กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

2 c( l  _; T* I" O+ s: ~
/ C- s% h, J) m1 f+ f  V" c
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย
' d0 D- ]* }/ i+ @& T& Z+ S2 z1 k4 P& a( f8 {" d6 K3 o# v5 P# S

  D- R4 ]0 k5 }4 z, K: p+ xB                  F#         E: u# A  f. A/ I* o4 x" e
Today I don't feel like doing anything" C# K9 Z( |' [( j
B            F#        E; {. t. g" ]! t
I just wanna lay in my bed
, }! `8 F/ S1 Z6 cB                       F#
4 d) S. e  ?( a. T6 }! E+ hDon't feel like picking up my phone
' \) \7 o+ ~  A. r* B* e) pE4 I# K1 H, L* m8 c8 G
So leave a message at the tone
# U# g# K4 ~7 cB                       Ebm       E      + k. X2 c7 X1 ^- o/ D2 X# H8 v* d
Cause today I swear I'm not doing anything8 Q9 o' r4 A7 ]1 `

: O$ C3 t1 A9 L! T: a& `* g+ bVERSE 1:# M1 Z5 Z# q! H6 E1 `# n2 a
2 i) R0 Z( f' C
    B                             F#6 z* ~" z7 |# E& \3 o/ q3 E; z' [( ?" F
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan# @+ z" ^; h& `$ r! m
E" C9 N' ?) F- D; w
Turn the TV on, Throw my hand in my pants
! E" Z+ u( g# ], K1 E- {( MB              Ebm       E                  
3 t; S0 E. h) K, k$ w3 I  m) ONobody's gonna tell me I can't, nah( }1 B; p! Z, k% D; n

8 v) B/ E5 g0 l4 \B                               F#
% K: K! t: \3 ^2 Z5 b% q5 EI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie
3 b# G( W3 c% {E
, c4 _, F7 }8 M' o/ ^7 z0 PClick to MTV so they can teach me how to dougie. [( p: t( @; u2 N7 p2 {
B                  F#              E: @) z/ f$ t5 J5 _& c
Cause in my castle I'm the freakin man
3 z6 L* R  S. z( M% t( `# ~7 I" h; Q
PRE-CHORUS:* i7 Q# ^/ Z7 `" e! r# n8 u) \
: V1 f3 J) |  q* _( t  u' y
       C#m2 i2 o' w, M" H, |" z
Oh Oh, yes I said it
+ Q, m) R* x& o' v# _Ebm9 f* Q! }; p" A6 W
I said it3 H+ y( O% G+ k; X- V% J+ I; U3 Y
E                 F#              9 c. k. F' S' i2 }/ e0 k
I said it cause I can
! m0 k" A* t0 h9 F! P1 F2 E' d. F" Y; Z$ S: S2 y+ ~
CHORUS:
- `! P0 r$ Z) v9 QB                  F#         E8 N* o, f6 z! E2 b- i
Today I don't feel like doing anything) {( O4 d, M( S- }
B            F#        E5 `$ b+ F& p: {
I just wanna lay in my bed3 w& R1 I/ [" U5 Z9 H; t
B                       F#
; n' l: `3 O! {8 F; Z6 B4 [* p5 IDon't feel like picking up my phone
3 ?! d/ o8 z, k) \# Z$ g% kE( e& Q% z3 _# X9 l2 y, P$ w
So leave a message at the tone8 x4 Z, |8 {' B8 j# y# m
B                       Ebm       E      $ T7 `/ @" C5 W+ Y) x( B5 F# B& R
Cause today I swear I'm not doing anything
: i5 `0 m. y, _# k) _$ `1 L$ \" g/ D! ]4 }, O2 U+ e
Nothing at all* F3 }+ z4 N% x9 W: ~. \0 W) f
B       F#( |! m) w) a" Q' }) c- P
Ooh hoo ooh hoo
# _) d( h; p, x; l8 E4 @9 [E
6 W' M: `2 {0 V5 \9 c8 T) W7 zHoo ooh ooh, Nothing at all4 X5 [6 d& S6 x0 T* f
B       F#
+ M9 x% A: h3 v6 T5 `3 _Ooh hoo ooh hoo" k, W2 F2 I$ |
E
8 Q$ E6 U! p% Z4 ZHoo ooh ooh4 d! p8 G4 E6 O: N# N7 K" [& X+ i, M
  [! K; f" q/ s* A5 M
VERSE 2:
. O0 ?, i3 n0 n& C8 T% V; W) h' i6 E
B                           F#
* V9 S6 \; _$ o  J# ^! _Tomorrow I wake up, do some P90X  A4 ?5 _5 A4 F! W" [. c' y
E7 H( c. r$ b. B/ G9 q5 h
With a really nice girl have some really nice sex& C9 B/ M0 d% ~7 |7 r
B                      F#              E   ; i# I& o( G1 Z3 P% @: H0 X
And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
1 p/ y; J4 b. CB                              F#" \+ \; T# h: }$ s& \
I might mess around and get my college degree
/ v7 I1 U7 C7 Z/ a9 A% ~; CE
0 A/ _2 ]1 `( x- g- D8 o5 a7 NI bet my old man will be so proud of me
, S. I4 z7 |' F) ]4 h$ b' f& @- @B                  Ebm          E$ v# v: n& V. f5 A. i9 @) D6 l
I'm sorry pops you just have to wait5 r) B$ \6 ?% X. ~
0 b2 W7 |: W- P2 K/ O; z
PRE-CHORUS:8 g+ i# v% ]+ \. k
- d4 p3 S" }' l& F0 F
       C#m
) _% W- W) O; `% z$ {+ f4 ?# q9 UOh Oh, yes I said it
$ D1 Y& j; v( g0 |" |9 J. REbm
! K) L; `6 X" c5 m1 X3 |) U% oI said it5 l9 R* W9 A0 L+ k
E                 F#              . ]/ h& S% g( a8 m, W1 u- u: t
I said it cause I can
& l1 k  C+ T$ Q- p! Q3 S1 w
: `: h% k# S4 p- V, _9 MCHORUS:/ W3 i$ `" l+ a0 X  H
B                  F#         E! P* K- N* c& r. Q8 y
Today I don't feel like doing anything& `' R- m! ]$ l9 c% |- |5 @5 t3 |
B            F#        E9 K8 ]" o* Z5 L+ ^6 H
I just wanna lay in my bed4 O9 p1 z% \* o# @( T) H
B                       F#
2 d5 e8 n+ f0 \/ W! J6 @Don't feel like picking up my phone
3 j8 W1 m* }3 e# T9 B( V. z# iE. x: A! d; B# ]
So leave a message at the tone
# l0 d% j4 Z  T0 \4 PB                       Ebm       E      
! W/ R* D) g. t8 U' p4 C# |Cause today I swear I'm not doing anything/ k/ E7 c( I0 C& l# X* w3 v

9 e5 T/ L9 w! ~1 F) z- k# tBRIDGE:
+ z/ v4 C# V) g: j5 z* R+ u8 g( U3 E. k9 B/ [" C# X
     C#m                 F#$ G$ r( V2 Q6 U! t
No I ain't gonna comb my hair
6 f" F  W6 o! i7 H/ H        B              F#
# A/ q# k3 S4 d) f1 \0 PCause I ain't going anywhere4 ~# q2 Y& p9 v/ n0 J9 o" H
E           Ebm         B
: a; k4 k% Z' {& Q; fNo no no no no no no no nooo0 h; s% H$ y0 h7 L% g
          C#m                  F#! K) ?  B' o4 h5 @" j7 C+ X8 o
I'll just strut in my birthday suit
* I+ E4 z6 g, Q    B                   F#" x9 T7 j8 ^' Q+ }0 ^5 I
And let everything hang loose
0 m+ v! o0 @  I- FE                   Ebm                 B      Abm; i  y" a5 `, O- ~
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh
$ x* S- X2 `! o" m9 ]& g# Z$ ?; O
) u0 _: U4 [' \/ vCHORUS:3 D$ I9 u2 ?! j  |, x1 l
    B                  F#         E
$ g' h- H0 G( `! B% F  D+ gOhh,Today I don't feel like doing anything
; E' u* O9 W( ?9 y4 t( w5 DB            F#        E& `3 D4 V0 f; m) B' ]( z  M* D* w
I just wanna lay in my bed* l; k- ?4 N+ D
B                       F#" P0 w6 h- m, O6 {* j
Don't feel like picking up my phone# Q1 [) Y& l/ E5 m6 W. O" U' V
E
5 w$ K7 z# {7 v: e: V/ u3 bSo leave a message at the tone, O2 {# G& _6 ?- U, B5 f5 ^( w
B                       Ebm       E        x+ P" a. Z6 A
Cause today I swear I'm not doing anything- i9 p) c, O# t1 }8 g. f
, F7 L$ V0 U( t) J) K- {: i
Nothing at all
( [/ H  O3 w9 ~B       F#6 R  c; j7 |+ w+ s3 [! f2 I( g
Ooh hoo ooh hoo
, w" ]& f) R7 u% BE
- l9 s" \" [. o! Q, ]# cHoo ooh ooh, Nothing at all. ]8 t' Z" ~- i
B       F#
7 ~. e9 a9 p- T' Q+ }/ \" q& aOoh hoo ooh hoo0 r" U8 d- b; a  V
E
# a! G4 |, x, `) H, Q3 G% IHoo ooh ooh# ^& b6 ?% i  O
           B
0 c- r( q; p5 S+ w+ bNothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด