กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

2 ~5 z# R+ P( G( g$ g

1 M/ ]/ y$ l' J/ }. l& rมาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย6 x; g" Q& J# X

$ r2 p4 W2 I5 f9 J5 }4 z; P
8 l/ R; d8 @4 i. iB                  F#         E
. z' X" I" i8 ~5 H7 H! qToday I don't feel like doing anything
8 @" G7 d7 v1 uB            F#        E
! v& M' M# g3 ]& {! pI just wanna lay in my bed
" a, T- x, P" W0 \B                       F#
3 T- _# E" {. D, r2 g3 j+ Y3 V0 vDon't feel like picking up my phone, w. q" Z8 B- Q& y3 q
E# K& @" j  ~! M) {1 ]
So leave a message at the tone% E6 v5 b0 J, |+ N+ N0 o
B                       Ebm       E      % X6 E9 J8 ^# e: Z7 i
Cause today I swear I'm not doing anything0 ~  R: V; P% _
. S. {, r- N5 x% V" \. [1 ?
VERSE 1:
0 a( N' Q$ U' S3 q2 Y# K9 s$ t# o$ J) a
    B                             F#* M7 `0 R% F8 M$ R: z- {6 M
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
$ l$ L* @3 {, i% cE* c. p/ R; I& Q
Turn the TV on, Throw my hand in my pants1 n) u2 B% I2 C* r) n
B              Ebm       E                  
5 x6 W6 S; Q' S9 H6 y3 {3 sNobody's gonna tell me I can't, nah! Y1 \6 r% ]' l1 }4 O( I" {
9 u; q! C. T2 I
B                               F#
3 L' J. @! c; U+ XI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie6 g3 A% I! m1 j0 S3 r0 L
E
& Y, \. w' H* y5 e) ^7 {' v8 ]# lClick to MTV so they can teach me how to dougie
/ Z8 y! r2 j* ^$ p7 H+ F" [( BB                  F#              E
" I0 T7 j$ ~3 O. zCause in my castle I'm the freakin man
" p1 s) o5 v# ]+ Z
2 G/ {, q5 E3 z# W1 v. pPRE-CHORUS:
' o5 i" F# e- N
/ y: i3 p+ n& B2 d( W       C#m' J! X! R1 U3 `& `  g
Oh Oh, yes I said it
$ `1 h& u6 ^( YEbm
& s; J* [( V; l8 }2 C) u0 I, lI said it
/ G' n  T. K9 X* Z4 G6 nE                 F#              , o5 A/ N" h% F* G+ Q
I said it cause I can- U8 s8 m! D+ t: j- P' Z% Z

. W7 J* g7 T- p/ q/ fCHORUS:
) s; ^* k3 o2 DB                  F#         E
* D2 a! G4 c* i) |( [0 Z5 XToday I don't feel like doing anything: D$ z4 a; v8 L/ N% x
B            F#        E0 ~1 K$ s) L5 e* j9 `& U! t
I just wanna lay in my bed8 [1 B+ A' _3 u
B                       F#
  e3 e( B$ t1 ?8 _+ c  x5 ADon't feel like picking up my phone. C- K+ d2 f6 ]% E' u
E
* t) Z% b2 v% n4 v+ d+ N/ `, r. a/ DSo leave a message at the tone
/ j# L% e0 C: AB                       Ebm       E      
. s+ A" R# x4 E9 j! o) XCause today I swear I'm not doing anything
8 V; E1 F" e0 k! B9 ?- c- X+ v5 J
Nothing at all& ~! @: _- C# e6 Z
B       F#7 \. b& ?$ \+ ]: F3 f5 ?7 l
Ooh hoo ooh hoo
: k5 D" P( ^% W. t5 L5 y4 `E
  \& @5 v1 |! u: f& q" x' Z( |- fHoo ooh ooh, Nothing at all; F: m+ w) O% f2 [8 |7 O' W
B       F#. D, l$ l- \! z; f# w* P
Ooh hoo ooh hoo& V6 y9 P3 y2 G% R$ E
E
6 G( k+ V) o+ y2 KHoo ooh ooh
: v5 d; m, M- |9 ^
. {+ a& _) }6 K7 z3 M! r# cVERSE 2:" y  L+ U1 l2 ~1 S; t& G* b' j1 \( @
5 X7 h5 y5 R7 G3 {+ x7 x* ?+ x% F
B                           F#( J: ]& ]& N; U, T& P
Tomorrow I wake up, do some P90X
$ c; ~$ Q  b/ I8 FE" K5 A6 a- J, o3 b5 @
With a really nice girl have some really nice sex
; S- T. g/ W3 @* b/ a0 eB                      F#              E   
0 i( Z2 n: A' v% O' T2 R/ hAnd she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
9 h1 h% Z# a* \" F2 PB                              F#. n7 v3 B, y2 t$ D# ]3 f
I might mess around and get my college degree
9 x4 J2 E* \- }3 M* L) `E/ j2 U- j' A% }; ~
I bet my old man will be so proud of me" A& f- P' |, h3 Q
B                  Ebm          E
: {4 }3 K7 i* W+ i6 LI'm sorry pops you just have to wait$ _4 I# P) V$ k/ r
" ~% N0 D) y; T$ F# C9 W
PRE-CHORUS:
, o1 y  I3 w* W4 X6 j$ x4 Q; Q
# i3 f, j) P, V/ H2 L  L       C#m
9 x5 B. S3 G: p  a. iOh Oh, yes I said it
' |9 D8 N  E) wEbm
8 B2 M0 l$ P! F. {) D' fI said it
& O/ m9 I3 e. y" oE                 F#              
3 s4 D. B6 x/ SI said it cause I can
% y+ L8 i9 _% ~( q6 ^2 `3 Z) A
CHORUS:8 n" [- C0 o$ [, M7 g
B                  F#         E
, H, J: k0 _0 k$ j8 I' ZToday I don't feel like doing anything! H$ r1 B# ^* P$ ~
B            F#        E+ L, G& f' N9 k7 V
I just wanna lay in my bed
) }/ N- N$ U+ O$ R; U2 ~8 g% QB                       F#3 b. |% W4 H3 K$ y4 ~
Don't feel like picking up my phone4 A8 E+ Y. R" M* L9 q$ d
E
! S3 c1 \" f: O- g% @# |! A  fSo leave a message at the tone8 x) W3 y' D/ ~* I9 s
B                       Ebm       E      
" k- y8 D" }, TCause today I swear I'm not doing anything* |, z+ D9 s! ?# @
5 S% v% i. ]1 h; D# p6 u& N5 Q
BRIDGE:
0 R3 [  d2 m) T$ h/ j& Y' `
* f4 d8 {0 @, t( U+ S, m     C#m                 F#
& N  n% ~/ G; j: R! k- I, nNo I ain't gonna comb my hair
$ `% H6 h7 ^2 v$ ?9 X        B              F#2 d$ [' B, ~7 R* e% H9 F2 I" ^
Cause I ain't going anywhere
' e" {$ b# t+ E" t& C, g1 IE           Ebm         B
$ x, c7 h# P$ E$ ^' d5 W3 N! P7 t/ YNo no no no no no no no nooo
1 |  m6 F3 ~; U# `          C#m                  F#2 v; h( `  [7 t
I'll just strut in my birthday suit
5 d' V6 L1 i: J+ ^; z+ z7 V    B                   F#
  h7 q6 v+ U9 i; l) j4 o8 iAnd let everything hang loose
" b4 D6 O: [$ ?/ H& `E                   Ebm                 B      Abm
# C: g, \2 u" Y1 U5 |! qYeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh2 h3 @5 S5 h6 s, x7 @

5 H# V/ k, |0 b! G' sCHORUS:* L4 L4 A# I; z
    B                  F#         E( U2 P! B* g* @
Ohh,Today I don't feel like doing anything0 q. I% s  m. T) \1 ~
B            F#        E. `, a% d  }6 W3 ?
I just wanna lay in my bed
; q% I9 `5 M& A1 i2 ?, i9 m( q+ pB                       F#
8 b) [; }& W' D1 Y  D( X- k6 K7 ~2 rDon't feel like picking up my phone) E; V1 k" }" r8 ]
E
* z5 x: K7 W  y4 }; vSo leave a message at the tone; D+ Z$ h: e7 o; j9 R
B                       Ebm       E      
4 [4 o( ^8 g3 N) H9 _9 n% cCause today I swear I'm not doing anything/ _4 Y- k. Q9 z9 D) ?: q) Q' R/ Q5 P

  c  }& ]+ R* w8 YNothing at all, j) Q. u- @% a/ V  P
B       F#8 C/ B9 e- x2 J# p$ m$ F
Ooh hoo ooh hoo
, ]/ ?' N- I4 t6 b8 D3 h3 pE: I0 p  \& j+ T  n' [( c# ~
Hoo ooh ooh, Nothing at all
0 V' K) G6 j0 H. c) b8 _9 C( j( o0 ]B       F#
1 a1 P, {5 u9 {9 k7 vOoh hoo ooh hoo0 j9 ?) V* z% ?! |1 |& ~6 f& F
E% s8 \2 \2 e7 H) T. h
Hoo ooh ooh
* X8 f1 H) z+ p/ u( U, B( x           B
) ~% S$ {% E6 @' Y1 K* zNothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด