กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars


' i8 S, `# f- L9 A  a( e2 u- M9 Z6 N6 n# ?
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย; `1 F+ Y. D) B- A. C

! U- D: f7 o4 a) S' D' Z. t* L- S, U! E+ z* {! X
B                  F#         E
& l, D6 S! X6 }5 s$ O# s; tToday I don't feel like doing anything
- M6 m8 u. }* f3 dB            F#        E/ E! Z4 U. X; O- P2 I7 ]
I just wanna lay in my bed
. ~3 t, i# e* y7 gB                       F#
, b$ {  o" J) P8 v8 ^! eDon't feel like picking up my phone0 Q- ~2 i* A1 Q) i
E$ H7 y: w* e+ }0 r
So leave a message at the tone3 s6 L8 T1 h/ l; g# M
B                       Ebm       E      # R, i: A% @  D+ O4 U, o
Cause today I swear I'm not doing anything
& ^1 o$ [! A; p/ {% g& o$ j) Y( P2 I
; J; J" T* Y  g$ Q/ @' X5 [) \8 dVERSE 1:
8 P* |- I) z+ B: v8 R4 X" y9 P' y
    B                             F#
7 z7 L" o9 j2 |Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan9 E, e# B( c( Y- f" ]- J8 I) h7 ]) {8 b# M
E5 r  C1 g1 H1 ~
Turn the TV on, Throw my hand in my pants
& n6 x1 f4 P& ?& s8 ~  H+ EB              Ebm       E                  
! B; V/ {6 _! S! Z. ]$ g0 dNobody's gonna tell me I can't, nah0 p6 [' }8 T, Y# W0 H
2 S* z3 q, q; z3 X( z- a0 ^7 m) Q. K
B                               F#
; z# _9 D5 f( U4 G+ EI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie
% W" |  _5 c" S7 {- f( Z+ O% ^E
' h- `" K: t) PClick to MTV so they can teach me how to dougie
2 v9 U2 M/ F9 p4 jB                  F#              E
3 H; J4 p2 ~1 ^" `Cause in my castle I'm the freakin man* W: Y8 n* J5 D# A8 b

3 w! j) W( m& _% o* z+ b/ W2 hPRE-CHORUS:! _# k& }9 _% C: F2 S
6 k& e( l) z- Z) j' b2 Z
       C#m# z7 h" w6 l7 c& X  D
Oh Oh, yes I said it* S" G) @9 ^( E9 S( t
Ebm- @) d. Y: l0 J8 G1 N2 [' @# ^% [
I said it  q6 I' l8 {& r& R' K& u7 ~: ^
E                 F#              
) q( `/ A) U: y- b3 `4 eI said it cause I can& s; @9 Q3 v% c2 U. T/ {5 u

7 J" C; y( q4 B, @; j+ X. lCHORUS:' `+ G5 W! v' V$ F% ^4 g
B                  F#         E* y4 m# y  X# `0 S  d' S
Today I don't feel like doing anything8 x" w3 G; c/ U  h- B) G1 f$ R1 Q
B            F#        E
+ Y% i$ J# y1 z8 P2 pI just wanna lay in my bed1 N: C2 h5 |' C6 X
B                       F#/ |8 l8 b* @8 C6 V% l5 _' y
Don't feel like picking up my phone
9 K' p; n' X/ ]1 qE
! f3 g! [: n5 w  h6 I; F5 i- KSo leave a message at the tone
5 h  @: f  k% ]% b/ LB                       Ebm       E      9 j, s1 w# Z  t/ r6 X: |! `
Cause today I swear I'm not doing anything" C$ L" P8 H! D

1 l7 g$ Z1 u- H6 _3 n! ]Nothing at all$ }8 g: E7 q0 m3 L% m6 x/ O
B       F#5 k. h  b. A* R8 h6 P/ {
Ooh hoo ooh hoo
% O& _9 Z& c$ f0 Q' [E
) ^4 T; W$ E, _: I7 XHoo ooh ooh, Nothing at all- p' D; v1 M; Y( O. @  {
B       F#
% h" k# b& R0 o! h2 Z! I8 qOoh hoo ooh hoo
: C8 X) f6 f4 U6 W$ eE
3 i+ g) I' q7 dHoo ooh ooh
9 ]- H  R8 G/ V' }4 t4 n  B4 W& }- b0 l  \; C
VERSE 2:
1 u) l/ Z2 T6 @8 P1 D% I
' H  f' u( q% UB                           F#
6 a7 k2 h) J# E, `# [  Q9 {Tomorrow I wake up, do some P90X
7 M0 L: o* _) y) _$ s9 s2 BE- u3 ~' _  _% R
With a really nice girl have some really nice sex
/ A. @0 q: A' J- ]B                      F#              E   
  I2 N- I+ \% V  b  _And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
; D: N6 f% z5 z& ?& kB                              F#4 w- R: S9 b' E6 K- I) e
I might mess around and get my college degree
0 }' E8 J  n6 GE: W! z$ V& w. _* l0 ~7 z
I bet my old man will be so proud of me! e9 s2 Z6 R9 s; K2 N3 M0 a
B                  Ebm          E' p' C9 O$ _8 n" w
I'm sorry pops you just have to wait
6 s2 y; W! }: h, N
+ ]) @, }- J6 U1 M' R- U! s0 PPRE-CHORUS:
7 ~$ T; X8 l/ A5 B0 w5 x- j; V* Q* G/ d3 l7 j
       C#m* k; g" M* T( h+ _/ v
Oh Oh, yes I said it
8 ]& _' L% E! o: Q/ A4 gEbm
  x- L8 O% O! a, M  oI said it8 v! P' E& ~( V
E                 F#              
5 T5 B% K; H* k+ w4 kI said it cause I can8 {& p. ~5 |" H* x+ f7 p; _
3 J! d0 k! K* \6 S, ^
CHORUS:
* U# @6 b6 H1 d9 a) ]% ?% {3 J7 mB                  F#         E
: n/ M; J: m& j  l9 lToday I don't feel like doing anything$ y  w" |- u2 |
B            F#        E
+ A. L$ g2 w6 x. f6 @I just wanna lay in my bed
5 ?& h; q! U# _" B* ?" FB                       F#
" z, f" }. W7 f  f3 JDon't feel like picking up my phone* F4 A- [6 q5 Y( I$ i# e" n' C' R( K
E
7 c4 d( T' z6 N9 @0 u( }6 N! dSo leave a message at the tone
4 m% a- m1 Y1 A4 O& V4 v+ I0 bB                       Ebm       E      
. @& T/ ]2 d( d2 jCause today I swear I'm not doing anything
4 N$ d4 p+ w. G) e6 {& x
" Y* e$ O8 i# S/ A1 W/ RBRIDGE:' ^2 _1 b: ^* r9 f! {

. F( N* j9 Y3 E3 m+ f     C#m                 F#/ p+ B" O9 ~/ f) ^/ p' S( B& R3 h
No I ain't gonna comb my hair; Z# Z4 @. `( k  r6 i. O3 K, k
        B              F#
7 x( s9 @1 Q5 hCause I ain't going anywhere6 I) Q9 _7 _7 O8 ~* }
E           Ebm         B2 ~' O7 s* W9 S: i, U4 [  ^7 W
No no no no no no no no nooo( |; R( U8 w" E6 t* b0 V
          C#m                  F#
3 e; O6 R; z( m2 j4 g$ ^; ?+ D) Z6 jI'll just strut in my birthday suit7 w3 F; H1 I% v( W4 u, I
    B                   F#/ ]& b4 }; u3 T5 w' L) |) K
And let everything hang loose, C+ n) X0 T# i, B4 P6 h/ p. z+ e
E                   Ebm                 B      Abm  G- D: v) M4 H* \
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh
$ h' T, o2 D1 }1 {/ P- B: d: w, p9 V5 b& q# t0 O0 t# Z  N
CHORUS:7 M( L, b( R4 h* A
    B                  F#         E8 ^( v( @0 o* `
Ohh,Today I don't feel like doing anything
% J# E  ]! X. d) O. Z/ ]7 eB            F#        E( n5 m3 t0 D+ ]+ e! [- ]
I just wanna lay in my bed2 f0 ^' v( c" Z7 ^" w
B                       F#
3 x3 m( y$ A0 n9 V* E3 b. pDon't feel like picking up my phone% T9 b7 y  u+ K5 ~
E% I, E; r. e- ~5 A# j
So leave a message at the tone0 y% p7 D6 l) C6 V4 _( Y
B                       Ebm       E      
- V$ I7 ]# \9 Z7 F, uCause today I swear I'm not doing anything, ?$ E1 ]; ~! {$ Y' u
2 T! j3 Q$ u' X. [
Nothing at all- d5 J8 L$ E0 C, q% u; ]
B       F#
, Z  H/ `* n4 A: D5 }Ooh hoo ooh hoo
) H  u5 O* l- q% ^5 Q# YE, \: Y$ Z1 m2 m$ V! L5 P  g( a7 L
Hoo ooh ooh, Nothing at all
* _8 l, t# r( z9 N& u4 cB       F#; i* i% z% \2 f8 z* b
Ooh hoo ooh hoo  x  y/ G6 g/ I* Q1 X& ~  C2 D4 l7 {
E
: u3 K7 I2 |. S% K) O4 UHoo ooh ooh
+ S3 `: F' B. p( z, `/ g: W* P, ^           B
' Z7 t/ \8 w2 MNothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด