กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars


& l, Y9 `6 ?) \' d# p, t) l9 H$ [# d- g
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย
1 m4 h8 H4 c  g
* p4 |2 i+ F  T- l" K+ O+ n- u% q& [9 V  t8 b* P
B                  F#         E
+ B% g( w. X8 TToday I don't feel like doing anything
3 E5 w5 }& }! A* C+ g$ k" s( fB            F#        E
3 }3 W  `7 r4 [% RI just wanna lay in my bed
5 @5 M6 d) Z8 }7 y! B- R1 s* JB                       F#7 R6 h. Z( ^9 ]
Don't feel like picking up my phone
& ^/ h+ ~& b$ L4 EE
- w; M4 m8 R4 M% {So leave a message at the tone
0 I+ k2 M* x. XB                       Ebm       E      
5 [( K( I  H, P/ cCause today I swear I'm not doing anything
/ n- ^# l) [- V3 l$ r' S: X8 I# |$ {% H' f0 a) d5 b# [* ?
VERSE 1:
- n% e1 [8 j) {; j) }. o, g% _6 L( r8 u% j0 Q# |
    B                             F#
8 b7 i, ?/ Y8 n: F, t5 PUh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan' Q' Z# M5 A0 @( u4 l9 I
E2 n3 a5 Z4 X* z0 ~* x* r
Turn the TV on, Throw my hand in my pants, L( w2 h$ J8 ^4 ^
B              Ebm       E                  $ k# d# P5 Y& O* q1 j) Q
Nobody's gonna tell me I can't, nah+ g/ [  Z: _, I5 e1 `

( ?" }8 T# f. g( S7 FB                               F#
) u' Z) x2 `% DI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie: S0 I: Y4 `2 s: l2 ]% u; B. u
E/ w/ v0 L/ f& z" o: C1 o" M5 B
Click to MTV so they can teach me how to dougie
, Q& N6 f2 C6 T3 V0 v/ n, {$ pB                  F#              E: [5 j5 t" Q! Z2 F: p
Cause in my castle I'm the freakin man. j$ \' _0 W, u( p3 b

! v+ U# E% r0 d3 BPRE-CHORUS:
* \; K: o: ?9 t& I6 f# Q  i$ B5 r% W' B& J: I$ h
       C#m
3 |% T' _; P* G9 _4 W. FOh Oh, yes I said it" c/ i& }- y' Q3 ]5 \  u+ W
Ebm) |4 Y/ E' p: [4 @; k
I said it; G6 w) P  ^/ p4 h
E                 F#              
* o+ [) V! K% Q/ M& N# YI said it cause I can2 g6 N/ P: N2 x& A# B+ Q
* I& ?+ H" g+ d! H& }
CHORUS:8 K8 ?, \8 A0 i) ~" I
B                  F#         E
4 p* _$ N  W) sToday I don't feel like doing anything! }; ]/ v! Y) R) y
B            F#        E
6 T! K9 H; e1 h5 K( JI just wanna lay in my bed
1 l; p7 M! x0 P( W4 @7 zB                       F#
' u/ \1 A& Y3 Q( @% T6 pDon't feel like picking up my phone
3 N; I* J8 ^2 R- [# c* D! u! wE; S/ @+ x* k2 J5 v
So leave a message at the tone
5 m% t9 A2 N5 ^/ fB                       Ebm       E      ) ?& x5 ?) D# A4 A# s4 X% Y
Cause today I swear I'm not doing anything
( t7 C0 m: j+ C$ N1 L' J6 k1 \. J- l7 v! Z
Nothing at all
; Y3 {8 [" R; ^3 v( o7 x' r9 p% R$ HB       F#  {! G3 N; r6 e4 x
Ooh hoo ooh hoo0 u% w: O8 X) x* X! d) b0 S5 P: K2 Y
E
& b, E) t; m" M0 Q' j: h2 G; f  A) uHoo ooh ooh, Nothing at all' p1 o; e$ K. V& w$ a
B       F#7 ~0 W: a/ Y" B  {3 I2 ?  Y
Ooh hoo ooh hoo
. g0 N$ d3 X! d! a2 M3 h  qE) o1 J5 o4 ~0 B# F
Hoo ooh ooh. _0 I  H2 l, \) F2 u- l: X8 E
* a: i0 ~% }% M
VERSE 2:' |7 G# w: I: J5 U6 I6 k

, S& u4 ~6 L0 b# m3 `4 Z9 QB                           F#( X+ L) L2 [* s- h8 Z8 P" {
Tomorrow I wake up, do some P90X% W9 M8 h, }3 w
E
  i2 I! l' W; i* a0 s: M# RWith a really nice girl have some really nice sex# W- t0 D) _  u- @- X, O
B                      F#              E   6 q7 L5 d& i0 y" @2 M4 [1 J. Q- e
And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
" C9 M! @, b- K5 M% g4 u# }! _B                              F#4 S* n) p" W6 S8 a9 `1 l$ s
I might mess around and get my college degree
$ z4 @5 z3 X4 J4 X) S: T& @E
/ X$ R) i8 k; B! H$ g: WI bet my old man will be so proud of me
$ ]. [! n0 z6 E1 N" A; L3 L+ EB                  Ebm          E- a4 a, ?1 i' v* m- W; w
I'm sorry pops you just have to wait: S# D/ a) k1 a: p

4 e0 u1 w; L# h' ]; f  }PRE-CHORUS:
! ~- v6 l- d% G- f; }& B+ g) L+ E
       C#m
) `& v0 j: a5 FOh Oh, yes I said it4 U* I( n* m  x& ?' V  w  j* I- |
Ebm
9 s- y( n  J. J) qI said it
' V% m; v. \. d$ |( {, Y5 Q5 rE                 F#              
# w1 B# q! c& s6 iI said it cause I can: V. S* h' [! ^- O: F, {/ P
9 i, n5 r. s  S! `0 ?0 d9 |
CHORUS:; U: S, h0 ]. g/ K
B                  F#         E, [& @! M9 Y  M$ Z' |( L& W
Today I don't feel like doing anything2 k- p4 @/ G" Y" Z" {  S
B            F#        E
$ M- k6 J4 b9 m  L! X7 v0 G. kI just wanna lay in my bed* b  f, A- @' k8 K0 |9 J1 ~
B                       F#; O% I' a6 [/ Y/ Q( B; [
Don't feel like picking up my phone# @: X# S" S( [1 B! a6 z0 z
E
* I, D5 S8 z% U, B9 D# r: D; @9 `So leave a message at the tone
  p/ T, s( `' X4 E& q1 N2 uB                       Ebm       E      + Z- p, R" }1 H4 U( a. h
Cause today I swear I'm not doing anything
3 c8 w: N4 G% k. E2 n# w
$ L0 Q0 I% O+ A, SBRIDGE:
9 D# T, Y) w( E5 H! e
  R1 Z' T4 s4 e% s     C#m                 F#
6 X% j4 n6 F+ X' t* M% f3 S" h, tNo I ain't gonna comb my hair1 C  p  q2 y1 Q0 b
        B              F#
3 h5 S4 w0 ?# ~# J' O" F& w( {Cause I ain't going anywhere
; y  Y0 R, f4 }) {E           Ebm         B
& H; a2 n0 y3 i2 f" z8 S! Y: fNo no no no no no no no nooo7 l; m+ W* c( K0 ~5 M, P
          C#m                  F#
) r8 k3 l, p  w3 MI'll just strut in my birthday suit# e# G1 X  t4 t, V* w% V
    B                   F#% ~2 c3 T% A) l
And let everything hang loose
7 p; O; }: c3 f7 L8 A$ R# p! n7 bE                   Ebm                 B      Abm
2 g& g; [* [3 P( KYeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh" K6 K1 F6 ]* f: s( E6 k7 B

, `# P% W7 w( r8 W$ z. e0 hCHORUS:$ B( O$ e4 Q+ S  E$ @5 t
    B                  F#         E5 t( Q. ~8 n0 _9 `8 p' b
Ohh,Today I don't feel like doing anything+ V  D1 O6 N5 P9 \' ~
B            F#        E
3 A0 ]( ?6 m$ aI just wanna lay in my bed, o; D6 A$ }9 W! d  q
B                       F#* e0 Y) t/ B% F8 u
Don't feel like picking up my phone8 p  @4 R: c- h% f  {3 F
E+ \* P& {7 n% W, Z- R% {' V
So leave a message at the tone- l1 P5 r, T% `1 R1 A1 P
B                       Ebm       E      
/ i% R$ S& Y; ~7 `Cause today I swear I'm not doing anything/ j7 ^5 t3 ?# i
) p; K2 Y7 w# z6 N8 e
Nothing at all. c+ F& e  h( |6 h* u7 c
B       F#
! Z% c0 A( B! j/ i1 n1 C4 bOoh hoo ooh hoo
& j2 p; n# d7 UE$ K7 P$ g, ]" Y- H
Hoo ooh ooh, Nothing at all2 c+ q' `6 M5 Q7 l* V- D
B       F#
" v7 d! l! L' ^4 SOoh hoo ooh hoo
0 ?& M  ]4 w4 j0 A8 Q" F. E' kE
: w) A7 K( A' u% v$ P  ~( dHoo ooh ooh4 M& Q3 U, v2 V+ `( n% ]  b
           B, [' s4 a: s: r
Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด