กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

8 \: B' J5 ]$ h

! T! D6 h" ]* }  o6 u: T- [0 P! cมาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย: c& ^* P( ?4 _1 ~# f% N
/ `7 G+ k( r8 u: m

# ~  r9 b$ S2 E' iB                  F#         E
$ B" x  Q3 ], Q% ]. T/ C9 D3 t  wToday I don't feel like doing anything
7 I5 X$ c3 N. k$ j& v9 Q; kB            F#        E) z  u% n: S5 W6 A4 C& f
I just wanna lay in my bed
* ?) u+ i, N( k" y" T$ W* RB                       F#
) C# j% b8 V9 ^( v7 L  D4 ]Don't feel like picking up my phone
( T3 P5 Y3 A" N9 m! p$ p0 wE9 B  K$ G! s. ^3 {8 x6 p
So leave a message at the tone
$ @  a9 Y* N) PB                       Ebm       E      , ?" e1 P$ b! B( e# }' t
Cause today I swear I'm not doing anything
1 E5 B3 F' F# {  a# @3 ]
; \: o5 a4 G$ pVERSE 1:
3 `, ~( |" `0 Z. Z, g# W% o) g% y+ Z% f, G6 E- N0 ?
    B                             F#5 B0 j  M$ M0 Y, _/ R% v
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
/ ^) P9 [4 t+ ]* h% }9 sE7 J  d" D9 d, r8 U  i9 J5 b1 C; Q
Turn the TV on, Throw my hand in my pants
# o! U; E% T- u# w7 VB              Ebm       E                  
4 P' k7 J; b* R' `# ZNobody's gonna tell me I can't, nah
# Z  e8 e# ]0 X+ o2 j5 k$ y2 @' w( i
B                               F#
' K- ?, ]) m9 i% bI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie
% K3 [% N+ j% {5 e' d3 P) }) R/ }E
% v+ w0 D, Q' y& p  u* LClick to MTV so they can teach me how to dougie/ l: q! H% E$ S
B                  F#              E
* {9 y8 s1 y  r2 e' pCause in my castle I'm the freakin man
- T/ @1 B, B- x
. p3 t) W$ j" m8 \: `5 `. n, gPRE-CHORUS:
- d: \$ L4 j% Q  W4 z" w
4 ~1 _  A# h1 g& W2 S7 o5 l       C#m# d. u: q- _7 P! W+ Y) C* g: ?
Oh Oh, yes I said it
* }  G/ z" |* ]3 }Ebm& l5 h% B' {! \" v; h7 w6 U: c& p
I said it  v! j0 }" [) i& a) d
E                 F#              
( ?4 T& I" `" n' u7 y3 ]2 EI said it cause I can
5 s9 A4 e8 ~, Q2 x# u# a$ X8 b$ x: f( S
CHORUS:
1 D$ y2 H- @0 ?B                  F#         E# V7 Z; G+ |4 \) j( d: t1 O
Today I don't feel like doing anything* d1 y, @$ q% U8 Z2 I
B            F#        E$ }0 `- f+ s4 S9 X7 P
I just wanna lay in my bed
, S- w7 H5 S" T1 B9 f5 kB                       F#
* D* G0 q1 U+ u4 H! f$ |Don't feel like picking up my phone
* y5 W9 {( ~1 W! @" uE
* f8 K# S5 t2 Y7 j4 ?8 _So leave a message at the tone& c6 H& P7 G$ R+ J% }5 b" S
B                       Ebm       E      6 \, ^/ @2 a" V! d  ^# N" _
Cause today I swear I'm not doing anything
' Q! \3 a1 ]6 w& t$ J! w7 _. q
0 K! z: x6 h+ p4 X: I: A; aNothing at all
; U0 m( T) Z  n1 d/ S2 @B       F#
: u+ z" [* ]3 x4 [# v& n0 o8 gOoh hoo ooh hoo* K3 o3 ~; g0 g; R6 \
E
% O  B" A9 E6 w0 v  tHoo ooh ooh, Nothing at all
2 U9 C5 c. W( }4 ]# QB       F#
8 V" o9 L. t4 g- U; U  G1 {# Y+ vOoh hoo ooh hoo
7 C, h+ o! k( h( Q4 YE3 M1 J/ |) q, e9 g0 M0 D. W
Hoo ooh ooh/ Z% n2 f) g' ]

- c# X( I; _% B8 w8 j( dVERSE 2:
: V& ~: I0 Z& x4 h# ^
/ i2 |" q, z: _7 q( B& R+ nB                           F#' B* X2 R7 G" q4 x) O9 o: a/ v
Tomorrow I wake up, do some P90X% b5 y1 j, B6 H) k
E
) k8 R! i; W( d6 z' o) KWith a really nice girl have some really nice sex
( c' w! G( @  f' G9 p1 A# ?B                      F#              E   
8 h% R3 |) h( \  WAnd she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)7 i# @) M0 f' F
B                              F#, }( m' Q5 S; Z: B/ K9 v: z
I might mess around and get my college degree
) K% w8 x/ Q" m: l4 VE, T6 |( I) @5 h( z* |# J2 c
I bet my old man will be so proud of me* f8 p, H7 x" C- p4 u2 ^' i- i
B                  Ebm          E1 F7 R; k# l1 I4 W* l4 e) {
I'm sorry pops you just have to wait3 f! I9 E( N" z' y8 e9 s1 j

8 y3 Z8 @& L5 w/ C" z* d8 JPRE-CHORUS:" x8 y- f$ \( p9 }7 K* b

& t. R$ r3 q) f2 Q( e( Z3 F       C#m) E+ b$ f6 R4 e) X2 p
Oh Oh, yes I said it; p2 l/ `/ N" [. j; w/ ^5 R
Ebm2 P" f/ p2 {: ~3 z4 I+ c
I said it
; v9 k& r# |2 c2 N/ z- A4 K9 BE                 F#              $ d, {; J9 h; ]/ u8 E( n" G: X/ ?) M
I said it cause I can, L- @% W6 Q  T+ W
7 I9 h# `" x* y, {& j
CHORUS:
" \, M" S5 ?: A9 ]; M! b5 iB                  F#         E6 t" V2 x$ P. s
Today I don't feel like doing anything
8 A# K$ k& U( N% @+ m: L- `) WB            F#        E
& `7 ~* }. H& T1 \9 b" I, @I just wanna lay in my bed
3 I4 s6 z( P# ?1 O8 E7 UB                       F#
' P; j- W% w4 \8 ~) y/ JDon't feel like picking up my phone6 P9 s: K  D. H- O/ [8 t+ B; u
E& s4 r. @  D- V0 n! w
So leave a message at the tone
# Q& A7 |# W8 q1 R* L) \% PB                       Ebm       E      
5 X( v0 v- j! {2 ?7 `) l; LCause today I swear I'm not doing anything
1 {+ z/ h' |6 D5 K- H* w, q8 o8 x/ C" D. i2 F  u& j
BRIDGE:
! r( Y% r0 _7 q8 e. T
/ P% |% c( e- j5 S/ h3 e) M     C#m                 F#
% s/ t! L% J$ x9 lNo I ain't gonna comb my hair5 P% r3 r' M. @. b  N- d
        B              F#
- x* F& E2 v7 |3 fCause I ain't going anywhere
/ r; c7 {9 y0 E' p/ \' V$ iE           Ebm         B
& s) P; Q9 I/ Z0 I8 E4 u1 ~No no no no no no no no nooo
. _7 m" M# Z: o+ Q; M/ v          C#m                  F#) D0 X! z' v4 [
I'll just strut in my birthday suit
/ @9 v2 m3 n" K5 {    B                   F#8 t: T8 Y* l2 @' I
And let everything hang loose! \6 C( K# Y  [! K$ m6 R
E                   Ebm                 B      Abm$ W  j$ [% @8 W3 ?2 \
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh6 U' r% m  S1 H+ {- ?+ P

! i. ?% o0 ^, N- R/ {- X) \CHORUS:
! _, Q) b" K( \3 o+ ]. i% g5 @    B                  F#         E
1 F2 K& M; Y3 A0 A0 JOhh,Today I don't feel like doing anything) K& K4 Z9 p6 Q; r/ u
B            F#        E
! a8 _( \: Z7 ]' X6 ^  pI just wanna lay in my bed
2 b  @; j2 l$ Q2 i9 Q; \B                       F#( p) N0 k1 a: z  l# u& |
Don't feel like picking up my phone
$ f7 U; i2 |+ R% O5 D3 ^/ i  bE
. J$ ^+ v* ?% Z+ n3 A  m! MSo leave a message at the tone9 t, `1 u' S2 Y9 @7 D. y
B                       Ebm       E      ' _( s' Q  k4 \/ a
Cause today I swear I'm not doing anything
" c/ x( F5 X: i( r9 n' e
: X: v# G9 a# d2 L8 gNothing at all
9 i6 e. U% D& u* SB       F#0 `0 Y3 H( @# S) L' s6 ]) C
Ooh hoo ooh hoo
9 S. C, i0 F% U  z* q: y' uE3 I  \1 P2 G: Q, }! q! ]$ ^
Hoo ooh ooh, Nothing at all% |/ t" `( j, Z' |+ U* j
B       F#  b' v/ m) v- N8 Q8 w; {
Ooh hoo ooh hoo- Y4 T, H- g$ X5 f$ T( A
E4 o4 |( W& s) |& ?& c
Hoo ooh ooh: Y; A; }5 \, m  T
           B
+ h1 i- [9 c6 H6 s! ?/ U: [Nothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด