กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

คอร์ดเพลงสากล -คอร์ดเพลง The Lazy Song Bruno Mars

+ l# Z3 y: ?6 _5 T6 y
% L* D7 S5 l6 _4 H5 Y" V
มาดูรายละเอียดของ คอร์ดกีต้าร์ และ  เนื้อเพลง ตรงนี้กันเลย
4 n" r. f/ E4 T# Z) b; w8 F4 E( u' T0 C8 }8 S
% S7 F5 J2 M' e( k- }4 b& y* w# `
B                  F#         E2 o0 V" f# V) {8 K% P4 J
Today I don't feel like doing anything2 n$ S: e3 x- s9 y
B            F#        E) H3 ], a. H, Y$ \% X1 R- f% A1 w3 C) r
I just wanna lay in my bed& J# o% s, W$ `
B                       F#4 b( G) U8 |6 ]! ]0 l
Don't feel like picking up my phone
- E/ \0 e. S3 V% O: T, K# |E
0 o! D# r" u/ A& F  A5 X9 _) gSo leave a message at the tone, q& b& p: A  m  h$ j6 x
B                       Ebm       E      
6 Z7 m' v2 ?/ @6 h2 D  M# z; vCause today I swear I'm not doing anything
, p* {9 x( N% m& M# p6 _. W3 ?* Y7 m9 g) S) t: k' C
VERSE 1:" d. ]' r. L& b( |; {

6 K4 [  P8 r( x- [$ Q    B                             F#; S5 {3 Y( o5 E* b7 m# o6 U# L* U
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
' k# j8 A  @+ M( H! l7 d, eE* A6 O4 S1 \& Y( T
Turn the TV on, Throw my hand in my pants# k, g5 [2 F2 j/ I
B              Ebm       E                  ) t& w. C* v3 g) e$ W7 q
Nobody's gonna tell me I can't, nah1 e7 j/ m. v4 Z* c# N; z% k

: E; C, ~& E: C4 d$ b) e+ sB                               F#
" N; u! w1 u" z+ o  d( b( `7 h/ f/ OI'll be lying on the couch just chillin in my snuggie$ x. V, l! u* l* o; E$ A; g
E2 z' z: p1 h5 M: w, \: ]
Click to MTV so they can teach me how to dougie
$ Q5 b$ T5 V6 d1 _B                  F#              E
4 Q- \' w2 O6 x. E# I5 d1 }Cause in my castle I'm the freakin man
' V% m" e% H5 b' [6 e% D5 B( ^
4 \1 n8 Y- X' d# Q1 IPRE-CHORUS:- }; t# Q; f, [! M# i
: n0 n: N" Z. s8 u' a
       C#m+ C! q2 _: R8 g. t9 {
Oh Oh, yes I said it9 n" S) J- ~) A5 E4 B
Ebm; {  I& |( t- S0 q4 F
I said it7 B6 E' U+ V$ @0 D6 k% V
E                 F#              7 E8 F% w0 E8 G; G* l2 x$ z8 {7 O
I said it cause I can/ `" C4 [2 L: `8 @

' ~5 x# g5 B% Q9 jCHORUS:* P3 g, U9 H6 q1 c' }) F
B                  F#         E4 y8 r+ K+ {3 g! C) ?
Today I don't feel like doing anything
/ ?) F7 f8 ^& cB            F#        E
& A" }% C& U5 K# `0 M7 OI just wanna lay in my bed$ u: l% e! b, z& K; L$ \" ?
B                       F#) U3 n+ x+ V: G, ^, D5 B& i3 J# Y
Don't feel like picking up my phone- d1 T$ v% h( R/ o% z
E1 f; p( Q" o% P- h
So leave a message at the tone$ b% t; h5 \9 N5 B0 s! i
B                       Ebm       E      
8 M. I1 R# d. b! I8 i1 H( ECause today I swear I'm not doing anything' W& q2 Y) I, a0 |' j

0 h+ C% B  v- W( _Nothing at all5 O9 y3 o3 Y' {2 u
B       F#: ~8 o  P: a2 T( f
Ooh hoo ooh hoo
5 p6 x" A# S) |  OE
* X$ U) Q/ X0 g5 uHoo ooh ooh, Nothing at all% H0 M: o3 O" E% S3 \  T
B       F#: Y. [  m  Q) M9 e) h. X$ y
Ooh hoo ooh hoo
/ v" ~) d) \; [  Q; L1 hE* G. e4 @/ ^7 c7 Z6 v7 R8 f
Hoo ooh ooh
5 a, B) o! j: I, x: P9 p6 [6 y
. j0 J4 a" ~7 ?4 M: s; DVERSE 2:# p9 `# u1 C3 V6 V+ {

. r( E# z6 C6 VB                           F#
5 ?, Q" p6 ?/ N6 jTomorrow I wake up, do some P90X
7 i; b  H& J- x, Q- |! z9 W2 ZE$ c1 h/ G9 Y6 V+ X
With a really nice girl have some really nice sex  A5 V3 w  q+ e8 W" v; T5 E3 d+ z
B                      F#              E   
9 y- ?+ j: m( C% q" m8 y0 ~And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)! Z0 s% B+ l7 M  c
B                              F#7 A# _6 f: k' `. v3 A6 }
I might mess around and get my college degree1 N) M9 ?6 C- J
E/ ~, W* B6 \+ [# m$ R- ~
I bet my old man will be so proud of me
8 c. \1 L$ K# z# {6 t9 m* H5 U* l/ PB                  Ebm          E
8 W$ A, g2 E- ~0 p- T6 q5 I; _I'm sorry pops you just have to wait! B' K3 [3 O) A% b4 F
6 i  B7 ~8 K& T5 z5 k! B; W
PRE-CHORUS:+ {% e" m* o' |8 j. Q, D' H
8 X7 }) _+ E. |; l0 C; ~
       C#m
; K; C. u9 o2 V! @: h6 L4 `Oh Oh, yes I said it
) M+ J' ~9 g+ Y6 d% tEbm8 @+ `8 Y2 z: R9 F% |' a1 ^$ x
I said it
+ k& e, \. h% Q+ k4 VE                 F#              $ l5 h5 h1 o" \5 C
I said it cause I can
" }3 N. c" {8 e/ h* v: \0 _8 n" v, ]& q
CHORUS:
! p, a$ U6 [. C+ r% S, {; FB                  F#         E% h4 M* w1 c% J; l0 E; f
Today I don't feel like doing anything
9 o: X! n# K$ s; Q4 X1 i3 {B            F#        E- I, j9 C5 A2 N2 K$ Z5 b6 ^
I just wanna lay in my bed( q! s/ L  j' u# c$ a. c. W7 D
B                       F#& r7 B8 N$ [% o7 U; q
Don't feel like picking up my phone
8 Q$ f+ Q, q4 AE( [, U0 G9 ~7 \% f6 w, r! L
So leave a message at the tone" ]3 l$ H3 z1 W7 o
B                       Ebm       E      
. K8 }- ^* b9 f- RCause today I swear I'm not doing anything. A$ w/ t6 i5 r# [
9 N8 R# P2 }" O/ P: \- S6 ^
BRIDGE:
8 `$ M7 t! u/ i8 y6 C  H8 [9 `- `' R( w; M7 L8 U0 z1 P& d
     C#m                 F#
+ w8 r; r: p5 o: P$ E# [7 N$ u9 uNo I ain't gonna comb my hair
/ Z* ^( H$ _0 I  U. S( f7 `        B              F#
1 Q* N) _1 _+ X8 O' Y2 j7 A/ hCause I ain't going anywhere
. w, Z3 B! Z8 mE           Ebm         B
5 `8 }: o4 A2 d! I7 t! W0 _+ T1 _No no no no no no no no nooo
2 r2 A) t6 s& B          C#m                  F#* w" u6 V+ d8 T0 [0 ?) d
I'll just strut in my birthday suit
: t9 z5 @$ v1 O' e    B                   F#
2 V6 V; k6 f* R) _, L& fAnd let everything hang loose# r6 S9 E3 U% i( e  ]" ~
E                   Ebm                 B      Abm
, y. n) y/ [$ h  EYeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeahhh" i6 F5 y" R: U0 i3 A+ C0 V& C

0 r2 B7 T5 k% G, t# M( hCHORUS:+ j) ?: ~5 L! I! Q: {9 P
    B                  F#         E' J8 O" A" l+ ]/ v. `8 h
Ohh,Today I don't feel like doing anything
: ?0 V1 D' F/ P# ]2 ^, {4 W- [( N' ~B            F#        E
  D0 H) i  O8 Y! l3 vI just wanna lay in my bed
5 v; D' U- t! j; S# Z6 jB                       F#5 P0 |7 ?( f% p: X8 `. D3 U
Don't feel like picking up my phone
1 ~$ x# W. A9 ^/ I. e% X* f0 W4 gE
$ Y- {* A8 T) g  U" r/ jSo leave a message at the tone
* P8 I- {' K9 EB                       Ebm       E      
8 d9 i; Y+ X9 {Cause today I swear I'm not doing anything
% _1 \2 c  A0 r' j
4 E7 k1 Q" n& _7 Q( F- KNothing at all0 x1 P( o8 o: B: l0 a
B       F#3 d, e7 z' y1 b0 V4 d! F9 K* p
Ooh hoo ooh hoo' a  w" x0 r1 j) m' _/ i
E  X7 ^1 v8 x' ^+ ^" l$ @' w
Hoo ooh ooh, Nothing at all
9 g3 [7 g+ J( |; A8 y6 }+ ?B       F#
4 o/ t# {3 S7 \4 A$ l9 \" oOoh hoo ooh hoo
- s# X: Y! }9 B$ JE
  q/ m- C) ~9 OHoo ooh ooh! T2 r" [3 N$ A9 h
           B
/ c' T6 m! l! i5 ]" I8 wNothing at all
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด