กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars


2 l" N) I* m( I, `- N3 M0 Z( q& n0 k5 ^) D$ R3 j1 m
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย
8 Q( }1 f8 R9 o- g6 C6 a. B. t; x5 n1 \
5 M: p6 k' H' n% b& ^+ J( ^: g! J
B                  F#         E
7 V: {. j- j! V3 N' iToday I don't feel like doing anything* x! @% m( Z4 a4 i# v" n+ s3 O
B            F#        E
1 e4 {7 W4 K5 I7 Y- H: YI just wanna lay in my bed' q8 M' e' F2 [: ^8 K. l) y- ~
B                       F#
/ V1 b2 W: [& x1 D2 cDon't feel like picking up my phone
/ O3 R# x6 [4 X) }E. f4 j2 |7 u* c% g$ u6 C+ q. b
So leave a message at the tone
/ {; [* n: H4 }B                       Ebm       E      
& O5 q4 O& e$ a7 mCause today I swear I'm not doing anything
5 o$ s8 N5 Q1 c; T% h- E4 V! H% ]  ?8 a! _1 N2 b
VERSE 1:
- `6 b' ?6 @5 G( I+ _+ t
6 ~+ v* h: [* m$ E3 J, V    B                             F#) f/ M! V7 |7 u" [
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan' `2 ^8 V6 i" @1 p9 N& l8 V
E# U1 G' t& ~& T( d& A7 `, V
Turn the TV on, Throw my hand in my pants
2 P8 q! D# I1 H1 J5 E: @B              Ebm       E                  , E" F! {' j( a3 d, M4 d! l
Nobody's gonna tell me I can't, nah" m9 ]* ^  u/ o! k3 x
# Q) k' G- {: \
B                               F#% @+ W" k: y/ `" ^  h7 A
I'll be lying on the couch just chillin in my snuggie! z& e! W+ \. u) G
E7 _0 ]8 Y( B9 z
Click to MTV so they can teach me how to dougie3 s+ \) a. ~# S* }0 ?; g
B                  F#              E
0 z* z* ^" A" L$ H- ZCause in my castle I'm the freakin man% Y+ _  R3 l4 `+ {
! U% ^# `# P' L0 y0 T& R6 w0 _
PRE-CHORUS:1 v* b- R' Z5 \5 E; u
0 G2 C1 C6 [8 h$ M( v! D
       C#m
* M  R7 B& ^$ ]* a' FOh Oh, yes I said it9 \* B- K' r! R/ Z" q2 Y8 U
Ebm
7 ]  h6 v7 ?6 f( JI said it% s& c/ L- Z& R4 K, `, B, n
E                 F#              . R6 X" T  R* o2 _
I said it cause I can- M% `+ w, j4 [) ~- F

5 Q3 @! x9 n; W- p  rCHORUS:
' E4 L3 o! r3 S4 D7 C9 {$ |" M, RB                  F#         E
6 ^5 X4 c* U. X: YToday I don't feel like doing anything
) ]. f  p1 `% n! U1 \( u! {B            F#        E9 D; ?; Q7 Y, C; n: K& p
I just wanna lay in my bed
4 ~8 R! W* H5 n! g" V, wB                       F#
" U1 h  z+ A& {% LDon't feel like picking up my phone
! r4 f% ]! A, r8 ZE: f/ G  L. U9 R  A! g, @$ z: A
So leave a message at the tone) P5 S7 ~$ y6 [& x; _1 `% Y
B                       Ebm       E      
7 e0 {0 J& m0 Q. u. `, ^5 w+ tCause today I swear I'm not doing anything
3 V6 x/ t( q: T* m, g3 \( k. g' i' U$ P1 a
Nothing at all* [* S! k6 O+ V1 u
B       F#, S& m2 W4 n8 T5 V1 L# B& ?% t
Ooh hoo ooh hoo5 y4 n# l# P9 j
E2 q* N+ W  T8 n+ x& v
Hoo ooh ooh, Nothing at all
; d6 a0 B& U0 ?4 CB       F#  L* ]' ?1 E. c  m# f. x
Ooh hoo ooh hoo
7 a9 v9 ?( b* X1 g- h" XE) F% M6 R& B/ b, f
Hoo ooh ooh
1 V  n- V$ [% p4 r
  R7 N! q/ j: v/ }3 s$ q2 tVERSE 2:
+ k+ l) U8 `& G
& {1 U9 u/ `0 R1 z$ f$ B' C5 oB                           F#; i( d4 T0 M. j
Tomorrow I wake up, do some P90X
# R+ s2 X$ {$ xE
. J  o; s6 R% n  pWith a really nice girl have some really nice sex& o7 o' W  B1 t
B                      F#              E   
+ q0 }6 Z- c; y0 @And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
) s) [8 H  Y' Z! \B                              F#
; V& t, b0 W  Y# g  J& Z1 |I might mess around and get my college degree( a' Y# V$ ^" N7 r' P. ]6 M
E
+ o- D' S) i7 b6 Z9 G: G, FI bet my old man will be so proud of me, k! O5 B2 P( f  m. F! T$ q
B                  Ebm          E
4 w. q& w+ {; @I'm sorry pops you just have to wait  w# }1 ^) w" z% y% ]  g% L
8 |1 ]0 w, u: V2 X: m; F2 q
PRE-CHORUS:" \" v6 |6 w5 S9 Q. U

( U/ J7 X1 `3 `. f       C#m
' j- Y/ \% G$ M, qOh Oh, yes I said it
1 J0 s$ }. W; VEbm; [1 I6 S* ^! N- L- k
I said it. t# x1 T8 N" R/ j/ T1 i3 {
E                 F#              
0 @, `: W8 b$ A8 A! P3 ?/ H4 V! JI said it cause I can
. P/ m, _$ y6 V4 c7 G, |" J
: z) i/ F7 K5 KCHORUS:9 B1 {+ V+ J, I
B                  F#         E8 t) q/ \# g- ~3 C
Today I don't feel like doing anything' m; o% g; y: T
B            F#        E' d' K. D. U) w1 f9 ^4 k5 f
I just wanna lay in my bed
' Y* l4 A+ g& l/ ]5 L* EB                       F#& _0 `0 c$ D# @
Don't feel like picking up my phone
2 ]! y2 Q/ _* Q7 g9 DE
) k7 h7 p, p' O2 M( W# ?* ^So leave a message at the tone
+ ^6 H  @, M; R% y0 O- KB                       Ebm       E      - Y: u$ `8 d, Y9 V
Cause today I swear I'm not doing anything! w0 Y( O5 }- s3 Q+ c) J3 y
) e! S7 E1 Y. J
BRIDGE:6 Y) g  E2 c: S/ w  i$ @4 I
$ \4 }7 f/ P4 X0 ~0 E5 p) D
     C#m                 F#
% X3 i3 D6 z0 p! a$ s! s# N& C( vNo I ain't gonna comb my hair3 J8 q; H7 V$ z) W/ u  @4 G
        B              F#/ Y5 b# g8 l2 ~) t+ q$ K2 B$ W
Cause I ain't going anywhere
7 E2 I3 q: o, E: K/ M5 uE           Ebm         B
- W3 E6 q& v  j4 U3 d# yNo no no no no no no no nooo
% c) t" d6 v* @# ^7 [1 d          C#m                  F#
7 x+ E+ i+ ?0 G% _' iI'll just strut in my birthday suit
5 c3 V, q  l0 q+ F+ e5 ~    B                   F#) g# `8 \9 _  W  b
And let everything hang loose& P6 F, B! l% b! O
E                   Ebm                 B      Abm
6 L! d4 U& a: e# t# _Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh4 m0 p) h: R& Z

7 c; W& y! ]4 e2 M; F/ g, ECHORUS:0 J1 l5 t- }1 B0 s" V& v
    B                  F#         E
5 L! N' p+ b; _Ohh,Today I don't feel like doing anything
) y/ p/ N3 L( [; R( X) y3 yB            F#        E
; L* I! c& Q9 d2 J; eI just wanna lay in my bed
9 k1 W9 P0 i- CB                       F#
7 q4 h+ }5 P/ o0 Z/ j* ^Don't feel like picking up my phone
: F, c2 S4 b# }: cE
1 @! L) w& V) ^So leave a message at the tone6 q% X1 ?9 T4 A( b* S5 T
B                       Ebm       E      ' g$ j: |! v2 I1 _! \
Cause today I swear I'm not doing anything
- G2 E% T( C9 A7 b$ r; J! Z4 z* p; _
Nothing at all
; z$ `+ s# a9 }! t; F2 v! n! xB       F#: U, m* U1 ~+ G! B
Ooh hoo ooh hoo& h- k6 O+ b: F/ h
E/ j" q7 q' m* ^+ D% \+ k
Hoo ooh ooh, Nothing at all
6 x3 p, c% n1 x' p/ AB       F#  T# w2 g9 X+ @
Ooh hoo ooh hoo
% R, [- [, t7 g, f8 s- w) jE% J4 m, b5 o4 S% y- x6 b
Hoo ooh ooh# k% c5 x1 H, J0 I9 M3 g
           B3 G, d4 h( E: c/ M0 x4 l- R  Y
Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด