กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

7 I7 @8 K3 s1 Y; U" S: G: P0 E
! k% B! h) T6 b- `
Intro G C G / G D / G C G / D G( G1 s4 T( t6 x8 w& i" t

' Y3 q4 ?  h; @) w  h4 h9 ~/ a          G          C              G                    D0 u( \( Y9 T  G2 x/ d+ N5 l4 ~- {
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล# h+ r& ~8 S! j' I7 G
  G                   C        G  D                  G  
( O. ^0 v% ?  j7 f" _" K  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ* o% J# i5 ]: ]* ^+ m/ l, C# Y
  G              C  G   G                                  D
4 V* b8 {3 C8 W& ?  V+ a# B1 v  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
+ h4 s2 M: l0 c% K, M  G                  C   G     D                           G
4 `% n0 H9 e. t  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
) I% n- t5 G2 n1 o                   C                         G       C            G0 _# m3 N7 S  w8 O% J
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน, b# _* c" r; ^! [0 K& `
       C                Em          D
- u! F9 O; O& X/ B  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
! A( T6 G! \9 ]0 T* Q6 m  Em               D  Em   D        G
6 f: x8 m9 J8 a. j5 Y, {3 w) j  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
! A+ F+ P0 j5 _# [1 Q$ _% l; P# c) `7 Q
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
" z: {  q1 B! ]' \0 I/ q$ a
3 H0 q" G; K, x9 g7 B  P                G      C       G         G                   D* E% c( y; L# B6 H% W( ?1 m/ V8 }
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ3 G. l! Q3 g+ E: H% q2 v
  G                       C               G  D                          G9 x5 G5 U+ u6 p7 c, U( t/ L
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
6 F: g1 F- v& E  G                          C     G G                          D
/ F8 n' `& k% |+ J# S' x6 C3 M  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว9 p( ^2 y1 Q0 x2 E1 q  W) ^
  G                 C    G   D                     G% j9 Q, m; I4 q6 S
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน8 w. D5 |+ S% Y. k8 j6 m
               C                        G             C            G
9 ]/ _$ B" f7 N4 I0 c          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร, G0 d8 H) S7 w0 o/ r
      C               Em                  D
! b6 Y, Y. c" O; O+ i9 y3 N$ l. k  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
6 P2 ?" R" S' t0 W( ?6 |  Em               D  Em    D         G5 s1 O% n. ?; F# K7 g! h
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
: B9 W" W+ e1 l9 `2 [! Z. W. s( e9 I5 b+ e
                             Em         G               C           G
0 ^, {7 \2 B& |' G# c* q  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
' g# z1 \; Q/ v- c, |$ Y5 m( n              D            Em            Em           D          G       D          Em% H, J1 H( N! {# R6 R; A7 @7 S
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
2 q7 ]0 H$ c+ s% R' n+ v7 k9 L+ @                                    D                           Em
8 O4 q  R. j& Z8 A" T% I  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
) H3 k5 I: m' W3 ]4 Z- S7 S! v                                   D                       G
0 L8 Z, m* ~+ `+ u3 e. h3 L  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
: ^$ ^$ X* r7 Q' m0 }                                G0 p& B; L4 `$ Y7 l6 B! L
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…% T% L8 d; H7 Y. k! M
3 A8 T4 K- o9 j. _* C8 X# _. V
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด