กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars


% }# O/ i1 K+ p
& k* {+ t) F% [2 G. rมาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย0 r, p4 l: n  n  J. f3 M9 [
4 r: h% }1 S, X7 C- K% X

6 V* E! G0 s3 f* d/ B. E# hB                  F#         E+ T# W8 d6 c, y" s2 v
Today I don't feel like doing anything
5 C5 o2 o( L' C1 N; F0 oB            F#        E
, o" S, g0 R; q: t8 j& [I just wanna lay in my bed
! Q! g  o$ M6 h1 K" jB                       F#* Z) B! B9 A9 n4 f
Don't feel like picking up my phone, H. ]3 g- V7 C
E
/ M' A: q) H0 Z% B' ASo leave a message at the tone
, Z( X  X8 ?# `  ^: m( A3 UB                       Ebm       E      0 ?* B8 x! y" B
Cause today I swear I'm not doing anything6 ~7 [* c9 w( _$ k/ ^7 b+ L

$ \$ \! \# N+ xVERSE 1:9 ~" Z) R0 U, Q5 l7 q
  t: e+ m1 b% ^5 Y
    B                             F#
. v' G5 {- i; a0 n$ E& UUh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan+ \; s/ h- V+ b( G; I  @; x
E' H& U7 T1 s' p2 j+ o& y
Turn the TV on, Throw my hand in my pants3 \$ c/ A4 ^3 J! ], `$ d3 o
B              Ebm       E                  : j$ k& S. A6 C7 _0 t! I
Nobody's gonna tell me I can't, nah+ K) |/ F# O# J: _0 u2 H! O3 I5 t6 H

8 c4 x* O+ d3 }5 }B                               F#1 e% d5 h9 ]) s' q
I'll be lying on the couch just chillin in my snuggie( w6 K+ M( w: y/ B! g4 {' f
E
$ P" ~! b- f1 ^6 m3 S8 w/ L$ _. DClick to MTV so they can teach me how to dougie+ _( d+ }, @9 \* \
B                  F#              E
% v4 U4 K5 s/ C1 y. z9 BCause in my castle I'm the freakin man: g+ S0 `# W' P/ C( {- Z

! [. A# E/ u8 [8 R1 ]PRE-CHORUS:
, C; x: n) g4 ?( x" K# L
" Y# X2 c7 M$ M) B4 d7 b0 K9 J       C#m2 M( W, n: K1 `- j  O/ o
Oh Oh, yes I said it
1 c3 H8 M+ Y. J; J0 ]Ebm; l1 X( K3 n% P# b1 R( U
I said it+ \7 C6 Q* k" T; G
E                 F#              
8 \" `+ p: Z/ T% PI said it cause I can
6 R7 F2 L/ b6 @/ N! k- V; }* q& T* [# u4 ^* y
CHORUS:) k6 d) V9 x/ k9 r: U
B                  F#         E
8 t: T$ T0 T. x9 L" IToday I don't feel like doing anything  f4 D6 i3 \4 @  O# q( d5 U
B            F#        E
/ _4 L" m( V2 n8 [9 n8 Y3 A6 mI just wanna lay in my bed
# d" \- a, w0 F8 C, e; q+ FB                       F#
& ]% e$ o3 l# W- nDon't feel like picking up my phone; [* @9 ~- C0 z* U! d, h/ q
E% |- R1 s6 H2 F
So leave a message at the tone* B: D3 X' s+ A0 R0 A/ M
B                       Ebm       E      
: s; h- ?* K$ `( `+ Q- A! S) CCause today I swear I'm not doing anything- y1 d  z' q& x4 B1 t
* A) S9 |* K: i# ^$ [8 Y4 k
Nothing at all
3 F. n  {9 [- O0 [. b4 VB       F#
: k+ E9 f1 E, ROoh hoo ooh hoo
( |* n% ]! t% X1 o4 Y4 NE
* V' M* Z7 J& EHoo ooh ooh, Nothing at all
" b7 A" k0 @7 _9 E5 n0 J, g2 gB       F#& g* G  l  e6 {* I8 s# g! N* J
Ooh hoo ooh hoo6 I; y8 z5 ^4 t) |& D' D+ u: |( ]1 p
E( ]  }: ]! F1 h+ U" w- Q3 _, @% ]
Hoo ooh ooh+ `) |+ c. T- _; U
1 ^0 J, K9 y, E' @! J' `
VERSE 2:
. F' J' Z+ T5 V* Y6 ]9 ~, n, }( ]* X9 D+ N% [8 N4 R5 z, ?
B                           F#  }7 R; U! u$ B) [2 `
Tomorrow I wake up, do some P90X
$ {* a9 Q" W; k$ {E8 Z6 z, \7 X+ c- I& W( x* ~( n
With a really nice girl have some really nice sex: x1 ]+ u5 e( v1 e3 X3 K
B                      F#              E   
1 d3 a0 x3 Z. |, C4 b3 NAnd she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)$ P# E0 |2 p4 v$ P& K
B                              F#
% B- H6 V+ V: ?4 j9 o& qI might mess around and get my college degree
: W1 s" S. a* n3 @1 e5 xE9 S$ @# ^& p# P) R2 b4 H* `+ I
I bet my old man will be so proud of me7 Z2 v1 d& w: a& K8 k1 x# p  ^
B                  Ebm          E: [7 e: U. Q1 L' s* {
I'm sorry pops you just have to wait! l& P. n6 U; C3 b9 y7 I

7 k2 Z& v& V) f1 }& m- u  KPRE-CHORUS:
3 O1 X! B, `6 k5 L0 ~& m( H3 i0 x$ M1 s% w
       C#m
  K; O5 N2 G$ c7 L' uOh Oh, yes I said it) x  R! y9 {6 A' o# [
Ebm
' k5 K0 |2 S! K. FI said it3 e2 R. f( d' z6 l% b/ n3 c, L
E                 F#              
  u2 M1 c. S9 C2 Z3 M/ E$ sI said it cause I can
$ }1 D+ m  n3 ~$ e* }! I. A
/ [6 y- u( k6 c: c" _9 E* U$ DCHORUS:; H. w' j' \$ o' [- V" p
B                  F#         E
. x5 }5 B3 P  k) _Today I don't feel like doing anything
- m5 H( K. P8 r; u; fB            F#        E# X  }$ g, j8 O/ s
I just wanna lay in my bed
( [# `& q" p; o6 S' q* A! c0 q' @B                       F#/ ^; r7 b* _8 z- i# c) X3 D
Don't feel like picking up my phone
, C5 Q( V! Q# l" E+ kE
- z, f6 c% Q. N! V$ \8 _3 V( @; L  @So leave a message at the tone
, }, `8 Q. o2 S! f1 |& DB                       Ebm       E      
9 u6 p$ w1 n, |! R; E" _; JCause today I swear I'm not doing anything! N& w& ^2 f* v' y! _5 V

- l: {9 W" D) G7 Z# S0 L0 SBRIDGE:8 D+ ^8 g2 y% Q; W4 V- ^0 Q0 r! \6 k
# H+ ^8 F" i  d) L* o
     C#m                 F#
( e" V3 ~. r; q' M$ n7 p# @: mNo I ain't gonna comb my hair
( y7 v5 \; R3 J( P        B              F#
4 H1 I( k5 T  G; ]: i( RCause I ain't going anywhere
8 ~4 P  e" ^9 o; _' P1 o! pE           Ebm         B, o1 E# c1 b* k# a  H
No no no no no no no no nooo. O& T/ W6 `+ K. O! T( a! y  D2 u
          C#m                  F#
# T- R5 u5 w3 V3 D; M  D4 x2 `' Q! kI'll just strut in my birthday suit
. V# G" E% d, _# m    B                   F#
& K; y) M9 Y9 l" B) I  BAnd let everything hang loose
! d; k' t' P+ L& a  EE                   Ebm                 B      Abm, E. U- l' X% N
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh
8 P$ q! N1 T+ G: ?( E7 B
! S% q) Q) h: P( K$ F2 YCHORUS:1 l' V+ h* R( h: N
    B                  F#         E. C; S1 f9 ?3 O3 U; f; n
Ohh,Today I don't feel like doing anything3 c, c1 k4 E- m6 y8 c
B            F#        E# h8 w8 J4 }) T" P3 C
I just wanna lay in my bed
3 U7 o% |+ c% k* vB                       F#4 W& w1 q) p# s4 m4 O! ^8 c$ G
Don't feel like picking up my phone5 Z" D3 P5 m" K: [. V
E
7 [2 l$ U3 X& vSo leave a message at the tone& v2 F: ?# t. e
B                       Ebm       E      9 i/ {* G3 R) X+ `4 M7 Y
Cause today I swear I'm not doing anything/ s0 Y1 V, w- i2 e1 b" h: T

- {8 ^5 d+ U' R0 eNothing at all
& s* e/ [2 |3 d9 O' c5 T' c3 bB       F#
, \) O3 W, g3 V/ `; {# DOoh hoo ooh hoo
1 r* m3 c+ ~3 b% S3 f$ I. A$ _E
% P! z7 r; |# B# p" q7 }4 HHoo ooh ooh, Nothing at all! v/ s! D( \& d) M' C
B       F#% g& E8 j1 k* v( G7 c  G/ M, Q
Ooh hoo ooh hoo
$ u. Q3 J2 m6 N3 VE/ o8 o2 {- B/ I  V! z% d: O) m9 n# y
Hoo ooh ooh
9 K& B& A6 }/ y3 d3 S           B1 b/ ]- r3 r, N6 w6 S7 U
Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด