กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars


+ i8 t  s# n2 Y, r. W* F; y$ W+ H/ ^! t% q" i3 ~
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย6 B- `  a+ l1 {) F
4 J  w2 m. H7 q: a  o; {8 `

" Z1 L6 |8 z: jB                  F#         E
4 R* t) d  t( Q& t1 S. x- vToday I don't feel like doing anything( m6 C) N4 \9 |
B            F#        E4 b+ f9 H# s5 {& U8 Q# C3 T! x4 \. N5 T
I just wanna lay in my bed
, j% f* d) W2 ]$ g7 fB                       F#  u( U$ P2 W5 n4 [6 _0 o; ]
Don't feel like picking up my phone
' z% T) W0 {! \. d' h. hE
+ W7 r5 e  F' k2 I; b' jSo leave a message at the tone
3 u7 r$ O& ~# b1 w5 Z1 P# KB                       Ebm       E      / H9 ~9 M9 ]+ A  d2 D8 n$ i$ Q9 t
Cause today I swear I'm not doing anything4 M; c9 v1 \9 h

+ _% p* P6 O* b# r, ~( {4 GVERSE 1:9 o  @2 `: v$ ^: y' q" W7 l3 B: u
  ]4 s5 r  Y) {5 K5 G  h
    B                             F#
) ^0 Z! \+ X; @. }Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan, E6 O- T* r9 S8 E2 r2 e4 n' I
E
# F8 K; T3 v2 v! ~8 B! ITurn the TV on, Throw my hand in my pants  |" T6 k/ V9 T6 d6 T
B              Ebm       E                  " q1 q! U7 C" w. h8 [0 B- X: w
Nobody's gonna tell me I can't, nah
/ `/ |4 y/ K* X) [' f# B4 P5 I. @' n' x% m. Q& b! ~: W
B                               F#  l: B) ]- I5 g0 `- k+ S# ?  m$ i
I'll be lying on the couch just chillin in my snuggie( Y; r: @4 `; z' y" W9 A; X
E7 F/ z5 }* Z$ t$ r
Click to MTV so they can teach me how to dougie
4 m7 O, F$ L6 |B                  F#              E
2 V/ j+ t  w) R' W5 s8 F4 L3 tCause in my castle I'm the freakin man6 @5 L  ]; Q& J5 r; t  S2 w

' g' y; w% ^9 Y& m) l0 _5 Y: HPRE-CHORUS:
( r6 C# r" i/ b; L. Q: f; d+ [7 I! ?1 d4 [  H  }+ w
       C#m
+ o2 D6 b  W: [4 B5 ^$ o; tOh Oh, yes I said it
6 |3 P4 J6 m1 ]0 r% @Ebm/ p: ^) a5 C1 r, \
I said it5 S) s7 i" K' E3 W6 [+ m
E                 F#              
+ P, w7 w8 L, JI said it cause I can
1 q5 R$ c+ \+ g( P# x" K# x8 Z' r( U  x( p
CHORUS:7 `# P' `% E2 D4 V7 z
B                  F#         E
, ~. w1 ]; [( f& L7 t# BToday I don't feel like doing anything# u0 t  b: q. I: F
B            F#        E/ l; W& m" A* t
I just wanna lay in my bed
9 T* B# x' q5 w& a9 o6 k  |8 PB                       F#
4 E- U3 ~$ g& O" y$ NDon't feel like picking up my phone
; m; C3 d/ A1 I0 q! BE
- S; {/ U* \* w+ F7 BSo leave a message at the tone
+ ^* ~9 a* g7 l3 NB                       Ebm       E      
: R# Z. J1 m8 }: |Cause today I swear I'm not doing anything
0 U& j' D1 H; M, V; e: F
9 K- F7 N. W7 i% jNothing at all
; |# E1 h' |' i% z1 t* {B       F#( Y8 k9 H; h7 U% S. ]
Ooh hoo ooh hoo
3 g8 M1 ^. n* p# RE" o5 O" N" C6 C. A3 _) ?6 }, e9 b' }
Hoo ooh ooh, Nothing at all
- [" @8 d: b+ E# L3 ~B       F#
  d/ m1 V  ]- Q* g1 t5 E/ d6 nOoh hoo ooh hoo! t- p; V) V! v" Y0 r
E4 E, L9 j% p* N7 w( C4 q
Hoo ooh ooh
* O. o/ \1 T; p1 j2 q8 M
# _1 W. S& g' {6 i- tVERSE 2:
( `9 h( o7 t+ b! o* u, f
2 A& C9 [( S  b: FB                           F#8 |6 ~5 ^: }! _- ~4 F7 \0 V$ {
Tomorrow I wake up, do some P90X* a* f0 |9 P0 v8 ]# j
E
2 a+ {9 `7 j" [9 i! gWith a really nice girl have some really nice sex) p' e& ]; T' `$ b; l0 A
B                      F#              E   9 D$ u8 j6 g; |& }' g
And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)  z0 T7 h, o0 a. ~+ u
B                              F#' c5 r9 @  }2 n, p4 [
I might mess around and get my college degree
0 {& V9 Q) W5 W9 W: HE$ E: p. _5 G8 E7 j5 D, @5 x" f
I bet my old man will be so proud of me7 b+ Q$ g% l) F, J$ Q% G/ ]3 H
B                  Ebm          E! c; m  v# @( T) ~! @, f4 h
I'm sorry pops you just have to wait5 V; u" U9 D( K; i* A
% j* r4 H% E1 ]" [4 B
PRE-CHORUS:
- q& _& A; j8 i4 L0 ~: d, G0 c3 ^( R) Q, `3 Q
       C#m
3 t6 y' n1 P0 T5 S* d7 FOh Oh, yes I said it/ {8 I3 j( Q8 f" k
Ebm
/ l6 _/ n9 k8 L/ LI said it
7 @) o3 O' x: \* c. i6 pE                 F#              
" K: [  F( G% u3 ?I said it cause I can
* k+ {" H& l! E( ~0 C9 M5 K8 F( _* }3 ]% z" |) |- _
CHORUS:& }6 ]# B$ j6 j
B                  F#         E
. `5 `( C5 Q9 M& q5 |Today I don't feel like doing anything
9 P2 o8 l' V* ^' p; ?B            F#        E
0 E, @* Y: Y# E2 J0 DI just wanna lay in my bed
3 ], v6 l" ^- X  GB                       F#$ U: }% W; f% X! E7 d
Don't feel like picking up my phone
+ p8 C( {0 c2 {; P* o6 bE
: @% ]  J' _! q: U( cSo leave a message at the tone
% I$ P" v& U9 R! d' s/ C4 x8 `6 pB                       Ebm       E      ) W: a( _* o8 y; V2 f: `$ b
Cause today I swear I'm not doing anything/ K  c, u! `# L1 n0 b
# w+ J% U! I' }, `1 H7 @6 Z8 q5 v
BRIDGE:0 a6 ~& \, z+ l+ j) K/ h

# A& U0 k  V+ z/ t& B6 k     C#m                 F#% V/ A, ~: a' f- {% H
No I ain't gonna comb my hair
, E) s0 D  _. V  R# g  J8 D/ ?        B              F#
3 ^' k6 x+ T+ u. u* p. t& ~Cause I ain't going anywhere
: p! T5 }- G' R, Y& a) f. o; iE           Ebm         B  w$ f  J7 c5 R' \; a: U9 G
No no no no no no no no nooo, n- n+ e9 o) p
          C#m                  F#
2 y- k: w9 W/ Y) o) {5 t& ?I'll just strut in my birthday suit
' k* K* [3 K7 j( a    B                   F#" f2 ?0 E& I# l8 a1 C! u8 d
And let everything hang loose+ r: M* p: o4 m! |4 r
E                   Ebm                 B      Abm8 t+ T, T, j( `* H' _
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh% }2 ?/ h& }. T. v4 n

0 v2 ]6 @4 h# |( DCHORUS:: e3 H: U* u" g- ^% N6 w+ F/ y. x
    B                  F#         E( X  X( [: f% P- N" W( k$ h" Y
Ohh,Today I don't feel like doing anything
( G, G8 w; o' Q# U$ ], T2 q; bB            F#        E# p# q# L( S4 ^9 M. M. ]
I just wanna lay in my bed
2 B# p% X) L0 G9 {. l4 a+ e& m/ |/ zB                       F#
1 R( ~' J( Q: r8 }% |7 `Don't feel like picking up my phone
' r# v# t( o6 l/ u8 nE
5 y0 V( m& C0 ESo leave a message at the tone/ S/ K* o4 }. p2 [
B                       Ebm       E      2 H4 j' P. J, v0 i& m; o
Cause today I swear I'm not doing anything1 z2 x3 a; t# A8 C# w

! B$ E2 A! Y8 m# z6 jNothing at all
2 d" G! M& S. I, j  ]B       F#6 F  M3 t/ ?  v
Ooh hoo ooh hoo
8 p2 P( i7 Y& G: p. ^E
4 }7 |; }4 ]7 z1 j4 o% v& g8 JHoo ooh ooh, Nothing at all( S1 K' a% I$ y' d. l  P( P
B       F#
/ e. j) |9 I+ d( vOoh hoo ooh hoo7 T# f* _) q8 Z9 I" @
E
, L) q5 g8 ]% ~8 EHoo ooh ooh' j5 J  b4 c; v' V" B7 P4 F' n1 d
           B
$ Z' l# v0 w, H, }* s5 c, E% p5 C2 ENothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด