กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars


( c- ~2 m! r, k% q" E) @- s+ b, q9 {
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย8 D- U5 l3 w5 z; E% L

3 n& [$ o, k/ ^. Z' D7 T3 K
5 i  K, E6 P5 f- ?B                  F#         E
) A/ C+ f9 o5 w% ?Today I don't feel like doing anything4 ?3 q% m! v7 Y; R5 I# h
B            F#        E4 `; X% _5 y, L" G. ~5 ?0 t  h7 h
I just wanna lay in my bed5 j. a# Y3 t5 k% K% c2 p1 {
B                       F#8 H3 r# C6 I& D% H! A/ j
Don't feel like picking up my phone
- t# B) a# z7 S9 r' jE
+ _7 S5 S4 Z% D5 b9 fSo leave a message at the tone
1 x6 ^8 B% Q& [% SB                       Ebm       E      ! l" G! t+ j( z) o% S2 `' S' L
Cause today I swear I'm not doing anything2 x- Y# o" C# m6 B# o5 h

( F! ~7 T6 `4 d: r1 M; a6 `! q2 tVERSE 1:1 S! ~+ Z  c+ C: m
! o$ Z0 D' p2 u( `
    B                             F#, x3 s" B# w& w" M+ W) M! M8 f0 `
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
$ t2 p9 q& Z0 r) Z$ l& f3 ]E' C# W: G) M3 r& R- \
Turn the TV on, Throw my hand in my pants/ S  t/ U$ \: X1 [$ `( F" J
B              Ebm       E                  " X1 r  ~1 g& d+ n  v+ g
Nobody's gonna tell me I can't, nah' R! s* \/ Q: ~) ]5 ~
$ Q, ^6 D0 L; k3 B' S* a: u4 l
B                               F#
- f8 Z: A/ H1 X3 u" qI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie- M( {0 z, _* C* n7 D
E
! N3 K. u/ b: h, E% h9 k& z4 X; cClick to MTV so they can teach me how to dougie
; `9 u+ q% I/ T' y! RB                  F#              E
* N) t) k2 s  P, p9 ZCause in my castle I'm the freakin man
4 N- D" ]- H2 h1 F
5 r  E; F/ G5 }9 n0 r1 sPRE-CHORUS:
/ N  j9 {  @' m% @7 E% Z3 W9 m2 H& A+ s# M6 I% `
       C#m
7 S. p! R+ @$ e; @  G8 T3 oOh Oh, yes I said it) W2 n" _0 n% v6 T) A* v
Ebm
* A6 K- b% l8 S; l' D# ]6 gI said it8 l% M9 I) u. A0 V: u3 p* P4 J
E                 F#              % q- f# j* m0 b2 M; \5 ^( W
I said it cause I can
" s5 y/ ]# W" C/ C# q, u+ b% G/ X5 l- _& t# V6 H5 N; K% q8 q
CHORUS:+ C$ Y& k/ I8 V$ c# o9 I
B                  F#         E
7 h3 K" v3 G3 i8 R! ]0 T+ WToday I don't feel like doing anything' W6 S% Y5 C/ {0 _! _/ S
B            F#        E  d- R& k" \9 h* Z
I just wanna lay in my bed. n7 n. d% t. w/ l9 Z" U2 F- v
B                       F#; W( U$ g0 _% Q) Y
Don't feel like picking up my phone
2 o# a3 `5 P% `E
3 M# ~$ Y$ Z$ Q2 SSo leave a message at the tone
1 a: J8 h0 M& c* [# n3 bB                       Ebm       E      4 ?# P+ _) s; r. c7 j8 T) O7 R
Cause today I swear I'm not doing anything6 Y2 U3 |1 ~9 j% q0 x2 E

  ]' d+ e6 D7 X: e& k: ?* K7 CNothing at all
# s5 ?- [1 |7 j% x; n% [B       F#
3 l( E) l- j! ]( AOoh hoo ooh hoo) ~9 z) n( @& }% R9 i5 J
E1 U7 z4 K6 O1 ]- ~) D' u! D
Hoo ooh ooh, Nothing at all
. H2 n" r  N# ~% ^" G( kB       F#$ x: |1 P- F) |' x& @' |
Ooh hoo ooh hoo
: ?# X, R' R& FE
- S% q! w3 K" N1 e2 C: o# p2 BHoo ooh ooh2 q8 U6 i' B4 u; I3 t

- r2 |8 Q+ ~! `5 I" }$ O3 iVERSE 2:! l. c) ^0 H- m$ O

( C3 j  {) r% c7 A  q/ S! ~B                           F#
8 R9 A/ o1 X4 W) Z# ]2 R  W/ F" w8 Y6 O+ xTomorrow I wake up, do some P90X  E6 v! K2 d% w6 p- X
E
2 K: x& x( j8 h# a: CWith a really nice girl have some really nice sex- r3 E+ `8 I! t! G
B                      F#              E   4 x6 [* D. L8 m* v! i0 x9 V
And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
# B2 b! k9 G3 |B                              F#: Q) s: e+ w$ m# T9 s( u. J1 c& {
I might mess around and get my college degree
& e& K9 |5 V/ j/ {( v8 \E' N) b& I+ T' D) |8 r$ u9 E, L% t0 w
I bet my old man will be so proud of me
2 N1 e3 y* S5 Y% b# F: jB                  Ebm          E8 n) ]  c6 y* K) Q, Y# P) z
I'm sorry pops you just have to wait1 _. ?, M, e1 Y/ e4 L
+ C1 c5 z& l, K. _$ i4 x0 ?
PRE-CHORUS:
9 I: K" f: Y8 l" p* I/ c* S. k+ |. O, W: }; e
       C#m
0 p! U; o) R! Z  Q* f& [Oh Oh, yes I said it
, T3 Q% Y% L+ L6 c1 Q* c# |Ebm8 H$ N* k/ R- i! [
I said it
; T5 e1 P  E8 j; d. j+ pE                 F#              
' i6 K- M" L2 K5 TI said it cause I can
  z2 U, b$ T" g4 D7 d4 M7 O& `; ~8 B1 Y$ P
CHORUS:! s& Y; H: \9 I2 h5 W+ x$ P
B                  F#         E
& F, d: g3 n6 QToday I don't feel like doing anything4 Q8 v- X: s( o# H$ F' v8 |
B            F#        E+ q  J9 u2 r: t0 s5 z2 l
I just wanna lay in my bed
6 D, k2 n# U5 dB                       F#
7 A7 A; n& x" o6 ]Don't feel like picking up my phone2 \3 x7 n5 e5 f
E6 k& N7 y, a) [  B1 B0 b  @
So leave a message at the tone
, a2 @8 \. D9 RB                       Ebm       E      
6 S9 f3 O" x, l0 o# g" K. @Cause today I swear I'm not doing anything4 k7 l4 w) n, ]; m+ ~! c
. R. N* {0 R/ b3 d/ P; y4 h
BRIDGE:
5 s6 H- [) ~' n( L* ^+ E" k2 F8 ]& C2 ^. n8 k: y5 p3 s
     C#m                 F#. g) m: _9 j% y) L. E$ p6 [
No I ain't gonna comb my hair* N1 y$ W1 v( y2 X% t
        B              F#7 w! E1 b7 q) c3 F
Cause I ain't going anywhere
# e' {# S  w6 r% qE           Ebm         B' b6 h4 O; @, {2 j: m) ]
No no no no no no no no nooo
5 W6 d  a0 K8 c, h4 D1 _          C#m                  F#6 W8 ^0 K4 t( o, f0 D6 t1 V
I'll just strut in my birthday suit
& w; ~! z4 s" e' m    B                   F#  @1 b+ u9 R- d' s7 {* r
And let everything hang loose$ Y  [) B! s! L$ J# R
E                   Ebm                 B      Abm
: z8 }6 _* r3 `4 y6 Z' D3 }# NYeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh, {2 u3 a, q, W3 N" f" O

* w9 G/ {) w; E5 _- {  t; KCHORUS:
% I' S% x  P, L# B. b1 z    B                  F#         E% c8 a' D6 H1 d" z5 G7 S
Ohh,Today I don't feel like doing anything
8 ?# T# U# U$ A% Y8 `$ v+ eB            F#        E# m0 m- V, a  a  l
I just wanna lay in my bed
" a. r" T4 {  e0 y4 R5 a9 c7 g7 {# J6 mB                       F#
7 [3 m1 N, e) L& v( DDon't feel like picking up my phone4 _' p* y, Z, j  @$ u3 M
E
0 p- }% }2 S- T0 j. n( J/ t/ ASo leave a message at the tone5 u" K- l' S7 C8 C' I: r
B                       Ebm       E      - \5 {+ ^' `$ ]: r
Cause today I swear I'm not doing anything
$ }  I" k" E% m- Z6 v1 W* U% Q# L# K
% E1 |$ z, X1 y4 f/ A* bNothing at all2 g% E9 y) v* f: R  |. A
B       F#
" q% S( L' `; r' A4 x3 FOoh hoo ooh hoo" ]$ }, |: }9 Z2 k: q
E% ^$ e& r) {, r* m
Hoo ooh ooh, Nothing at all
4 b% n: o* f1 D# v$ O! u" }  IB       F#
. X" @8 p2 _( p' l& r- J* rOoh hoo ooh hoo3 |% T% L: r, B, v/ s9 W* i
E
' b7 ?% K2 r. _4 L4 I+ X/ v, ^Hoo ooh ooh& @! K7 _3 \  \9 z7 B' s; z
           B. Q# L/ x( b  `
Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด