กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

  [4 G6 k( G* t+ {7 `1 e# z

9 n( A7 p! j2 L  q, q$ ~) K( iมาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย
( d9 f, @! g4 u" B8 x- z
* y6 i0 T1 ]+ ~  w; w. ^
* q; D0 B* ]5 M& r7 h1 WB                  F#         E! a7 @# V& Q% `" ~% S0 }
Today I don't feel like doing anything
9 W: T+ E4 w: L/ _& a8 k. D2 tB            F#        E! K, x) H" L9 I) W8 b. b
I just wanna lay in my bed  k) X4 T3 ~+ X5 m8 Y/ C
B                       F#
' }7 P& N  C4 e5 M$ m2 f# [Don't feel like picking up my phone% s+ V! D! f' T. N! H4 D  ~% s, G
E) A* C" W4 \9 g$ f4 J' t
So leave a message at the tone- N; L1 ^; e) s2 D7 x5 P
B                       Ebm       E      
0 l, g3 |' }0 |6 R; }' eCause today I swear I'm not doing anything
0 H8 m: p8 t$ V# G
. B4 D7 H, T& h/ O& oVERSE 1:
, W) j3 n0 p* C- g
1 T) b  N" A$ z& L3 A1 v4 d# _% E    B                             F#' D1 ~' z) n) l* f1 G: ~
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan3 e2 y# ~" |5 r+ ^4 D4 R
E
8 y1 B: p, p" d3 mTurn the TV on, Throw my hand in my pants5 B0 t2 c8 s8 ^5 d" k3 C
B              Ebm       E                  
: N; d  ^# N5 z: _6 n" b: G& |$ UNobody's gonna tell me I can't, nah3 C3 E: ~9 T6 j* i

: d3 J  W" u- z2 A. E! W2 xB                               F#4 a6 h# T0 F9 h  S2 v, o
I'll be lying on the couch just chillin in my snuggie
5 u7 E) b  K2 g+ ]. |2 D8 DE: z. M: B* x3 x
Click to MTV so they can teach me how to dougie1 e3 `# r6 P& p2 F3 c
B                  F#              E' h7 N* l+ n$ ~
Cause in my castle I'm the freakin man
- h1 s! s- e% G, W9 F2 c# J( b2 `3 v, m$ ]6 `5 ^  L1 R9 W3 d& g% M
PRE-CHORUS:1 `5 }: `: ~/ {$ h

; j" C( w, D+ O2 v       C#m
! p+ ~- N% o+ a, c! b% XOh Oh, yes I said it
5 }; q% z6 F% K: ^. y* Z, K3 xEbm2 g6 S# f9 I/ ~; o; c0 V
I said it
. {; A: G9 M9 E# h3 [7 bE                 F#              
0 ?$ O* o$ \7 D+ O( @, A- GI said it cause I can# H$ J9 F6 Q" L( w. D
" t8 z& b5 ]- d+ s6 t
CHORUS:; g8 \' n! B- I4 i7 X- a7 t
B                  F#         E# t/ ^" w/ J( t" B
Today I don't feel like doing anything
; L% Z9 \- i; i+ S3 TB            F#        E
! L6 j5 h/ r7 i9 x4 }' e, v- I% gI just wanna lay in my bed; @8 O8 X* X6 c8 s: o
B                       F#& N, u$ t7 c: A) ^. N( m$ E& _- M
Don't feel like picking up my phone' G- C; ]* e% F4 M' o7 t" |* G
E3 @9 J, q  i; e( ]# r2 |1 J1 Z& D- l
So leave a message at the tone3 f" r* D2 D8 p& n
B                       Ebm       E      5 c6 r2 C+ t* D$ ]4 |! y! ^
Cause today I swear I'm not doing anything
6 e% K  D+ L$ i+ |  p3 K9 F* s& e- v$ x) Y! E- u
Nothing at all! s# ?% @* Y+ Q8 _2 M$ A7 B7 h
B       F#
  I) Z0 P7 l% m; S* m' cOoh hoo ooh hoo
7 a7 A. I6 n9 _) JE
  e) {! [* e+ ^1 |" _4 V; pHoo ooh ooh, Nothing at all* i- e7 j, ~0 U
B       F#: U) P2 i! Y3 ~  e* w8 M, C6 D
Ooh hoo ooh hoo
! i1 A" X0 M% cE8 ^7 l: c4 P) ?
Hoo ooh ooh
9 {" f- A, Z& j, b( ~& w3 a3 U4 `
7 Z. }( z8 M; F9 m4 |) W2 t* nVERSE 2:' N2 H8 A  M2 `2 J' J

/ a+ z- s* \8 c. s0 N6 s4 \B                           F#$ U5 H! ]- ]7 `! l) q
Tomorrow I wake up, do some P90X7 ]# i) P! s) w* d1 N: g% V
E2 D9 e) @0 o7 I5 V
With a really nice girl have some really nice sex
( H5 A- r% {# r7 w  H/ p/ mB                      F#              E   
' m  V# \1 g& nAnd she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
: f9 s. Z6 g' q. I6 s6 rB                              F#
) K4 H" [: j& ~$ cI might mess around and get my college degree
  Z4 F3 N7 i$ s+ ]7 J4 R* \  l# YE
1 R: `$ s7 V2 [2 `6 R9 U9 LI bet my old man will be so proud of me
# M3 `1 d# ]$ D5 _! BB                  Ebm          E
$ j( D7 S$ Z/ f' m* XI'm sorry pops you just have to wait* q$ z8 i1 C. Q% ]' ^

: _% o  r; ^  j; _- m, A- j' KPRE-CHORUS:
% L% p8 h8 p4 ?2 x. F% H3 S0 Q6 W
: f" {; D# f" t0 \$ c. I; `( z+ a       C#m
+ ^" R6 l% }# g9 kOh Oh, yes I said it# S6 _% p  H, a4 L0 L
Ebm
5 |* v, P7 ^6 }I said it; c' G5 y- l; ]
E                 F#              6 j* ]  k/ I2 ]' l* x6 _
I said it cause I can% F/ S, M( G0 e

$ V6 c- I1 d4 eCHORUS:( R( u5 w5 i* d6 r2 L) a
B                  F#         E  e5 a8 B! `- I8 E% R- D( ^0 a
Today I don't feel like doing anything
! i2 g: u1 ]8 E. q3 {& k, GB            F#        E
6 u  Y5 b$ I% y) u) i* Z" ~I just wanna lay in my bed
. U+ b, \7 Z$ K. e3 v- T! R3 v+ |B                       F#
4 h' U7 ], n  F1 j5 UDon't feel like picking up my phone
# T) y3 v; N3 X9 mE' a' I# u' U! K( U9 R- B7 W% r& [, f; R
So leave a message at the tone
' p3 @0 R+ b) s+ {  w6 r' VB                       Ebm       E      1 x3 ?% g1 j$ x/ b2 c! V9 Z+ C% [3 F3 p
Cause today I swear I'm not doing anything
4 H" Z3 n' }6 N4 @- g9 [3 X: w  m5 l" }  I4 _
BRIDGE:* D- _" S% m. y& j
. p+ m9 e' v3 ]' N
     C#m                 F## A3 @$ ?: s! K# s
No I ain't gonna comb my hair
. j# c9 B) K0 ~- s5 k        B              F#
. c% u' Q. Z6 ZCause I ain't going anywhere: t) d. P$ X( S/ z) _& F. Q) a
E           Ebm         B7 Y# j1 L  T; m; j3 `4 q( y7 K" X
No no no no no no no no nooo+ Z6 ^7 Z! x) B
          C#m                  F#
8 s. J% X* H8 e7 C5 hI'll just strut in my birthday suit3 \; _8 `' g$ R0 v% v4 T6 N
    B                   F#
/ Z! I& }0 e8 t7 S7 F  u* cAnd let everything hang loose" j' L0 Q7 E% b0 |5 O7 V
E                   Ebm                 B      Abm2 y& e" W4 {3 [4 a1 U' h
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh
7 c" U! ?2 l' x: b4 B+ r6 K9 F$ t0 N, s3 T; T0 C/ S- L
CHORUS:, L* Y/ L' R5 X! U# e6 q
    B                  F#         E
) v8 i& M7 d0 T. Q, ^Ohh,Today I don't feel like doing anything" G4 ?& B. B: y4 j! `
B            F#        E
  x  ^1 U* b, v/ k( lI just wanna lay in my bed
: ~6 y$ A* c4 O9 W2 KB                       F#7 }  o0 R9 _# v
Don't feel like picking up my phone8 l. v" F/ F7 d1 N
E# A- v; _: v1 E- J1 g
So leave a message at the tone
7 [- |( q* B. s) qB                       Ebm       E      9 e. y0 f; ~/ c
Cause today I swear I'm not doing anything  {1 j. l1 P" E- g* X
5 [( F$ V" D* F3 ^
Nothing at all
4 N8 j! h* ~( D, mB       F#
( p; w) ?2 m, z6 G8 ^Ooh hoo ooh hoo
! N7 i! M- T; VE
% Y7 c, u0 E3 t6 v1 [8 gHoo ooh ooh, Nothing at all1 {7 P4 v; a" m7 o1 J% W' o
B       F#4 x" O& [  r! d# P5 Q
Ooh hoo ooh hoo
% h1 `$ e3 b2 z+ N. \7 GE: m. |. A, I: O9 Y: g
Hoo ooh ooh
6 }) F/ ?% G' r! |7 ~' o- X           B
  R4 i8 p, [  Q  t* Y8 xNothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด