. w# E
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
) Z, x( E; \) hE3 e! f2 }. B9 A5 L) k9 k+ X
Turn the TV on, Throw my hand in my pants+ o4 m$ d! O- f! @1 D$ \0 \/ f
B              Ebm       E                  9 j. d7 y5 H% @  A
Nobody's gonna tell me I can't, nah
, v# u- D; d' f# w
& f" m* X0 h! ?" Z% sB                               F#) j' J) _, t. Z
I'll be lying on the couch just chillin in my snuggie
- A8 r; U* t) D6 _E
' N; u% U6 G% C) U- f  cClick to MTV so they can teach me how to dougie
. R( c/ f% A- r# Y$ [4 iB                  F#              E
6 t9 K/ B5 T2 j2 w9 N6 ^* g  C0 m( ZCause in my castle I'm the freakin man3 g5 b: h" e5 S  {: R4 w7 O" P$ Z

. o7 u, g$ b+ p# z. d0 J0 cPRE-CHORUS:
4 w$ P2 C5 i, ^1 F. s
1 Q' K* t& ^5 ~       C#m4 E" {0 q  _% a/ k7 [
Oh Oh, yes I said it
7 Q+ P6 P  \1 s: z; I' _& F$ E2 JEbm+ B& N, h% H4 }
I said it# k1 L% C" l7 k( v9 \
E                 F#              ! \# X2 z' T. M! _7 \) P8 S5 d
I said it cause I can
/ G1 Z3 {; O$ u: I4 D# |9 v( j2 }7 g2 _$ w* a& w1 f1 C$ I
CHORUS:
0 i5 t" n& f9 H% }% x1 T  M8 [! i5 qB                  F#         E% ~8 Q+ H6 R% S" ]+ A
Today I don't feel like doing anything7 L4 C$ s9 z/ n8 i* Z+ p
B            F#        E2 B4 l7 ?0 [7 y, I5 R
I just wanna lay in my bed
; ~$ [* f: }3 ?! J7 z5 R# \B                       F#
- E% r: t' Y- l+ U) i) n5 T7 I; kDon't feel like picking up my phone
) J2 }5 ~, F) M. aE
& F$ K* d! g% _( p! U: K' nSo leave a message at the tone
* O3 R8 m. p/ QB                       Ebm       E      ) H3 ^  J; A, w+ x2 `$ s
Cause today I swear I'm not doing anything) a  Y* M5 h  o* K+ w2 N5 ~# @

6 A; `  v1 M/ h) E3 @2 P" dNothing at all
9 x$ ~* m( a; E0 N  Z% oB       F#
( j, G0 _# N2 K  w3 h2 i2 KOoh hoo ooh hoo; E$ E: g/ i4 p* H4 {: m- G
E/ U2 D9 D2 X7 z- z/ b" \/ o( L
Hoo ooh ooh, Nothing at all
# V2 b: x4 N8 Z, H& cB       F#9 ?. Q, J" [4 g: S( L
Ooh hoo ooh hoo6 n6 u5 j: a2 h: C5 b
E' \" B! u  M- h5 Z5 h- R
Hoo ooh ooh
. h6 b: A0 J/ j% g! t  F" i( [
' E! P: U# S: V5 s: YVERSE 2:2 y6 U5 S2 E9 s/ t$ @: B$ |: p1 `

" w( k5 @, _' R: nB                           F#0 Y( u1 f! B; g8 H! Y5 G! N+ T
Tomorrow I wake up, do some P90X5 [/ M+ f7 x8 r% \
E$ C8 k$ {9 B8 u( Y
With a really nice girl have some really nice sex5 k3 t1 s7 A% F! y" F0 D
B                      F#              E   
2 n' t( a1 G) QAnd she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)) z+ {: [; I( U4 r9 m
B                              F#
/ V6 @) i# q7 F* O- {8 h' E3 [I might mess around and get my college degree' q$ g5 ?8 j1 P  ?
E
5 g0 c, H# y5 o' q  Z1 mI bet my old man will be so proud of me
: S  h6 p' D) }: AB                  Ebm          E
- W0 y3 c- p1 OI'm sorry pops you just have to wait2 u3 ^# S, V* H, V, Q5 r0 N

( o2 k+ |' T/ l4 FPRE-CHORUS:% F; E; u0 s( E0 ]. o

% \" D& M  ^8 K' y# S       C#m  j7 t1 E4 u! I# f6 @# t8 S
Oh Oh, yes I said it
. m1 B6 d8 h" l5 X- q+ REbm
. k1 p: i2 l' R( nI said it
6 t4 z5 ~6 J2 xE                 F#              % c, w$ A2 \+ j+ C  D+ _# W
I said it cause I can9 F# e5 f3 D1 _3 j: g1 _2 s

0 T7 x( N7 R6 I! v# M; Q( y; @CHORUS:# S. n8 U, I! b0 L$ R6 }1 H
B                  F#         E
, `" @$ g0 t" T, }2 gToday I don't feel like doing anything4 k, I( Y2 e; j/ z; l- s  j6 D7 J/ P
B            F#        E* O' K0 a2 }: X4 n# |( }
I just wanna lay in my bed; C6 f- W8 v5 ^2 y0 u- h- K0 C; ]
B                       F#/ w  J7 _/ i$ q
Don't feel like picking up my phone
/ k3 i/ ~. C: d+ xE
( d% o& }  v% y4 |  E( CSo leave a message at the tone6 X5 t8 {' g3 G1 r/ J
B                       Ebm       E      
) S+ u" [& H# c' X  r' DCause today I swear I'm not doing anything
7 p# T3 g7 \( t  d7 ?( R
, V. h5 R  S  v* ~% u& X% }9 t/ JBRIDGE:
, y5 h" v! [$ o0 x$ D9 c
+ h3 q6 G' h; p8 c* ^2 e     C#m                 F#
; i/ R. ]5 l. ?1 h0 uNo I ain't gonna comb my hair; y' s5 R& ]' a/ _' N* T% H
        B              F#3 Z& V4 s  j. U
Cause I ain't going anywhere
, y5 r6 v. [- e8 z+ A! ]E           Ebm         B  q# ~0 B0 I$ p+ x& E7 t2 f" l  L
No no no no no no no no nooo( y5 n) \; [0 v' B7 j
          C#m                  F#
5 Z% m* R! C  e: e1 H! x$ cI'll just strut in my birthday suit
& d2 w& k0 W2 Y! o# ^    B                   F#
6 q) M7 ]0 y- h3 ZAnd let everything hang loose" w( F8 V7 j. z" t6 j, d4 c
E                   Ebm                 B      Abm: m, Y! P2 E5 }# h
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh
* G, Y/ T& p& m9 s" t1 s9 C2 ~$ Z" D% z5 |+ X+ |! a+ _
CHORUS:
% ~. ~. s+ h8 _3 N    B                  F#         E3 b9 Y& ~) @& W8 H  R) K% b
Ohh,Today I don't feel like doing anything% U/ ^2 h+ H. n
B            F#        E# F& o7 S' I# q7 i. a
I just wanna lay in my bed/ L. }# S" }* B  F$ ^& W
B                       F#! z8 O- n  d  f- o% g9 |) f
Don't feel like picking up my phone
# S; p5 V2 b: X9 KE
+ V0 g. \; C7 H4 k0 a- h. e$ MSo leave a message at the tone
2 S+ p2 K5 Q) a- B" \1 jB                       Ebm       E      0 y- R7 Q, t) j5 p
Cause today I swear I'm not doing anything( M3 r3 j: S$ B) M5 }$ B
5 g0 q7 K* S* l- X- @$ ^' G/ i
Nothing at all. Q7 I7 k& w7 K% |; G
B       F#5 a( M7 p4 ^0 ~
Ooh hoo ooh hoo
( z5 F, L" W5 i/ u, h+ D" iE
4 s6 P+ R7 i* sHoo ooh ooh, Nothing at all
% ^) ]; s% c8 SB       F#
. h+ M+ w( L: j* }8 }Ooh hoo ooh hoo
( }8 f3 O1 S% G3 t1 q" X8 gE
, G# s( `# w. ]$ SHoo ooh ooh
. ?: N" N0 y) G+ c( K$ B           B1 X! e* s+ {# K
Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด