กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

5 ~# ]# }8 @9 I) ?) b

: M% C5 y4 C5 d5 s2 H* D, @มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย2 S& F! I& ~& \5 R- j- I3 G
! I) ~& D: O% G0 F
: c6 b$ T) X0 I+ u2 N/ C( _8 `
B                  F#         E2 {8 Q7 S$ {: i  u3 k
Today I don't feel like doing anything" `2 u' H  e. L2 L0 y0 Z
B            F#        E0 r5 I6 n9 b. x5 P
I just wanna lay in my bed3 Y1 p9 j8 u; |* \6 S0 G- m# z( F
B                       F#
5 P* Q& ]" ]# EDon't feel like picking up my phone
) Q+ k" j: N, z$ A. ~' D7 F4 Y2 }3 cE; k: u' H4 w! J) _) z7 _0 D
So leave a message at the tone, g8 A7 X; m9 Q" F+ n# U
B                       Ebm       E      / Z4 |/ A1 J+ @( M4 r3 Z
Cause today I swear I'm not doing anything
! L- U3 W$ I2 U  `# U3 i6 v+ Q1 ^* E
. s/ x) y3 Y( a# a8 P' ^8 l- ZVERSE 1:
2 ^- K8 A( C% x, q' z; K! e7 G1 i+ |1 \& H
    B                             F#
! ]* [) {8 M8 R5 uUh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan, f6 n. d9 a# T: \
E3 Z% p& u0 d# [/ ^$ s- S4 \3 D( ~
Turn the TV on, Throw my hand in my pants* V  r+ D3 P% [
B              Ebm       E                  1 R: K, S. s. ]& i& s6 J
Nobody's gonna tell me I can't, nah) e6 m% N8 D: E; x! K5 N
5 }" L$ H5 T6 Y" X/ q2 C
B                               F#
- @' ^: t9 W, n/ t$ eI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie/ g/ b  {* K/ X' ?, N  [4 D
E
7 ^1 _4 Q  ?8 g" |6 [# C2 ?Click to MTV so they can teach me how to dougie" J+ I. n' s) C* Z
B                  F#              E( k' H; ^6 C- [1 V7 W! c3 q
Cause in my castle I'm the freakin man
+ U: g! h! ^0 u1 `& d. [" ]5 ?% {2 o7 m5 X* H2 {, p+ g3 `
PRE-CHORUS:/ o) d! I# F, h2 [* S4 C( j& D

) P' n0 [6 s: `2 {/ Y0 P, H       C#m
5 I8 J& V& K& N8 w. mOh Oh, yes I said it
. r  w9 C' i5 R8 I7 i" tEbm
, G! v: P( o- x1 ^- KI said it3 f+ X6 C0 v/ h# L+ k. T
E                 F#              - {% c. I% d! y7 N% I3 J3 `
I said it cause I can
  C  R  f- T$ I9 U/ f! y/ I" }
, L3 f8 ~: T, O% r5 V" d$ k* O9 \CHORUS:* o5 `) ]6 G- K/ @# \; W
B                  F#         E! U6 ?; c8 g$ P7 I$ S, p. Q% d
Today I don't feel like doing anything
8 r1 O! i: o/ s, DB            F#        E0 S3 T" o& P* Y
I just wanna lay in my bed# h! X9 E5 W- y2 y
B                       F## U! s5 P9 C5 H0 o
Don't feel like picking up my phone. W/ M, B4 ]- h* j+ u& G- T
E0 S7 ?5 c: w$ s6 [, C0 y
So leave a message at the tone& p  w! O0 Y4 `, N2 U. M
B                       Ebm       E      
1 r* X  J& Q& j1 c6 }+ c: }Cause today I swear I'm not doing anything
9 T7 F! D" G7 w9 D* B( n& q; D3 E' p
Nothing at all, r6 }* o* X6 K
B       F#" U; U! F2 Y3 l
Ooh hoo ooh hoo2 c- S7 f4 m+ W* o) D1 Y
E
- K! X! `7 y8 r, g6 W/ HHoo ooh ooh, Nothing at all
! O% y0 r' u) n, [/ C9 _; ?B       F#
% g0 q2 f. q# t* Z8 [- vOoh hoo ooh hoo& J0 Y5 B3 ?- a: Y, j
E
% ]. F' \1 ^7 b. F  T( ]Hoo ooh ooh- n; n  f% K: Q7 T1 K

3 L( O2 C& D0 a" N  W+ O: QVERSE 2:
  Y5 T# j2 x9 X! v/ y6 J: X1 M: n6 e7 s% s1 ]# _" t2 o
B                           F#$ d. @  C9 S0 j. H& |/ n" J: D
Tomorrow I wake up, do some P90X
( A- ^# }) X( Q+ y" A  ^E
" C+ Z- g& t6 I( GWith a really nice girl have some really nice sex
5 l6 V$ G6 c5 X  pB                      F#              E   # X" p) e' E+ J1 }% R) |/ b9 Q
And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
: ^/ H7 L! C) X' c$ a* |/ TB                              F#
: R6 F, w6 S; ~( h' uI might mess around and get my college degree  X  ~( {9 ^* U8 Z0 O: |1 ^# Q
E( D- D% z. R. J6 r; B7 P
I bet my old man will be so proud of me0 _: c6 r' K6 H8 M
B                  Ebm          E* u! b& P+ Q& R7 k2 Z3 E
I'm sorry pops you just have to wait2 A6 S3 m( v( D: {
. {  \* j) X. }( G5 `
PRE-CHORUS:
! n5 t2 J. I9 P5 Y' m
7 Y: G3 ^, @. ?4 D' I6 F/ s       C#m! _0 ^5 ~+ V; _
Oh Oh, yes I said it$ i. z% u1 }- v/ y) p: E5 F* A
Ebm7 i3 x3 K9 }  X6 a" E/ @" g" s8 W4 g
I said it* K; R. W8 M" L* q& u
E                 F#              
. S& c- f0 k2 u& pI said it cause I can. b* O6 V2 z* n4 N, ~

; H& y+ u8 r- `& Z+ x! XCHORUS:
" O  k4 [6 V3 \B                  F#         E
, C2 I5 T( U! D, f; T+ [& yToday I don't feel like doing anything
6 G. j- z0 D: A! bB            F#        E) _. G8 I% G9 K* D7 b, h. @! M
I just wanna lay in my bed6 a6 A8 `' l) r) U/ R( U
B                       F#
% N3 [1 G, L- v6 cDon't feel like picking up my phone  Y8 A: w- |) L$ s; I
E
" z$ `% S& |3 n. D  A* |So leave a message at the tone0 {' \* P$ z# c4 X
B                       Ebm       E      / T) m& [; m( g( d; C8 Z4 w, F8 i
Cause today I swear I'm not doing anything: X! B2 _4 H% Z( }# P" {7 W. g7 W
& l0 f3 H# R) s2 f. f" k+ N% u% z
BRIDGE:: g/ |0 J0 T+ o3 P6 H

& \; M) L# g5 a# k     C#m                 F#3 c' w$ r  v7 [* d( ^. d+ S
No I ain't gonna comb my hair
1 l4 H' D. w) _3 }% `) M        B              F#9 i) y' z% b5 }% l$ d  Y
Cause I ain't going anywhere5 g; U$ c+ |! L* q, q2 @
E           Ebm         B1 }6 M, y, b. O' }) a: C# k% k+ J
No no no no no no no no nooo
  K9 C* B$ u% j4 J6 P& K          C#m                  F#
) r" L! M# P5 @7 X7 k3 C6 }, YI'll just strut in my birthday suit) Z% X( n1 `/ Q! A1 t
    B                   F#
1 H4 O, s# J, hAnd let everything hang loose( d9 u+ s+ T6 H' d- U( _4 H
E                   Ebm                 B      Abm
' C  C4 l& p3 k' e/ v2 p. R4 pYeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh9 N* W8 K- R9 B& }# L+ O

8 k; @0 v) A5 vCHORUS:% b* \& z! ^4 B5 e
    B                  F#         E$ S$ P& }+ U& Q, R' S3 f
Ohh,Today I don't feel like doing anything
; E# `4 w0 t  [/ eB            F#        E# `& X  ~/ U  R( ?
I just wanna lay in my bed
5 a# H, i  z" x/ dB                       F#
  H2 y# |$ V1 _4 Y% b3 C& I- U% G/ N( D+ ODon't feel like picking up my phone
# L. c* L. P7 e0 b* W" n: {  AE8 h/ K  }, K6 t  X8 g
So leave a message at the tone: p. L, ^+ T& L4 I
B                       Ebm       E      6 c2 c  o& J2 O1 v6 i; s' ?+ ]# }
Cause today I swear I'm not doing anything
9 o9 {. |' ]  [. M7 T1 p3 J' h3 z% X
7 y2 ]0 c/ b- dNothing at all. h# N' c4 @% [( j  s& C
B       F#4 p) q* {& ]) F' ~& o- k) M4 }
Ooh hoo ooh hoo- _% ]9 P. h+ f% ]. K$ _
E
( M  N7 B3 t( _6 Z( s& b3 u" ^Hoo ooh ooh, Nothing at all3 O7 |0 E9 ^3 W, M& P5 `
B       F#9 |! [. @: }* n7 }# X0 d
Ooh hoo ooh hoo4 V! n0 X+ [! W
E
0 o( \7 \7 b8 pHoo ooh ooh
5 L' l: M, ^# e           B
* j5 k/ U2 O3 s  h5 X. s+ oNothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด