กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars


0 u* N) n* E: c; y1 n' g' [4 i, b
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย
9 {! x% y" M8 K! O' J5 y: _+ }* H% Y; M3 K( c! v

* ?3 g) a  w+ w0 y2 @8 z" CB                  F#         E' ?+ I# F1 b! w, d7 M, H* m
Today I don't feel like doing anything
+ J6 v3 Q! G: c# }0 U5 FB            F#        E
( f& j: R! X3 ^5 q. g  RI just wanna lay in my bed& I4 r2 B3 k: E0 `7 C% f
B                       F#
8 M5 b8 U8 y' o9 t; gDon't feel like picking up my phone
2 S# Y. y# V; f; p1 l8 zE
9 l( W% N1 D2 z5 p3 gSo leave a message at the tone4 o! E5 s. \; i" A
B                       Ebm       E      2 `9 Z9 Z( r& j& X! ~' h3 A* b
Cause today I swear I'm not doing anything& _, y  n- B+ D3 i

* U* t+ E% g! t. cVERSE 1:
) f$ x3 j( h: H
) J5 f! b2 M" @; F  l    B                             F#/ \5 u$ ]; U2 W
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
- K* M- v0 c0 I4 Z$ fE, O1 Q* K' C# @/ ?
Turn the TV on, Throw my hand in my pants
/ V" u" h* b- b5 MB              Ebm       E                  1 F" I; G% n7 x( K
Nobody's gonna tell me I can't, nah
" i) Q3 c( X+ b, u7 b# ~3 [
4 i# }' z8 u" c6 V5 ^; \+ u6 `B                               F#
7 o  k6 k# l5 bI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie
9 _* Q' T0 M0 }9 wE, d% u+ k! c; d" P% k
Click to MTV so they can teach me how to dougie: O7 ^( O7 f+ p* H7 S" ]6 ~) h
B                  F#              E
1 s! M9 Q8 k9 N6 M9 b! I* W# d6 OCause in my castle I'm the freakin man8 H/ j7 F( W+ ]$ H. r6 b
7 d/ u  Y, Y- e8 X: I- ^
PRE-CHORUS:
* V4 x8 f- n! s$ Y0 R5 s/ [  F8 N0 s9 x% \- G
       C#m
( _0 K2 n# L1 [, TOh Oh, yes I said it
& n! P& N5 Y  S( s" k# p' A. V$ MEbm
9 J) }& }3 u' S- M* w. j/ XI said it
, g- _: k( }. f$ }. nE                 F#              
& w4 n8 R3 M! r) f: |I said it cause I can& w; M& b0 T7 {1 }4 r
/ Q+ [2 y& U2 h8 n& b
CHORUS:
  G: K( N  h; @4 k$ S+ d- C' X; GB                  F#         E0 u& M& g/ P; @6 |
Today I don't feel like doing anything
9 e' h5 m2 Z' W8 _7 V0 Q) c" T  LB            F#        E6 a0 t- }5 v8 v2 U
I just wanna lay in my bed1 ~% N' ]  N4 `3 r1 W, _- z
B                       F#
! A7 V& q' N9 Z+ Z! |Don't feel like picking up my phone0 p5 K) G/ e0 z6 V! h
E
7 p! |( q8 F5 v3 Z; eSo leave a message at the tone, S, |* V* o2 `6 ]4 ~1 m
B                       Ebm       E      
* |$ f9 E6 F/ v$ @0 Y, w2 m( ECause today I swear I'm not doing anything
7 n1 g8 |$ i" m/ n: U" @$ m5 r$ N8 H. ]! H* h1 G0 p: \
Nothing at all9 s' ^; w, y, ^/ L
B       F#
' J; M6 A) {, c. [+ G0 ~8 `Ooh hoo ooh hoo- U$ W3 l2 F7 H# b
E8 c$ p1 n& T& p# m* r
Hoo ooh ooh, Nothing at all1 {  u; u  Z, N1 T: x: D! w" I5 K
B       F#
# z2 _# ^. v% R$ @' C" |& {Ooh hoo ooh hoo) A( G9 ^7 V4 k3 r6 g
E
; s1 ]1 d; U$ T" x/ |* o1 Y& THoo ooh ooh
, D3 _6 [/ }/ r8 |8 j4 C  ^2 h- _/ p" q( G. w
VERSE 2:6 G/ _6 O, g( s
( t$ x( p; g$ Z# {  B( ^
B                           F#
" v% ^7 D* R# s8 c; QTomorrow I wake up, do some P90X
; J) s  j) p$ s* N6 B0 rE# m' Z/ d8 E9 l- t6 z: ?) w: ~6 l
With a really nice girl have some really nice sex
. i& m1 _# o2 a5 b, O# pB                      F#              E   
1 A% F9 q$ S- @9 GAnd she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)1 B# ?) @) ]3 {  a: C. g* ^
B                              F#/ x& ]' [0 q( W% F
I might mess around and get my college degree' L: j7 l( T1 Y6 Y( B
E
8 y! a1 [$ r* UI bet my old man will be so proud of me, _, C, `. r% H4 _" q9 L, ^
B                  Ebm          E
& B) l- z' N8 nI'm sorry pops you just have to wait+ w( A5 S3 o' J/ ^# H

  q+ o3 r9 D% R* c4 i, M7 n0 RPRE-CHORUS:
" f4 ^2 l8 k" r; K) z6 U' U
& D/ K) h6 A9 [1 P       C#m8 A8 b! C7 h4 M5 w) ?+ _) A
Oh Oh, yes I said it2 K# Q' s: I( K# q" I# l
Ebm
& \- ?& I2 _& _$ i7 r/ jI said it
& d$ C5 }; F/ |E                 F#              
5 ~* N1 _) Q- T: X0 \6 w% q! jI said it cause I can" x/ e7 X; @# \  r
$ z# j3 O6 e4 [' h% C
CHORUS:$ k) i) H! E& |
B                  F#         E
: V7 M  a, X/ r, k8 J% VToday I don't feel like doing anything" ^" b  l: A3 \# S6 T( E5 M8 s. J
B            F#        E- |9 M1 D/ a+ F% {8 F
I just wanna lay in my bed! K9 F& z* C7 o% L' P" A* b$ J
B                       F#& v" J* U4 |* d- s
Don't feel like picking up my phone
9 @6 C2 }4 q( F! cE
1 n4 j1 c! n5 q+ g$ R, vSo leave a message at the tone8 W- F7 B: O0 j
B                       Ebm       E      ) a3 w6 n$ n0 d
Cause today I swear I'm not doing anything3 G) P: d* r) S3 T* m
3 m) ^- r+ u* T9 ^
BRIDGE:7 J7 P. A' g" v0 Y
- F# ?2 J5 h0 U
     C#m                 F#+ t7 E/ H- _4 x6 W3 x/ ]
No I ain't gonna comb my hair4 E' T  I9 z# H. @6 W6 Y/ N
        B              F#& `* ^% P9 F' N7 d+ z: h0 Z
Cause I ain't going anywhere2 N7 o; }  Q: u6 }% b
E           Ebm         B
7 A2 s7 U+ t1 Z4 \+ X4 UNo no no no no no no no nooo
6 x0 P- c' C' P$ T' C7 O/ F$ Q          C#m                  F#
$ j# E) X6 V0 L+ b6 p* LI'll just strut in my birthday suit  V0 Q6 y7 P* `* K
    B                   F#
: C& T; [4 ?, S4 c, [" sAnd let everything hang loose
+ g+ {; y# @& l2 [7 qE                   Ebm                 B      Abm
" z7 d& i/ K4 `8 N  lYeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh$ R9 b  u- Q) `
: j( r9 a  c& ^8 ]6 N) V
CHORUS:' P7 a0 U1 f0 N9 S6 X/ i/ g
    B                  F#         E
) D) z1 a! y1 j3 v" D5 n4 J' dOhh,Today I don't feel like doing anything
8 `' b/ K$ L: ^; ?' n+ }B            F#        E7 J& e! X, d5 C: p  t! i1 H
I just wanna lay in my bed: Q/ a3 |" }5 F
B                       F#
) d7 W' B" ^! b6 C% g8 ZDon't feel like picking up my phone
; ^- V0 m; J$ t8 dE
6 x8 |0 i' v; h7 RSo leave a message at the tone
# g- d, c+ D" |. _B                       Ebm       E      ; j" P- n2 k# Q& Q$ I
Cause today I swear I'm not doing anything
9 r' |! P1 ~. s
/ h* R+ c6 Z# O1 uNothing at all
- ?9 @- `* O! d# k- e, JB       F#1 o) {, e0 q, D: J) v
Ooh hoo ooh hoo+ r: J9 k5 W# ^
E
  ]; g1 w7 o- j# w2 H+ UHoo ooh ooh, Nothing at all
7 V* c. e. k: d) ]) `B       F#: X/ U5 H2 a8 [/ ?
Ooh hoo ooh hoo; z) l7 w1 s5 }- i: g  O: M& g
E/ M$ a) x6 w* b/ V6 Q9 E( f
Hoo ooh ooh0 ?7 F1 G6 W( F/ t! H6 g
           B% m5 N# P2 T, i
Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด