กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

3 P3 G, X. q' P

& e! O- E1 L; F' X+ Hมาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย+ v2 }9 I. G% }! y# r* v7 z0 _

+ ^: R. V& I) b
' `1 b' {9 V9 o6 W: N6 ~B                  F#         E
- Y* m2 r2 I5 |" z, OToday I don't feel like doing anything
+ E1 Z' h' }) ?9 \B            F#        E
* {4 |5 j: E0 K. D6 B  uI just wanna lay in my bed
& Y/ ]) `5 f1 qB                       F#
2 B/ }3 m% P0 B( s' Z/ C8 ]Don't feel like picking up my phone. Q/ f! o+ s9 U$ z3 _7 ~
E* i1 g/ E( X0 K- v" _
So leave a message at the tone
' }' z# h! f$ Q3 ?) kB                       Ebm       E      
! c0 J6 p3 q3 PCause today I swear I'm not doing anything5 d5 c/ r& c) L9 Q4 J$ ]

4 o7 E6 i% A3 J! l% |6 SVERSE 1:0 _/ v' c9 L" b/ K4 y
: c+ E8 T$ F. @" S
    B                             F#0 C( \$ [  |) A9 T
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan2 W. Q! B6 }8 \$ w) f
E
, `- J! Q% I3 l9 lTurn the TV on, Throw my hand in my pants
4 z: Y3 d5 e( u& _% F( n" s  hB              Ebm       E                  
: {9 |9 G7 }" j* KNobody's gonna tell me I can't, nah
3 B- J; E9 U, {) v- Q1 F" y! f" u4 l1 r$ J3 `" B
B                               F#% v6 ?9 Y& h) ?" D; m6 a
I'll be lying on the couch just chillin in my snuggie% s9 _$ b1 T! q
E1 f( j# v. D/ S) k- L( b
Click to MTV so they can teach me how to dougie& ~& F# ~. y8 I9 r( A# D1 Q% T
B                  F#              E' ]$ |0 I3 s/ m. L
Cause in my castle I'm the freakin man! s- x, d0 C5 n, U* m8 s8 w
" f' C6 q1 P4 e' z7 q* V/ J% a
PRE-CHORUS:4 J3 p' N3 e3 C* F2 s
* t/ {( r0 u5 E& s8 v' g% f, W
       C#m
- t3 q1 ]8 y" G4 tOh Oh, yes I said it* z" _+ Q) ?7 U6 M  u0 B
Ebm- J' m. A9 a( @1 R/ m
I said it8 e' r" F( I! S/ S5 |
E                 F#              
' m0 s, h9 |$ S$ jI said it cause I can( J4 L$ A& K! e6 Y6 l

! O4 m: e( E; P! fCHORUS:
8 l; `- h9 `6 z6 l1 ZB                  F#         E
- i' T! E, |0 d3 Z6 `0 j; eToday I don't feel like doing anything
0 b" T  w; a( `. HB            F#        E
) P) `6 @( H1 d3 XI just wanna lay in my bed
* s, x  k4 N" T1 Z1 I0 s3 ~! EB                       F#* X! H  ]: l' l+ N8 T
Don't feel like picking up my phone
; u- \" o  w' S! sE
& [5 v& V  M1 H6 ~' f( aSo leave a message at the tone
6 T& u. J5 c8 A# dB                       Ebm       E      
0 w$ U7 E8 X/ V! `/ fCause today I swear I'm not doing anything
* x, O) x1 q1 P  {5 ^( F) y# f3 O% L- |" N: F
Nothing at all
6 u  l, q3 b7 f5 T9 u' a. zB       F#
0 q( y5 k5 `3 _# oOoh hoo ooh hoo
1 Z/ p, M* K) Z( X* k+ wE
# E8 L* S, p7 S' HHoo ooh ooh, Nothing at all
# h) d0 K# t+ M% u' F1 oB       F#1 B: s& c0 D8 I* s8 Z" z
Ooh hoo ooh hoo* k% y9 X0 q2 a
E
: e5 h  g  V5 t0 Y7 n7 t3 K3 r  a( MHoo ooh ooh
0 Y7 c0 c/ E. Y9 {, I$ R: s
: H. {" x8 r' d5 L3 [VERSE 2:/ j( t2 ~( v1 V4 q, m2 ~

8 ]2 z% x9 @5 N/ B8 `, |( u% IB                           F#1 V& h0 I  K: x4 n
Tomorrow I wake up, do some P90X
+ k7 L$ H& u$ OE& C& p. B0 ^- a0 d
With a really nice girl have some really nice sex% }$ {/ o( x# R
B                      F#              E   ) X" y3 c" O% A; W& X7 ^. ]
And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
% u  U/ j% I- `. [! pB                              F#
( r' C* z1 |9 E: Y: AI might mess around and get my college degree; K0 w% r& y% ?4 [4 ]4 C
E
+ f" d$ t! b0 C1 _5 FI bet my old man will be so proud of me) Y: e. z% C  R& ?% y
B                  Ebm          E2 O0 a- ?8 p# j2 }- b0 Y
I'm sorry pops you just have to wait
1 @- a7 q! W2 m" L2 h3 u4 U
  E( |/ I' F& M# v3 ?2 `PRE-CHORUS:
7 k6 v$ N/ e5 e% o$ O# L
* R7 `1 i0 k1 f       C#m
( Z2 }( f6 x# d- Q! {Oh Oh, yes I said it% [% \2 i0 I$ S, k
Ebm; W9 B+ H% H6 l9 e6 j
I said it
! g5 B; Z4 x& f) Y) AE                 F#              
  |5 _3 b$ C+ O$ N: A2 XI said it cause I can
/ \/ c% j4 j: L2 Y4 }; s
( j& n6 p/ L; @+ h$ ?) y# }4 tCHORUS:
* Y% R4 N& f0 O' Q; R% LB                  F#         E" q* P; B  b1 x
Today I don't feel like doing anything
0 [4 j$ L" F; O9 s0 F: n; k& vB            F#        E* V5 t& r. I  A' y  l! k; J
I just wanna lay in my bed. z3 k2 x, d& l. C
B                       F#
' A/ e# w8 N2 K3 F1 [7 V8 q$ v5 IDon't feel like picking up my phone# ]! g8 B2 U8 K" D
E
4 r) }6 [! `- h" X9 w. [" ISo leave a message at the tone
3 h4 W7 O* Q3 O4 @  S% e, t" Y# l' OB                       Ebm       E      
: t) L5 L/ c$ jCause today I swear I'm not doing anything( ?3 b0 o  i  k( w  \  c/ N

: c  M( [1 F* z7 A, fBRIDGE:5 r0 s" M" P. c9 e

9 }2 J$ a/ g+ `" F! w     C#m                 F#
& j2 {% H' F: \1 dNo I ain't gonna comb my hair
7 [7 {2 [; [1 ]        B              F#9 b7 v% T" N* B
Cause I ain't going anywhere
& j# Y, F2 z- l* [& G7 A- h' YE           Ebm         B
! w1 v& ?$ u$ D5 sNo no no no no no no no nooo( t- e2 O3 ^/ a3 Y( K
          C#m                  F#
6 u& {3 K2 d; C2 UI'll just strut in my birthday suit4 W2 e8 _8 A6 A$ g/ f- R; D2 ?
    B                   F#5 e8 [& h4 z3 g$ C. b9 i3 C! o
And let everything hang loose
% K; {" y$ {$ C7 kE                   Ebm                 B      Abm' z6 p$ l3 l1 a: V" d, B
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh7 [! ^* ^2 ^+ q" P/ G& l9 \
* A) }4 S8 z, y; P/ F2 q
CHORUS:
* C8 I+ w8 U3 ]: A, b( U0 ^    B                  F#         E
0 U( V* p  K6 MOhh,Today I don't feel like doing anything) w/ O/ m: I" g0 [- s( F
B            F#        E. w/ a# ]' G: B1 f
I just wanna lay in my bed
" m) y9 z! G& J$ c# g3 P9 r/ }B                       F#
/ O/ Q1 I$ P6 bDon't feel like picking up my phone
, m3 f7 t  C1 K9 Y# M- Q) dE0 r! Y! _  R2 [, x# W' \% }8 l
So leave a message at the tone# [0 Y( H* N2 G! _) z
B                       Ebm       E      1 F/ t  o; Q' w7 y9 |4 J  M( G
Cause today I swear I'm not doing anything
  d3 ?  ?; _9 b( h( {/ ?0 I5 E5 m, v4 j" }% c) @7 |8 {4 J' N
Nothing at all
" x9 k- z5 W- p' pB       F#+ V1 r& g* _' c+ ]' b+ S
Ooh hoo ooh hoo/ {4 m- P9 p+ y3 m
E  K. ~9 v, F4 Z5 _# ^2 r
Hoo ooh ooh, Nothing at all
: i7 k+ _! W5 z2 I) o% z+ b# JB       F#6 O' X$ i$ k6 G0 l! W
Ooh hoo ooh hoo
, H0 x3 W5 m1 F) Z/ f' X' d1 H7 {E6 x' z" a+ B1 |/ s: a
Hoo ooh ooh+ e* @6 q' s! b3 ]& Z2 S  }
           B# h, C' ]9 w) A2 u4 E( w
Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด