กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

& c5 t# x, Q, m+ E) c3 I( j. S% X

. N7 x3 k# z0 R) l9 p. v+ SIntro G C G / G D / G C G / D G
8 W: W+ w7 M8 K9 E2 J! V0 ]
4 G+ z- ?$ K% V          G          C              G                    D# ?8 ?) a. D' ?3 ^' F+ G9 S
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล; S2 e, g1 E6 v( E
  G                   C        G  D                  G  7 u. V! H& m9 J1 G
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
& `/ x' z8 h% m) ~  O$ {2 V4 f  G              C  G   G                                  D
; y  L% T+ w& u$ U  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
* K- q/ K& I/ ~2 N+ w; d  G                  C   G     D                           G( D5 m, u& X1 v' N1 i& U
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
/ r2 n7 i  H3 ~. _9 i                   C                         G       C            G
  M% c7 A1 l" O" T& f          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
) v9 k# s  T3 n* V( T7 N/ j0 F% \$ g2 M       C                Em          D
& |1 K. ?( S* P2 O6 ~2 f  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
% Q" [1 s. q" \  Z  Em               D  Em   D        G
- s& x; i; M" a0 D7 \, B  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ+ `9 T0 F- Y1 m( g* A' h

1 K4 n2 }+ \2 S5 J5 m/ s: J: }% qSolo:  G C G / G D / G C G / D G
8 Q; o& e3 G' b& ^0 {9 r) K% L6 y$ A+ v; m
                G      C       G         G                   D
$ A' t1 [+ ~7 p/ W1 K3 {          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
5 a1 ^% f! }: O3 u- \  G                       C               G  D                          G
& X: F8 ?( r: y% D) v  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
$ b% }! G9 s7 B2 C7 n  G                          C     G G                          D
+ r. p* d! ^/ I6 z8 s; |% \" v, S  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
* C1 k; H# l- Q4 J) O3 l, U) b" }4 Y. X  G                 C    G   D                     G
& k) E0 k+ s+ f6 X+ H  K  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
% }, ^% ]. M, A5 |9 s               C                        G             C            G
3 K+ e; i9 X- ?) z/ Y2 b# n          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร4 b1 M1 m. B1 Q! ?
      C               Em                  D
0 }- D$ F4 B; F; _  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
3 M9 h; S  y( X8 f" s  Em               D  Em    D         G
, e$ c( U! O  G: c& R! v% Q& ]5 I- r  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ# d5 z0 J" \7 h8 p$ b: m5 w  F

; e6 @$ |, J, e) p: }6 F                             Em         G               C           G% N  R& M  U9 r% X0 z* k( O
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
) Q( ]6 A  g; s- Z' g: O0 m              D            Em            Em           D          G       D          Em5 z" |: o) r7 h" h1 W
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
  w' H# J4 U! ]8 B" }$ t7 F0 p/ Y& K) ]& e                                    D                           Em
; a* r$ e* o3 k: O  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน' n/ B, R' {! K( ], b
                                   D                       G% F6 D* k- r6 n$ D& T& {% x
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน : n. M/ t% {1 e6 x1 u
                                G
% E' s' C2 h5 E2 Q0 K  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
% Q+ _# ?0 b5 p+ u: T9 I4 ]4 y# k) @& j& X
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด