กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

( L) H& ]+ @- |8 v' p2 w) ^

. C; D4 }% S% J8 j3 H1 w" cมาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย4 @( H2 h1 X6 x& Y. ~

3 X! O4 G5 v; f. w, ]% C1 s% }) t" ~9 o7 H3 g7 b- ?: b
B                  F#         E
7 ], g5 |' v1 P- V' tToday I don't feel like doing anything: S8 o6 b# \6 ]0 ~: z
B            F#        E
8 a! E, t0 F" Q0 DI just wanna lay in my bed
  B4 {# s$ w8 nB                       F#8 z6 m" L5 [% L% w
Don't feel like picking up my phone: ?' ~3 U& a. [2 F
E
# R% i& m) U' t3 bSo leave a message at the tone
/ n0 Y; D, O% ?) v% fB                       Ebm       E      " ^0 S9 H4 j8 \' q1 X
Cause today I swear I'm not doing anything
& U- t* K0 `" U+ E8 z- x9 S2 p" W! f
VERSE 1:
9 W4 Y% g, n4 ?% K
8 |( G  f( A: p$ R$ j2 r3 Y    B                             F#, I; ]2 z) ~4 {+ I
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
& p/ z3 H, Q2 ]7 O+ m" m/ rE" j6 W. I% ~/ V- j* W; @# E
Turn the TV on, Throw my hand in my pants) U8 i. \6 }$ k$ G
B              Ebm       E                  9 C+ P0 K" {) b5 l( s3 Y
Nobody's gonna tell me I can't, nah
3 ]8 s  C4 n4 d7 f5 \
; _! l* i, ~- R- V! ^B                               F#
9 r9 }3 k! s7 P9 d5 nI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie( l+ T% b3 G( X  y: D7 `2 A
E. b+ `8 x% J  A% `( H7 G
Click to MTV so they can teach me how to dougie8 {5 X$ n1 T0 W6 ^1 M2 ?
B                  F#              E0 k- M* O3 V8 ~( z
Cause in my castle I'm the freakin man0 Y9 A2 P% ^0 S* z+ [3 W1 Z
" ^% o. u6 D- ?( x; H7 k5 r
PRE-CHORUS:/ S! F* h) F$ q0 o- J2 M) {4 V
) f: e7 ]: i. ?4 ^' W6 D, N+ m: v
       C#m
7 }7 v, X5 J7 g( J7 q1 [( wOh Oh, yes I said it
5 _4 {4 ]4 B* H2 ]Ebm
. v5 f/ S" l1 A3 b7 |I said it
3 J8 N- e! ]( |/ ]" V6 l% p; L# sE                 F#              
! D1 J( g, A" II said it cause I can
$ {9 y# r  n. E1 u/ F& d5 e9 f* q# X5 q' F& b! j* U; Z
CHORUS:. t0 l5 `0 j3 ^: d( p8 ?
B                  F#         E' R; Q7 y& s* c; b
Today I don't feel like doing anything0 S' a1 @. z* b" m/ V% ?
B            F#        E
, M: k6 ]' Q; ^I just wanna lay in my bed
9 ~8 T4 s  j% v6 k' cB                       F#
- D9 t8 Q- P4 I) ?Don't feel like picking up my phone- c' |" c7 m" T) X. a
E. y+ _, D2 }; h. p, E- V& X6 L
So leave a message at the tone
+ o1 _* y$ ?' EB                       Ebm       E      - s, n, P+ S5 \" L
Cause today I swear I'm not doing anything$ |. ]( f! ]3 `; r( n7 J2 n
5 K* E2 \8 X+ t- C! t  f
Nothing at all
7 f  Y& `5 A7 m9 Y) M6 qB       F#
) [7 |; k8 j4 _6 b5 rOoh hoo ooh hoo  J" `0 |# n0 m3 w
E3 e; n+ {: r4 g, q! k; }
Hoo ooh ooh, Nothing at all
* `5 h5 s" i# j, R5 n  }B       F#
: m7 {) t* D# d0 UOoh hoo ooh hoo
" Y2 q& N; t0 H* W* j8 Y+ F, ME# _( f4 A) N( b
Hoo ooh ooh
, Y& G- T: O* K% n/ C4 T8 T0 ^1 b# @: }& t
VERSE 2:
! G6 M$ V/ D5 s) q/ V
# x1 R3 w. d, G. ^% {; HB                           F#, o' n. u% c" ?6 \
Tomorrow I wake up, do some P90X3 F- Y" k2 m+ b- b
E
% n. @. s8 V1 H( ~6 S* Y% k  `5 qWith a really nice girl have some really nice sex( K5 t7 E- Q* D- j- ~7 u1 G
B                      F#              E   
3 P; t0 m8 Z' B7 \+ J1 O5 EAnd she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)- j; {' Z: c# [) S/ D4 H2 i
B                              F#
7 Z0 n0 z8 }  @I might mess around and get my college degree4 z0 ?; f+ \/ o/ h  V
E
, ]$ Z  |# d3 w5 j5 SI bet my old man will be so proud of me" _. j( i. F/ U
B                  Ebm          E$ y7 g5 [" w6 g! ?# Q) l3 a' u2 n
I'm sorry pops you just have to wait2 s9 b3 O  ~, Q8 c2 n* R

7 w$ @' ?( r7 _+ {2 u7 x' GPRE-CHORUS:4 w0 _6 m( C- x
$ s1 B6 v' L/ }/ j* @" a
       C#m6 t. a7 ~" P! T' n5 m( G1 T
Oh Oh, yes I said it
7 x8 m# e" P5 Y" qEbm
$ X% |3 y6 j3 T0 K, {* FI said it
. X" n9 @1 J: |3 Y3 ]4 RE                 F#              1 _* y; K0 Q5 W' g
I said it cause I can
: p3 K  i4 u; a8 u0 U' ~
+ y9 Z; k2 x% f2 V3 j% HCHORUS:
! w' D& g: H4 B6 LB                  F#         E6 @9 }# O- ?& F* x, l& _
Today I don't feel like doing anything
' J( h  b5 O9 x7 FB            F#        E4 z) d3 N# m( b1 Z2 T% T- C: @2 b
I just wanna lay in my bed4 l0 I+ B& f' _
B                       F#
3 U/ W1 t* x3 t7 ~" s3 G6 @" B: SDon't feel like picking up my phone7 {( c; M. e0 b7 z, b  U8 p9 Q' g
E
) u$ }( s8 P" b. X# S$ |7 rSo leave a message at the tone
( o4 O/ Q& {$ S" z4 IB                       Ebm       E      
! e1 {; f/ P0 {$ q4 `; y* SCause today I swear I'm not doing anything
  A* p5 y# k7 N. U
5 p" t/ u$ q6 w3 KBRIDGE:
8 f* o/ ]8 V" Q5 @5 o, N4 y7 W" U1 S. t
     C#m                 F#: p" W: `$ W' w
No I ain't gonna comb my hair5 q$ c4 @  w' J) A
        B              F#
1 f/ e: ?* b. V, n, |) PCause I ain't going anywhere
. l" [* X+ q6 e% aE           Ebm         B
" p6 B& R7 t) \+ t( o' `3 g. @No no no no no no no no nooo! Z! D+ v) _" C7 b
          C#m                  F#
( }% N2 _4 s' B& ]6 x; n% {I'll just strut in my birthday suit) j" F- Q) E5 H
    B                   F#
  B' j" H# J8 S$ Q  o+ H3 RAnd let everything hang loose
: s1 c( _, Q' _; D! HE                   Ebm                 B      Abm
/ t( q: r9 v- y8 JYeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh! w2 Y5 i" |. z- t( |  @

. t3 @" b" e' D. r% mCHORUS:
- y/ b6 m5 p" ^! w    B                  F#         E+ k3 c- }/ L3 T) S& z4 c3 ~
Ohh,Today I don't feel like doing anything+ D* I, f; j0 X+ t. s3 _" L  V
B            F#        E
  ]/ A+ w+ P. m! wI just wanna lay in my bed2 f4 L1 z5 U: ]9 v
B                       F#* T; E4 Y; p5 w' {0 p# `2 N
Don't feel like picking up my phone8 P- v' y+ M1 K. r: n
E
) R& A& W" |% o& E/ P& e  s0 c4 [So leave a message at the tone
; t" t2 j; L, `8 l) d  A  I9 A$ tB                       Ebm       E      * Z4 g1 z3 O5 \6 f% [
Cause today I swear I'm not doing anything' {3 M+ G6 u% c* t2 p, B  D

& d0 [, X( l( u* _* s7 _  oNothing at all
/ g; ]1 W9 J" p! W& o. R) O# YB       F#+ ^3 P' y9 s- ?1 i
Ooh hoo ooh hoo3 x4 T& |0 V6 y5 D
E' p3 I' K* B& C6 t# v
Hoo ooh ooh, Nothing at all
1 n% }1 T8 D+ L3 ]) eB       F#
7 h8 K/ v+ @* k& _0 c' E; \Ooh hoo ooh hoo. K2 ], v4 Y$ i5 @
E
0 u( F8 ]* V* r* AHoo ooh ooh
4 O9 h0 @( |2 D  E' R) L, f           B
0 x" Y- l5 b. }: |# E! F$ ~Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด