กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

6 ?" e: {  d; u( c
: ?. ^9 {# }$ Y, w0 J% L
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย# k& b- d6 @( C0 M* o$ v/ _
5 E4 ~& X7 I4 [
; c0 M, C2 S/ z( S) K: w
B                  F#         E  ?- k/ P) O6 z; D" h
Today I don't feel like doing anything
7 V. N% P! D' b1 f$ S, d, dB            F#        E
& A  \, \, C0 eI just wanna lay in my bed
2 Y; U) i" \( Q* x% |& aB                       F#3 a8 c! x6 d6 c
Don't feel like picking up my phone$ H) r6 p( `0 g! y* h
E
0 N  k0 |$ q9 o7 a9 ^/ ~1 W) VSo leave a message at the tone" v3 c" \8 `; J
B                       Ebm       E      
/ i3 T% L1 V, d% Q2 }; E* i( dCause today I swear I'm not doing anything
9 C1 W1 g: r7 n" n5 S: y
6 L- ~! l7 n8 G0 B: ^$ j, ]7 dVERSE 1:
& o1 Y! r8 A2 s% f& Q2 j
5 i$ |  w* P+ p$ x, r) N    B                             F## o: `5 O3 G/ d7 T$ |
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
5 F% ^2 P8 M/ d; n; q( G) KE
  N4 E* I8 T8 i$ p+ STurn the TV on, Throw my hand in my pants
6 V- t* m+ e: U1 jB              Ebm       E                  
4 u% a6 q5 v( F! {0 m6 L% m$ v) pNobody's gonna tell me I can't, nah
5 W# N2 t; g# r* ^
# H& r3 K6 t  sB                               F#5 M3 B+ f3 V5 V  I
I'll be lying on the couch just chillin in my snuggie
& _3 T; P& v4 j, Z/ h2 Q+ L: oE: A8 k8 T) M5 r  K9 O9 f3 {) S# M8 N
Click to MTV so they can teach me how to dougie
7 ?9 }- Q' v/ [6 mB                  F#              E
. c, c  |/ M  n9 j5 a+ J/ W3 ?Cause in my castle I'm the freakin man
( I8 x. \, b7 Q" k; g+ V) g8 C9 W% t3 A
PRE-CHORUS:: K) \. U! N+ P. q

: B3 H9 E1 j4 I; U8 N: `' x       C#m
8 p* k: ]: w. a' N( q  ?3 QOh Oh, yes I said it
' z" s1 u. ^( ?Ebm
+ N5 e' M- G  ^) N$ C$ ~. dI said it
2 Z! T5 b8 [8 d. [" }; ]* G+ h2 sE                 F#              
# O/ M; `7 U* W- X8 FI said it cause I can
3 U6 x( e$ L% u& |) C1 ?
1 ^) W' z- s9 ]" r1 ZCHORUS:
! S: {5 `, Y; D; y! o6 ]! LB                  F#         E( ]# K  p( X( {3 k7 }, V( L
Today I don't feel like doing anything
+ `9 e( W9 G; H" G0 uB            F#        E& n( I6 _7 X0 W, }
I just wanna lay in my bed7 E! G) d, X1 x4 K6 k( l
B                       F#
% h, H% B6 Z, C# P$ qDon't feel like picking up my phone: P0 K: v. t; x8 u( H! N
E
8 y8 D: T7 h- ?3 `' JSo leave a message at the tone" V. q. t1 D, e* n% D
B                       Ebm       E      " R, @% F  b) `+ c! W
Cause today I swear I'm not doing anything1 i! D2 m& G: P8 U
2 f7 g8 l2 [' Z8 b- z
Nothing at all3 F$ a/ N5 Y% A0 B0 }0 u
B       F#, ?/ j: }, a1 c, `( v( F1 f3 S4 R
Ooh hoo ooh hoo
0 ^; ]! ]) Q3 e4 D' B  ^. ]: Z. |E
3 H: ]' X) B  V0 QHoo ooh ooh, Nothing at all9 ~6 N$ l& z8 g6 Q' Q
B       F#
' H* P  d& r& POoh hoo ooh hoo
4 c6 U* n/ ^' t; I4 K% rE
3 [4 B5 k8 e1 O# p4 s/ y" F  vHoo ooh ooh
2 e) {% U+ B* z! E" A5 v! I* ?+ D: f( b/ C: p8 J! b4 q/ t2 e
VERSE 2:
( W2 a9 }5 n5 R9 h8 p
% g8 B2 B# x0 l3 P  y& q: WB                           F#
8 o  Q' e9 k8 B. F1 Q. }Tomorrow I wake up, do some P90X1 I- ~% |; V! E( V0 y
E. v7 z1 U. C% g0 a9 \7 Z
With a really nice girl have some really nice sex3 g( ?6 D0 n/ o7 S0 [
B                      F#              E   . C7 Z: u9 S) ?5 F# L% d' |- Z
And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
2 j6 `2 D  x; r, P1 NB                              F#
- v6 J4 x/ M0 O8 H/ `I might mess around and get my college degree
9 f/ {+ J2 D! ]+ U) fE8 ~5 o3 E) g8 Y4 D, R
I bet my old man will be so proud of me
# D, u; P" h( p7 f2 e  M& d! o6 NB                  Ebm          E
2 X* \1 t6 K; N" Z3 }6 R0 ~I'm sorry pops you just have to wait0 U, o! @/ H2 g3 \. u

$ k3 j% J" k; h- ]# o9 @6 B, m; aPRE-CHORUS:+ k; S% e0 l& j) h: v4 S

7 x: v* |. y- ]  N- N* k       C#m
3 J; h# A! m: n- S; DOh Oh, yes I said it' m1 n2 q& {8 S7 A5 k7 g0 @
Ebm- [% [) Q( X; i4 B) C4 \
I said it3 m# |4 {" S( z' _  ]5 V9 N3 T
E                 F#              
: a! }8 s# M8 r% n+ W4 U4 @I said it cause I can
- M. \# l2 f- ~, D/ n+ s- L0 e- g  r+ n
CHORUS:, q7 z. T+ v. {3 D: e
B                  F#         E
. c# B! _: K- }) ~. E/ LToday I don't feel like doing anything  G4 ]4 ^: Z6 V) [- i$ D
B            F#        E" J% T+ c* o0 C& p- G" \) k
I just wanna lay in my bed% m0 I2 M" l+ X1 A  H
B                       F#
( D, y4 k/ h* R* JDon't feel like picking up my phone
* G, K1 _  L+ v; E- W  {* K" AE! P. I$ @3 X3 ?7 u( P+ v
So leave a message at the tone* D: d' H0 `* O7 C
B                       Ebm       E      
- [8 w! m8 \. B9 }, OCause today I swear I'm not doing anything3 o  G1 N- l. l0 y+ u: O8 ^

4 Z# u1 j# ^. o$ H2 @, `BRIDGE:
  x: Y' G. s5 ]. }+ Y. M2 g9 o9 G) `1 x$ H' F! F& B0 {  a
     C#m                 F#
0 w1 f# K# k* jNo I ain't gonna comb my hair
  M! H% G+ p* Q1 w. H" }+ I        B              F#9 ]. ^1 N0 z6 R0 K  n2 f
Cause I ain't going anywhere
0 _8 f7 \" w/ h( oE           Ebm         B
& V  q: b. J$ V  t2 MNo no no no no no no no nooo
8 h* W' X9 g4 \1 k8 ~  _: n+ A: x1 E          C#m                  F#
- J7 a) u1 @2 C/ {7 x2 y  NI'll just strut in my birthday suit
$ y& Y/ G  Y& d/ \& m9 z    B                   F#
! e0 `/ t- K3 q/ i  z4 f9 I# M9 EAnd let everything hang loose
; _3 f( \4 z0 ~' uE                   Ebm                 B      Abm
5 j' o  q1 i) p- ~& Z" {; {0 g" gYeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh; V8 K* w9 x; u# Q$ @

9 g! s' K7 n- Z# ^* L8 U( `CHORUS:
; [7 P2 A9 q$ t) J, }+ j" b: e    B                  F#         E
7 K% V9 O8 N$ y! x2 N% Y3 ^9 f3 ZOhh,Today I don't feel like doing anything
: }5 O3 k/ C* e' {4 k; mB            F#        E" t+ z5 D9 v4 L. F" y; q* M5 d
I just wanna lay in my bed
2 I; G7 N# `/ P# |  e5 OB                       F#
; x4 I, G" L* ~, c% T, t; p6 KDon't feel like picking up my phone
& _# z) W- Q0 yE$ j4 g/ d/ W# K! `2 L! }7 u
So leave a message at the tone) I9 K; p& |- _, ~+ s
B                       Ebm       E      
* s& _9 J( {8 V  Y, N4 eCause today I swear I'm not doing anything0 m7 u% t: G/ }" O

$ F3 E, r3 H; h& bNothing at all
( o+ c8 [9 k  p  K, a5 _B       F#' k( @+ P7 m! P
Ooh hoo ooh hoo4 P5 Q3 K0 ~$ L. B4 N
E& N2 H5 \" x  P7 L
Hoo ooh ooh, Nothing at all' o+ Z/ t6 \% q3 R4 P9 E* Q# x
B       F#
- }: u. K7 Y- h. K; N6 A) oOoh hoo ooh hoo1 f, T9 I& ^& p9 Y9 J5 e/ P& a
E
/ f4 F# v' ~; F) OHoo ooh ooh9 o8 u5 x2 B+ V% T. O
           B; L' M. N: e$ Q7 E# i
Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด